BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM- WYKORZYSTANIE ENERGII ODNAWIALNEJ POPRZEZ ZASTOSOWANIE INSTALACJI SOLARNYCH CELEM POPRAWY ŚRODOWISKA NATURALNEGO GMINY ZBÓJNA

WYKORZYSTANIE ENERGII ODNAWIALNEJ POPRZEZ ZASTOSOWANIE INSTALACJI SOLARNYCH CELEM POPRAWY ŚRODOWISKA NATURALNEGO GMINY ZBÓJNA
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 1 / 30
Unia Europejska
Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670
E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://
simap.europa.eu
Ogłoszenie o zamówieniu
(Dyrektywa 2004/18/WE)
Sekcja I : Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:
Oficjalna nazwa: Gmina Zbójna Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
znany) _____
Adres pocztowy: ul. Łomżyńska 64
Miejscowość: Zbójna Kod pocztowy: 18-416 Państwo: Polska (PL)
Punkt kontaktowy: _____ Tel.: +48 862140029
Osoba do kontaktów: Małgorzata Niewiadomska
E-mail: ugzbojna@lo.home.pl Faks: +48 862140029
Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: (URL) www.zbojna.powiatlomzynski.pl/bip
Adres profilu nabywcy: (URL) _____
Dostęp elektroniczny do informacji: (URL) _____
Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: (URL) _____
Więcej informacji można uzyskać pod adresem
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Inny (proszę wypełnić załącznik A.I)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Inny (proszę wypełnić załącznik A.II)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Inny (proszę wypełnić załącznik A.III)
I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
Agencja/urząd krajowy lub federalny
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny
Podmiot prawa publicznego
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
Inna: (proszę określić)
I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 2 / 30
Obrona
Porządek i bezpieczeństwo publiczne
Środowisko
Sprawy gospodarcze i finansowe
Zdrowie
Budownictwo i obiekty komunalne
Ochrona socjalna
Rekreacja, kultura i religia
Edukacja
Inny: (proszę określić)
I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających:
tak nie
więcej informacji o tych instytucjach zamawiających można podać w załączniku A
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 3 / 30
Sekcja II : Przedmiot zamówienia
II.1) Opis :
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą :
WYKORZYSTANIE ENERGII ODNAWIALNEJ POPRZEZ ZASTOSOWANIE INSTALACJI SOLARNYCH
CELEM POPRAWY ŚRODOWISKA NATURALNEGO GMINY ZBÓJNA
II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub
świadczenia usług :
Wybrać wyłącznie jedną kategorię – roboty budowlane, dostawy lub usługi – która najbardziej odpowiada
konkretnemu przedmiotowi zamówienia lub zakupu
Roboty budowlane Dostawy Usługi
Wykonanie
Zaprojektowanie i wykonanie
Wykonanie, za pomocą dowolnych
środków, obiektu budowlanego
odpowiadającego wymogom
określonym przez instytucję
zamawiającą
Kupno
Dzierżawa
Najem
Leasing
Połączenie powyższych form
Kategoria usług: nr: _____
Zob. kategorie usług w załączniku
C1
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług :
Gmina Zbójna
Kod NUTS: PL344
II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów (DSZ):
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
Ogłoszenie dotyczy zawarcia umowy ramowej
Ogłoszenie dotyczy utworzenia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej : (jeżeli dotyczy)
Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami Umowa ramowa z jednym wykonawcą
Liczba : _____
albo
(jeżeli dotyczy) liczba maksymalna : _____ uczestników planowanej umowy ramowej
Czas trwania umowy ramowej
Okres w latach : _____ albo w miesiącach : _____
Uzasadnienie dla umowy ramowej, której czas trwania przekracza okres czterech lat :
_____
Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej (jeżeli
dotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)
Szacunkowa wartość bez VAT : _____ Waluta :
albo
Zakres: między : _____ : i : _____ : Waluta :
Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone : (jeżeli jest znana)
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 4 / 30
_____
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu :
1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie dostawy i montażu instalacji solarnych na terenie
Gminy Zbójna w ramach projektu Wykorzystanie energii odnawialnej poprzez zastosowanie instalacji solarnych
celem poprawy środowiska naturalnego Gminy Zbójna
2. Przedmiot zamówienia:
Zaprojektowanie, dostawa i montaż 229 kompletnych instalacji solarnych dla gospodarstw domowych
obejmujących 573 szt. kolektorów płaskich w miejscowościach zlokalizowanych na terenie Gminy Zbójna.
3. Przedmiot zamówienia dla obu części został opisany szczegółowo w załączniku nr 1 (PFU) do SIWZ.
4. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do wykonania dokumentacji projektowej i
uzgodnienia jej z właścicielem gospodarstwa domowego, uzyskania wszelkich niezbędnych decyzji i uzgodnień,
opracowania szczegółowego harmonogramu rzeczowo – finansowego realizacji przedsięwzięcia i planu
BIOZ, zapewnienia obsługi geodezyjnej, powiadomienia zarządców nieruchomości o planowanym terminie
prowadzenia prac, wykonania wszelkich badań i prób, inwentaryzacji powykonawczej, przywrócenia terenu
i nawierzchni do stanu poprzedniego, potwierdzone protokołem podpisanym przez zarządcę lub właściciela
terenu oraz promocji projektu zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1828/2006
z dnia 8 grudnia 2006 r. (Art. 8) i zasadach promocji projektów Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego 2007 - 2013 (RPO WP)
5. Przedmiot zamówienia zgodnie z poniższym CPV:
71 32 00 00-7 usługi inżynierskie w zakresie projektowania
09 33 11 00-9 kolektory słoneczne do produkcji ciepła
09 33 20 00-5 instalacje słoneczne
45 00 00 00-0 roboty budowlane;
45 30 00 00-0 roboty instalacyjne w budynkach;
45 33 00 00-9 roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne;
45 31 00 00-3 roboty instalacji elektrycznych
6. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia wykona dokumentację projektową wykonawczą w 4
egzemplarzach i powykonawczą w 2 egzemplarzach.
7. Warunkiem rozpoczęcia prac realizacyjnych jest zatwierdzenie dokumentacji projektowej przez
Zamawiającego.
8. W przypadku użycia w SIWZ lub w załącznikach do niej nazw materiałów, producentów, znaków towarowych
czy też norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, należy je traktować jako przykładowe,
mające na celu doprecyzowanie elementów przedmiotu zamówienia określających wymagany minimalny
standard techniczny i jakościowy. Zamawiający - zgodnie z art. 30 ust. 4 Pzp - dopuszcza składanie ofert
obejmujących rozwiązania równoważne o parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych nie
gorszych niż te wskazane w SIWZ i załącznikach do niej. Zgodnie z przepisem art.30 ust.5 Pzp, Wykonawca,
który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać,
że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez
Zamawiającego.
9. Wbudowane urządzenia i materiały mają być nowe i oryginalne zgodne z dokumentacją producentów.
Zastosowane urządzenia muszą posiadać udokumentowane certyfikaty.
10. Zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane wyroby wytworzone w celu zastosowania w obiekcie
budowlanym w sposób trwały o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i
wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 1
ustawy Prawo budowlane, można zastosować przy wykonywaniu robót budowlanych wyłącznie, jeżeli wyroby te
zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi.
11. Wykonawca winien we własnym zakresie i na własny koszt:
1) opracować dokumentację projektową (projekt wykonawczy i powykonawczy)
2) uzyskać wszelkie niezbędne decyzje i uzgodnienia
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 5 / 30
3) opracować szczegółowy harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji przedsięwzięcia i plan BIOZ
4) przygotować teren pod budowę wraz z jego oznakowaniem,
5) zabezpieczyć teren budowy przed dostępem osób trzecich,
6) zapewnić obsługę geodezyjną inwestycji,
7) rozwiązać kwestię poboru wody i energii elektrycznej,
8) uporządkować teren po zakończeniu budowy,
9) ubezpieczyć się od odpowiedzialności cywilnej w zakresie podanym w umowie,
10) dokonać wywozu gruzu i innych materiałów rozbiórkowych w miejsce wskazane przez Zamawiającego na
odległość do 5 km
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) :
Słownik główny Słownik uzupełniający(jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 09331100
Dodatkowe przedmioty 71320000
45330000
09332000
45000000
45300000
45310000
II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) :
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA) : tak nie
II.1.8) Części: (w celu podania szczegółów o częściach zamówienia należy wykorzystać załącznik B tyle razy,
ile jest części zamówienia)
To zamówienie podzielone jest na części: tak nie
(jeżeli tak) Oferty można składać w odniesieniu do
tylko jednej części
jednej lub więcej części
wszystkich części
II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych:
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych : tak nie
II.2) Wielkość lub zakres zamówienia :
II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres : (w tym wszystkie części, wznowienia i opcje, jeżeli dotyczy)
1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie dostawy i montażu instalacji solarnych na terenie
Gminy Zbójna w ramach projektu Wykorzystanie energii odnawialnej poprzez zastosowanie instalacji solarnych
celem poprawy środowiska naturalnego Gminy Zbójna
2. Przedmiot zamówienia:
Zaprojektowanie, dostawa i montaż 229 kompletnych instalacji solarnych dla gospodarstw domowych
obejmujących 573 szt. kolektorów płaskich w miejscowościach zlokalizowanych na terenie Gminy Zbójna.
3. Przedmiot zamówienia dla obu części został opisany szczegółowo w załączniku nr 1 (PFU) do SIWZ.
4. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do wykonania dokumentacji projektowej i
uzgodnienia jej z właścicielem gospodarstwa domowego, uzyskania wszelkich niezbędnych decyzji i uzgodnień,
opracowania szczegółowego harmonogramu rzeczowo – finansowego realizacji przedsięwzięcia i planu
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 6 / 30
BIOZ, zapewnienia obsługi geodezyjnej, powiadomienia zarządców nieruchomości o planowanym terminie
prowadzenia prac, wykonania wszelkich badań i prób, inwentaryzacji powykonawczej, przywrócenia terenu
i nawierzchni do stanu poprzedniego, potwierdzone protokołem podpisanym przez zarządcę lub właściciela
terenu oraz promocji projektu zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1828/2006
z dnia 8 grudnia 2006 r. (Art. 8) i zasadach promocji projektów Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego 2007 - 2013 (RPO WP)
5. Przedmiot zamówienia zgodnie z poniższym CPV:
71 32 00 00-7 usługi inżynierskie w zakresie projektowania
09 33 11 00-9 kolektory słoneczne do produkcji ciepła
09 33 20 00-5 instalacje słoneczne
45 00 00 00-0 roboty budowlane;
45 30 00 00-0 roboty instalacyjne w budynkach;
45 33 00 00-9 roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne;
45 31 00 00-3 roboty instalacji elektrycznych
6. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia wykona dokumentację projektową wykonawczą w 4
egzemplarzach i powykonawczą w 2 egzemplarzach.
7. Warunkiem rozpoczęcia prac realizacyjnych jest zatwierdzenie dokumentacji projektowej przez
Zamawiającego.
8. W przypadku użycia w SIWZ lub w załącznikach do niej nazw materiałów, producentów, znaków towarowych
czy też norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, należy je traktować jako przykładowe,
mające na celu doprecyzowanie elementów przedmiotu zamówienia określających wymagany minimalny
standard techniczny i jakościowy. Zamawiający - zgodnie z art. 30 ust. 4 Pzp - dopuszcza składanie ofert
obejmujących rozwiązania równoważne o parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych nie
gorszych niż te wskazane w SIWZ i załącznikach do niej. Zgodnie z przepisem art.30 ust.5 Pzp, Wykonawca,
który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać,
że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez
Zamawiającego.
9. Wbudowane urządzenia i materiały mają być nowe i oryginalne zgodne z dokumentacją producentów.
Zastosowane urządzenia muszą posiadać udokumentowane certyfikaty.
10. Zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane wyroby wytworzone w celu zastosowania w obiekcie
budowlanym w sposób trwały o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i
wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 1
ustawy Prawo budowlane, można zastosować przy wykonywaniu robót budowlanych wyłącznie, jeżeli wyroby te
zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi.
11. Wykonawca winien we własnym zakresie i na własny koszt:
1) opracować dokumentację projektową (projekt wykonawczy i powykonawczy)
2) uzyskać wszelkie niezbędne decyzje i uzgodnienia
3) opracować szczegółowy harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji przedsięwzięcia i plan BIOZ
4) przygotować teren pod budowę wraz z jego oznakowaniem,
5) zabezpieczyć teren budowy przed dostępem osób trzecich,
6) zapewnić obsługę geodezyjną inwestycji,
7) rozwiązać kwestię poboru wody i energii elektrycznej,
8) uporządkować teren po zakończeniu budowy,
9) ubezpieczyć się od odpowiedzialności cywilnej w zakresie podanym w umowie,
10) dokonać wywozu gruzu i innych materiałów rozbiórkowych w miejsce wskazane przez Zamawiającego na
odległość do 5 km
(jeżeli dotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)
Szacunkowa wartość bez VAT : _____ Waluta :
albo
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 7 / 30
Zakres: między : _____ : i : _____ : Waluta :
II.2.2) Informacje o opcjach : (jeżeli dotyczy)
Opcje : tak nie
(jeżeli tak) Proszę podać opis takich opcji :
_____
(jeżeli jest znany) Wstępny harmonogram wykorzystania tych opcji :
w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
II.2.3) Informacje o wznowieniach : (jeżeli dotyczy)
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: tak nie
Liczba możliwych wznowień: (jeżeli jest znana) _____ albo Zakres: między : _____ i: _____
(jeżeli są znane) W przypadku odnawialnych zamówień na dostawy lub usługi, szacunkowe ramy czasowe
kolejnych zamówień:
w miesiącach: _____ albo w dniach: _____ (od udzielenia zamówienia)
II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji:
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach: _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: 16/02/2015 (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: 31/05/2015 (dd/mm/rrrr)
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 8 / 30
Sekcja III : Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i
technicznym
III.1) Warunki dotyczące zamówienia:
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: (jeżeli dotyczy)
Zamawiający żąda wniesienia wadium w terminie do 30.01.2015 r. do godz. 1000 na następujących zasadach:
1. Wadium wynosi
a) 50.000 zł. (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy)
2. Wadium można wnieść w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniężnej,
b) gwarancji bankowej,
c) gwarancji ubezpieczeniowej,
d) poręczenia bankowego, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej z tym, że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zmianami).
3. Wadium należy wnieść przed terminem składania ofert.
Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Bank
Spółdzielczy w Łomży O/Nowogród Nr rachunku: 47 8757 0001 2601 9653 2000 0390 z dopiskiem: „Wadium do
przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie, dostawę i montaż instalacji solarnych w Gminie Zbójna”.
W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej, za termin jego wniesienia zostanie przyjęty termin
uznania rachunku bankowego Zamawiającego (tj. datę i godzinę wpływu środków pieniężnych na konto
Zamawiającego). Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci wraz z odsetkami, wynikającymi z
umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy, wskazany przez Wykonawcę.
4. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych beneficjentem
gwarancji ma być Zamawiający. Umowa gwarancyjna zawarta pomiędzy Gwarantem a Wykonawcą
winna określać gwarancję jako nieodwołalną i bezwarunkową w odniesieniu do prawa Zamawiającego do
egzekwowania należności bez zwłoki (tzn. na każde pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego nieodwołalnie i
bezwarunkowo).
Egzekwowanie ww. należności dotyczy następujących przypadków:
a) odmowy przez wykonawcę podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
b) nie wniesienia przez Wykonawcę w ustalonym terminie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
c) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
d) nie złożenia przez Wykonawcę, w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, dokumentów lub
oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 lub informacji o tym, że nie należąc do grupy kapitałowej, lub
nie wyraził zgody na poprawienie omyłki o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. , co spowodowało brak możliwości
wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
Termin ważności gwarancji wadialnych (bankowych, ubezpieczeniowych) stanowiących wadium musi
zabezpieczać złożoną ofertę na cały okres związania ofertą.
5. W przypadku wnoszenia wadium w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b u,
st. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, podmiot
potwierdza wartość poręczenia, co najmniej do wielkości ustalonego wadium. Poręczenie winno być ważne
przez cały okres związania ofertą.
6. Oryginał dokumentu wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej lub w poręczeniach, zaleca się zdeponować, za potwierdzeniem, w siedzibie Zamawiającego,
w kasie, przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert zaś kserokopię dowodu wniesienia wadium
w pieniądzu /potwierdzoną za zgodność z oryginałem/ zaleca się dołączyć do oferty.
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 9 / 30
7. Wykonawca, który nie złożył wadium w wymaganej wysokości, dopuszczonej w niniejszej SIWZ formie i
terminie zostanie z postępowania wykluczony.
8. Wadium wraz z odsetkami wniesione w pieniądzu przez Wykonawcę, którego oferta została uznana
za najkorzystniejszą, może zostać - na wniosek Wykonawcy - zaliczone przez Zamawiającego na poczet
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
9. W odniesieniu do wykonawców wspólnie ubiegających się o uzyskanie zamówienia (art.23 Pzp), wadium
może być wniesione przez któregokolwiek z członków konsorcjum lub przez kilku uczestników łącznie (zgodnie
z ustaleniami w Porozumieniu).
10. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie:
a) po wyborze oferty najkorzystniejszej (z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana);
b) po unieważnieniu postępowania.
11. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem
terminu składania ofert.
12. Zamawiający będzie żądał ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium
na podstawie określonej w pkt 13, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza. Wykonawca musi wnieść wadium w terminie ustalonym przez Zamawiającego.
13. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium
niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów
je regulujących:
Płatności
1. Rozliczenie robót dokonane będzie fakturami częściowymi za wykonane etapy robót określone w
harmonogramie (przedłożonym przez Wykonawcę przed podpisaniem umowy i zaakceptowanym przez
Zamawiającego) stanowiącym załącznik do umowy oraz fakturą końcową.
2. Faktury częściowe Wykonawca musi przedkładać Zamawiającemu w ustalonych w harmonogramie
terminach, lecz nie później niż 7 dni od odbioru częściowego i nie mogą one przekroczyć 90% wartości
umownej danego etapu robót .
3. Podstawą do wystawienia faktur częściowych będą protokoły odbioru etapów robót podpisane przez
inspektora nadzoru, kierownika budowy i członków komisji odbiorowej,
4. Ostateczne rozliczenie robót nastąpi fakturą końcową, która będzie opłacona po zakończeniu przedmiotu
umowy i obejmować będzie wynagrodzenie za ostatnie elementy robót i pozostałe nieopłacone należności za
wcześniej wykonane i odebrane etapy robót.
5. Faktura końcowa zostanie wystawiona w oparciu o protokół odbioru końcowego podpisany przez inspektora
nadzoru inwestorskiego, kierownika budowy i członków komisji odbiorowej.
6. Wykonawca wystawi fakturę końcową w terminie 7 dni od daty protokolarnego odbioru końcowego
przedmiotu umowy.
7. (alternatywa-gdy występują Podwykonawcy) Rozliczenia Wykonawcy z Podwykonawcą/ami dokonywane
będzie w następujący sposób i na zasadach określonych poniżej:
a) Wykonawca z wynagrodzenia otrzymanego od Zamawiającego reguluje wynagrodzenia Podwykonawców
zgodnie z zawartymi umowami;
b) przed dokonaniem kolejnej płatności wynagrodzenia Zamawiający wymagać będzie, aby Wykonawca
udokumentował rozliczenie wymagalnych zobowiązań z Podwykonawcą/ami (dokument przelewu lub
oświadczenie podwykonawcy);
c) w przypadku braku udokumentowania rozliczenia się Wykonawcy z zobowiązań w stosunku do
Podwykonawcy/Podwykonawców, Zamawiający z kolejnej należności potrąci środki finansowe na rzecz
ewentualnych roszczeń Podwykonawcy/ów do wysokości świadczenia umownego(art. 6471 §5 KC).
8. Faktury częściowe i końcowa wystawione przez Wykonawcę za wykonane roboty będą realizowane
w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr
….............................................
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 10 / 30
9. Za datę zapłaty faktury uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
(jeżeli dotyczy)
11. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie (art. 23 ust. 1 ustawy) jako tzw.
„konsorcjum”, wykonawcy powinni spełniać łącznie warunki uczestnictwa w n/n przetargu tzn. w odniesieniu
do ocenianych warunków dotyczących wymaganego doświadczenia, dysponowania potencjałem kadrowym
(osobami) i sytuacji finansowej i ekonomicznej spełnienie warunków udziału, o których mowa w art. 22 ust. 1
odnoszone będzie do ogólnego potencjału Konsorcjum. Natomiast żaden z uczestników konsorcjum nie może
podlegać wykluczeniu na podstawie okoliczności wskazanych przepisem art. 24 ust. 1 ustawy.
III.1.4) Inne szczególne warunki: (jeżeli dotyczy)
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom : tak nie
(jeżeli tak) Opis szczególnych warunków:
_____
III.2) Warunki udziału:
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego
lub handlowego:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA
TYCH WARUNKÓW
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu,
określone w art. 22 ust. 1 pkt 1 – 4 i nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1, oraz
potwierdzą, że:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których
spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia, tj.:
a) Zrealizowali w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończyli w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
- w tym okresie – dwa świadczenia polegające na dostawie i wykonaniu instalacji solarnych w min. 200
gospodarstwach domowych w ramach jednego przedsięwzięcia inwestycyjnego
Należy podać ich rodzaj (wielkość), datę i miejsce wykonania oraz załączyć dowody potwierdzające, że
wykazywane dostawy wraz z niezbędnymi robotami budowlanymi zostały wykonane w sposób należyty oraz
wskazujące, że zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
Zamawiający stawiając powyższy warunek nakłada na Wykonawcę obowiązek wskazania w wykazie i złożenia
poświadczeń, odnośnie wykazywanych świadczeń (dostaw i robót), które potwierdzą spełnianie warunku wiedzy
i doświadczenia, o którym mowa w ppkt 2).
Zgodnie z § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą
być składane, dowodami tymi są poświadczenia lub inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innego lub innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunku. Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany udowodnić
Zamawiającemu, iż będzie dysponował wiedzą i doświadczeniem w trakcie realizacji zamówienia, w
szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji prawa
korzystania z ich wiedzy i doświadczenia na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
3) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 11 / 30
Wykonawca winien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej:
a) kierownikiem budowy – musi posiadać uprawnienia w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, oraz posiadać doświadczenie :
min. 2 lata pracy na stanowisku kierownika budowy
pełnienie funkcji kierownika budowy branży sanitarnej przy wykonywaniu co najmniej 1 zamówienia
polegającego na dostawie i wykonaniu instalacji solarnych w min. 150 gospodarstwach domowych w ramach
jednego przedsięwzięcia inwestycyjnego
b) kierownikiem robót budowlanych – musi posiadać uprawnienia konstrukcyjno-budowlane oraz posiadać
doświadczenie :
min. 2 lata pracy na stanowisku kierownika budowy
pełnienie funkcji kierownika budowy branży konstrukcyjno-budowlanej przy wykonywaniu co najmniej 1
zamówienia polegającego na dostawie i wykonaniu instalacji solarnych w min. 150 gospodarstwach domowych
w ramach jednego przedsięwzięcia inwestycyjnego
c) kierownikiem robót elektrycznych – musi posiadać uprawnienia w zakresie sieci, inst. i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych oraz posiadać doświadczenie :
min. 2 lata pracy na stanowisku kierownika budowy pełnienie funkcji kierownika budowy branży konstrukcyjnobudowlanej
przy wykonywaniu co najmniej 1 zamówienia polegającego na dostawie i wykonaniu instalacji
solarnych w min. 150 gospodarstwach domowych w ramach jednego przedsięwzięcia inwestycyjnego
W/w osoby muszą posiadać ważne uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7.7.1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia
budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów
obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez
właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 18.3.2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych
w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. z 2008 r. nr 63, poz.394),
Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego wykazu osób, które będą uczestniczyć
w wykonywaniu zamówienia oraz oświadczenia, że osoby te posiadają wymagane uprawnienia i kwalifikacje.
Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia, niezależnie od charakteru
prawnego łączącego go z nimi stosunku. Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany udowodnić
Zamawiającemu, iż będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w trakcie jego realizacji,
w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji prawa
korzystania z ich wiedzy i doświadczenia na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
4) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych
wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
5) znajdują się sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Wykonawca wykaże, że:
a) w każdym z ostatnich trzech lat obrotowych osiągnął przychód netto ze sprzedaży dostaw i robót
budowlanych nie mniejszy niż 2.000.000,00 zł (słownie złotych: dwa miliony) w każdym roku obrotowym
b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 1.000.000,00 zł (słownie złotych:
jeden milion),
c) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na kwotę min. 2.000.000,00 zł. (słownie złotych: dwa miliony).
Wykonawca może polegać na zdolnościach finansowych i ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunku. Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany udowodnić
Zamawiającemu, iż będzie dysponował zdolnościami finansowymi i ekonomicznymi innych podmiotów w trakcie
realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania
do dyspozycji prawa korzystania z ich wiedzy i doświadczenia na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
zamówienia.
Uwaga:
W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających kwoty wyrażone w innych walutach niż
PLN, dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego powyżej, Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy waluty
przyjmie:
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 12 / 30
a) średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o
zamówieniu w Dzienniku Urzędowym UE,
b) jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym UE, Narodowy Bank Polski nie
publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany
pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym UE.
2. W przypadku kiedy podmiot zobowiązał się do udzielenia zasobów, odpowiada on solidarnie z Wykonawcą
za szkodę powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi
winy.
3. Spełnienie ww. warunków oceniane będzie w oparciu o informacje zawarte w przedłożonych w ofercie
dokumentach wymienionych w Rozdziale X.
4. Brak potwierdzenia spełnienia jakiegokolwiek warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z
postępowania i w następstwie tego – odrzuceniem jego oferty.
IX. INNE WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCOM
1. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji:
a) Gwarancja na kolektor słoneczny –min. 5 lat od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.
b) Gwarancja na zasobnik c.w.u. –min. 5 lat od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.
c) Gwarancja na pozostałe roboty, materiały i urządzenia –min 5 lata od daty odbioru końcowego przedmiotu
zamówienia
2. Zobowiązania Wykonawcy wobec Zamawiającego w zakresie wymogów gwarancyjnych nie dotyczą usterek
powstałych w wyniku:
a) niewłaściwego użytkowania produktu niezgodnego z instrukcją i przepisami bezpieczeństwa,
b) napraw i przeróbek, które zostały dokonane przez osoby nieuprawnione,
c) uszkodzeń mechanicznych i wywołanych nimi dalszych uszkodzeń,
d) uszkodzeń na skutek pożaru, powodzi, uderzenia pioruna i innych klęsk żywiołowych.
3. Zobowiązania Wykonawcy wobec zamawiającego w zakresie wymogów gwarancyjnych nie ustają w
przypadku wad i usterek powstałych na skutek niezależnych od użytkownika zaników napięcia oraz braku
możliwości w odbiorze ciepła.
4. Udzielona przez Wykonawcę gwarancja jakości będzie obejmować:
a) usuwanie usterki wynikającej z niewłaściwego, niezgodnego z instrukcją i przeznaczeniem, montażu
i uruchomienia instalacji – niezwłocznie, najpóźniej w terminie do 48 godz. od dnia powiadomienia o jej
zaistnieniu.
b) usuwanie wady produktowej – niezwłocznie, po rozpatrzeniu zgłoszenia przez producenta trwającego nie
dłużej niż 14 dni od dnia zgłoszenia ujawnionej wady
c) przeprowadzanie na własny koszt przeglądów gwarancyjnych i serwisowych, stałe serwisowanie urządzeń
przy czasie reakcji na 48 godz., liczonych od dnia doręczenia powiadomienia.
5. Do napraw gwarancyjnych Wykonawca jest zobowiązany użyć fabrycznie nowych elementów o parametrach
nie gorszych niż elementów uszkodzonych sprzed usterki.
6. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do niniejszej
specyfikacji istotnych warunków zamówienia pod rygorem utraty wadium.
7. Wykonawcy będą związani złożoną ofertą przez okres 60 dni licząc od dnia składania ofert.
8. Wykonawcy zobowiążą się do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na kwotę 2.000.000,00 zł
(słownie złotych: dwa miliony), w całym okresie trwania robót budowlanych.
9. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie – przed zawarciem
umowy – do ubezpieczenia budowy od szkód mogących wystąpić i od zdarzeń nagłych oraz losowych.
Ubezpieczenie winno objąć roboty, urządzenia oraz sprzęt budowy. Wartość ubezpieczenia: min. 500.000,00 zł
(słownie złotych: pięćset tysięcy).
10. Wykonawcy zobowiążą się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach
określonych w niniejszej SIWZ.
11. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie (art. 23 ust. 1 ustawy) jako tzw.
„konsorcjum”, wykonawcy powinni spełniać łącznie warunki uczestnictwa w n/n przetargu tzn. w odniesieniu
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 13 / 30
do ocenianych warunków dotyczących wymaganego doświadczenia, dysponowania potencjałem kadrowym
(osobami) i sytuacji finansowej i ekonomicznej spełnienie warunków udziału, o których mowa w art. 22 ust. 1
odnoszone będzie do ogólnego potencjału Konsorcjum. Natomiast żaden z uczestników konsorcjum nie może
podlegać wykluczeniu na podstawie okoliczności wskazanych przepisem art. 24 ust. 1 ustawy.
X. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU
POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA
WYKLUCZENIU ORAZ WYKAZ INNYCH WYMAGANYCH DOKUMENTÓW
1. W celu oceny spełniania opisanych wyżej warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest
dołączyć do oferty następujące oświadczenia i dokumenty:
1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (wg
wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ).
2) W celu oceny spełniania warunku, dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia, Wykonawca
zobowiązany jest przedłożyć następujące dokumenty:
a) Wykaz dostaw i robót budowlanych polegających na wykonaniu instalacji w zakresie niezbędnym do
wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z
podaniem ich rodzaju(wielkości) oraz daty i miejsca wykonania. – zgodnie z załącznikiem 5 do SIWZ.
b) dowody potwierdzające, że wykazane świadczenia zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących,
czy zostały wykonane należycie a roboty budowlane - zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo
ukończone.
3) W celu oceny spełniania warunku, dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć następujące dokumenty:
a) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, a w szczególności odpowiedzialnych za
kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia,
posiadanych uprawnień, niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, a także zakresu wykonywanych
przez nich czynności i informacji o podstawie dysponowania tymi osobami – zgodnie z załącznikiem nr 6 do
SIWZ.
b) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane
uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie
4) W celu oceny spełniania warunku, dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej, Wykonawca
zobowiązany jest przedłożyć następujące dokumenty:
a) Sprawozdanie finansowe albo jego części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie
z przepisami o rachunkowości, również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w
przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów
określających obroty, oraz zobowiązania i należności – za okres ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres.
b) Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, potwierdzającą wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w wysokości nie mniejszej niż podana
w rozdziale VIII wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
c) Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, iż Wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia do
wysokości podanej w rozdziale VIII. W powyższym zakresie Wykonawca zobowiązany jest dołączyć także
dowód potwierdzający opłacenie przedkładanej polisy OC.
2. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji
finansowej i ekonomicznej, wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w
wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym lub zdolnościach finansowych
innego podmiotu lub podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim lub nimi stosunków.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie
tego podmiotu lub podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z
nich przy wykonywaniu zamówienia. Zobowiązanie lub każdy inny dokument, z którego będzie jednoznacznie
wynikać uprawnienie do dysponowania zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia należy złożyć w formie
oryginału.
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 14 / 30
Uwaga:
W sytuacji, gdy przedmiotem oddania do dyspozycji Wykonawcy będzie wiedza i doświadczenie, potencjał
techniczny lub zdolności finansowe innego podmiotu lub podmiotów dokument musi w swojej treści oprócz
informacji kto jest podmiotem udostępniającym i przyjmującym zasoby zawierać co najmniej:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
c) charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,
d) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy na podstawie art.24 ust.1 Pzp Zamawiający
żąda dołączenia do oferty następujących dokumentów:
1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy
Pzp (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ),
2) Aktualnego odpisu z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert. W przypadku złożenia oferty przez konsorcjum, wymagane jest złożenie dokumentów, o
których mowa wyżej, w odniesieniu do każdego partnera konsorcjum.
3) Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzające, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty
przez podmioty występujące wspólnie właściwe dokumenty muszą być złożone w odniesieniu do każdego
uczestnika konsorcjum.
4) Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku
składania oferty przez podmioty występujące wspólnie dokumenty muszą być złożone w odniesieniu do
każdego uczestnika konsorcjum.
5) Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4 – 8 ustawy,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty
przez podmioty występujące wspólnie dokumenty muszą być złożone w odniesieniu do każdego uczestnika
konsorcjum.
6) Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (o ile dotyczy). W przypadku
składania oferty przez podmioty występujące wspólnie dokumenty muszą być złożone w odniesieniu do
każdego uczestnika konsorcjum
7) Aktualnej informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11
ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku
składania oferty przez podmioty występujące wspólnie dokumenty muszą być złożone w odniesieniu do
każdego uczestnika konsorcjum.
4. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby o których
mowa w art. 24 ust.1 pkt 4-8, 10-i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo
administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art.
24 ust.1 pkt 4-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert ,
z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń-zastępuje
się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie
z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich
może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, zamiast
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 15 / 30
dokumentów, o których mowa w pkt 2-4), 6), 7) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert);
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert);
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert)
6. Zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 5) wykonawca składa zaświadczenie właściwego organu
sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w
zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8 ustawy (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert).
7. W przypadku gdy ofertę składa Wykonawca, który zamierza realizować zamówienie przy pomocy
Podwykonawców to obowiązany jest wskazać, którą część zamówienia, zamierza powierzyć podwykonawcy –
na formularzu ofertowym (załącznik nr 2 do SIWZ).
8. W przypadku, gdy o zamówienie ubiega się konsorcjum (wykonawcy wspólnie składający ofertę), wykonawca
zobowiązany jest załączyć do oferty pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Z ww.
pełnomocnictwa winno wynikać:
a) skład konsorcjum - podmioty tworzące konsorcjum,
b) wskazanie podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu Wykonawców z podaniem zakresu jego
umocowania,
c) określenie celu wspólnych działań jako: złożenie wspólnej oferty oraz zrealizowanie przedmiotu niniejszego
zamówienia,
d) oznaczenie czasu trwania konsorcjum - okres nie krótszy niż okres realizacji przedmiotu zamówienia i okres
gwarancji/rękojmi.
9. Jeżeli Wykonawca, potwierdza spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy polegając
na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały
udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca przedstawił w odniesieniu do tych
podmiotów dokumenty wymienione w pkt 3.
10. Wykonawca powołujący się przy wskazaniu warunku spełnienia udziału w postępowaniu na „zdolność
finansową” innych podmiotów przedkłada informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej,
dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta, potwierdzającą wysokość
posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolności kredytowej wystawioną nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
11. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji
finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w
wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku.
12. Dodatkowe dokumenty:
1) Wykonawca, składając ofertę zgodnie ze wzorem (FORMULARZ OFERTY według załącznika Nr 2)
dodatkowo do składanej oferty winien załączyć:
a) formularz cenowy wg załączonego do formularza ofertowego wzoru;
b) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), albo informację o tym, że nie należą
do grupy kapitałowej – załącznik nr 7 do SIWZ
c) Zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane
produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym tj.
d1) Aktualne zaświadczenie/certyfikat zgodności wydany przez akredytowana jednostkę certyfikującą
potwierdzające zgodność oferowanego kolektora słonecznego z normami i parametrami podanymi w PFU wraz
ze skróconym sprawozdaniem z badań wydane przez niezależną akredytowaną jednostkę badawczą.
lub
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 16 / 30
d2) Aktualny europejski certyfikat na znak ”SOLAR KEYMARK” nadany przez jednostkę certyfikującą
potwierdzający zgodność oferowanego kolektora słonecznego z normami i parametrami podanymi w PFU wraz
ze sprawozdaniem z badań wydane przez niezależną akredytowaną jednostkę badawczą.
Wykonawca może zamiast zaświadczenia, o których mowa w pkt d1, złożyć równoważne zaświadczenia
wystawione przez podmioty mające siedzibę w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru
Gospodarczego lub inne dokumenty potwierdzające odpowiednio stosowanie przez wykonawcę równoważnych
środków zapewnienia jakości.
13. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez
Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane
przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa,
do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu
albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia
i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz
spełnianie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w
dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny
spełniania wymogów:
znajdują się sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Wykonawca wykaże, że:
a) w każdym z ostatnich trzech lat obrotowych
osiągnął przychód netto ze sprzedaży dostaw i robót
budowlanych nie mniejszy niż 2.000.000,00 zł (słownie
złotych: dwa miliony) w każdym roku obrotowym
b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w
wysokości co najmniej 1.000.000,00 zł (słownie złotych:
jeden milion),
c) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności
cywilnej z tytułu prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na kwotę min. 2.000.000,00
zł. (słownie złotych: dwa miliony).
Wykonawca może polegać na zdolnościach
finansowych i ekonomicznych innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączącego go
z nimi stosunku. Wykonawca w takiej sytuacji jest
zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie
dysponował zdolnościami finansowymi i ekonomicznymi
innych podmiotów w trakcie realizacji zamówienia, w
szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie
tych podmiotów do oddania do dyspozycji prawa
korzystania z ich wiedzy i doświadczenia na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
Uwaga:
W przypadku złożenia przez Wykonawców
dokumentów zawierających kwoty wyrażone w innych
walutach niż PLN, dla potrzeb oceny spełniania
warunku określonego powyżej, Zamawiający, jako kurs
przeliczeniowy waluty przyjmie:
a) średni kurs danej waluty publikowany przez
Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o
zamówieniu w Dzienniku Urzędowym UE,
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych
standardów: (jeżeli dotyczy)
_____
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 17 / 30
b) jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu
w Dzienniku Urzędowym UE, Narodowy Bank
Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty,
za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs
waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji
ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym UE.
2. W przypadku kiedy podmiot zobowiązał się
do udzielenia zasobów, odpowiada on solidarnie
z Wykonawcą za szkodę powstałą wskutek
nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za
nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
3. Spełnienie ww. warunków oceniane będzie w oparciu
o informacje zawarte w przedłożonych w ofercie
dokumentach wymienionych w Rozdziale X.
4. Brak potwierdzenia spełnienia jakiegokolwiek
warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy
z postępowania i w następstwie tego – odrzuceniem
jego oferty.
4) W celu oceny spełniania warunku, dotyczącego
sytuacji ekonomicznej i finansowej, Wykonawca
zobowiązany jest przedłożyć następujące dokumenty:
a) Sprawozdanie finansowe albo jego części, a jeżeli
podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie
z przepisami o rachunkowości, również z opinią
odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego
części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych
do sporządzania sprawozdania finansowego, innych
dokumentów określających obroty, oraz zobowiązania i
należności – za okres ostatnich trzech lat obrotowych,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za
ten okres.
b) Informację banku lub spółdzielczej kasy
oszczędnościowo – kredytowej, potwierdzającą
wysokość posiadanych środków finansowych lub
zdolność kredytową Wykonawcy, w wysokości nie
mniejszej niż podana w rozdziale VIII wystawioną
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert.
c) Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny
dokument potwierdzający, iż Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia do wysokości podanej w rozdziale VIII.
W powyższym zakresie Wykonawca zobowiązany
jest dołączyć także dowód potwierdzający opłacenie
przedkładanej polisy OC.
2. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie
może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji
finansowej i ekonomicznej, wymaganych przez
Zamawiającego, może przedstawić inny dokument,
który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie
opisanego przez Zamawiającego warunku.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu,
potencjale technicznym lub zdolnościach finansowych
innego podmiotu lub podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nim lub nimi
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 18 / 30
stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany
jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował
zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w
szczególności przedstawiając w tym celu pisemne
zobowiązanie tego podmiotu lub podmiotów do oddania
mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
Zobowiązanie lub każdy inny dokument, z którego
będzie jednoznacznie wynikać uprawnienie do
dysponowania zasobami niezbędnymi do realizacji
zamówienia należy złożyć w formie oryginału.
Uwaga:
W sytuacji, gdy przedmiotem oddania do dyspozycji
Wykonawcy będzie wiedza i doświadczenie, potencjał
techniczny lub zdolności finansowe innego podmiotu
lub podmiotów dokument musi w swojej treści oprócz
informacji kto jest podmiotem udostępniającym i
przyjmującym zasoby zawierać co najmniej:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego
podmiotu,
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu,
przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
c) charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z
innym podmiotem,
d) zakres i okres udziału innego podmiotu przy
wykonywaniu zamówienia.
III.2.3) Kwalifikacje techniczne:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny
spełniania wymogów:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej
działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający nie
precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których
spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w
sposób szczególny.
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do
wykonania zamówienia, tj.:
a) Zrealizowali w sposób należyty, zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i prawidłowo ukończyli w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
- w tym okresie – dwa świadczenia polegające na
dostawie i wykonaniu instalacji solarnych w min.
200 gospodarstwach domowych w ramach jednego
przedsięwzięcia inwestycyjnego
Należy podać ich rodzaj (wielkość), datę i miejsce
wykonania oraz załączyć dowody potwierdzające, że
wykazywane dostawy wraz z niezbędnymi robotami
budowlanymi zostały wykonane w sposób należyty oraz
wskazujące, że zostały wykonane zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
Zamawiający stawiając powyższy warunek nakłada na
Wykonawcę obowiązek wskazania w wykazie i złożenia
poświadczeń, odnośnie wykazywanych świadczeń
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych
standardów: (jeżeli dotyczy)
_____
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 19 / 30
(dostaw i robót), które potwierdzą spełnianie warunku
wiedzy i doświadczenia, o którym mowa w ppkt 2).
Zgodnie z § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą
być składane, dowodami tymi są poświadczenia lub
inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie
uzyskać poświadczenia.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu
innego lub innych podmiotów, niezależnie od charakteru
prawnego łączącego go z nimi stosunku. Wykonawca
w takiej sytuacji jest zobowiązany udowodnić
Zamawiającemu, iż będzie dysponował wiedzą i
doświadczeniem w trakcie realizacji zamówienia, w
szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie
tych podmiotów do oddania do dyspozycji prawa
korzystania z ich wiedzy i doświadczenia na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
2) W celu oceny spełniania warunku, dotyczącego
posiadania wiedzy i doświadczenia, Wykonawca
zobowiązany jest przedłożyć następujące dokumenty:
a) Wykaz dostaw i robót budowlanych polegających
na wykonaniu instalacji w zakresie niezbędnym do
wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia,
wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
z podaniem ich rodzaju(wielkości) oraz daty i miejsca
wykonania. – zgodnie z załącznikiem 5 do SIWZ.
b) dowody potwierdzające, że wykazane świadczenia
zostały wykonane w sposób należyty oraz
wskazujących, czy zostały wykonane należycie a roboty
budowlane - zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
prawidłowo ukończone.
III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych: (jeżeli dotyczy)
Zamówienie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej
Realizacja zamówienia jest zastrzeżona w ramach programów pracy chronionej
III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi:
III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu:
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: tak nie
(jeżeli tak) Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych :
_____
III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi:
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie
usługi: tak nie
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 20 / 30
Sekcja IV : Procedura
IV.1) Rodzaj procedury:
IV.1.1) Rodzaj procedury:
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej:
_____
Negocjacyjna Niektórzy kandydaci zostali już zakwalifikowani (w stosownych przypadkach w
ramach niektórych rodzajów procedur negocjacyjnych) : tak nie
(jeżeli tak, należy podać nazwy i adresy zakwalifikowanych już wykonawców
w sekcji VI.3 Informacje dodatkowe)
Negocjacyjna przyspieszona Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej:
_____
Dialog konkurencyjny
IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału:
(procedura ograniczona i negocjacyjna, dialog konkurencyjny)
Przewidywana liczba wykonawców: _____
albo
Przewidywana minimalna liczba: _____ i (jeżeli dotyczy) liczba maksymalna _____
Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów:
_____
IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu: (procedura negocjacyjna, dialog
konkurencyjny)
Zastosowanie procedury etapowej w celu stopniowego zmniejszania liczby omawianych rozwiązań lub
negocjowanych ofert : tak nie
IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia (proszę zaznaczyć właściwe pole (pola))
Najniższa cena
albo
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
kryteria określone poniżej (kryteria udzielenia zamówienia powinny zostać podane wraz z wagą lub w
kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego, w przypadku gdy przedstawienie wag nie jest możliwe z
oczywistych przyczyn)
kryteria określone w specyfikacjach, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencie
opisowym
Kryteria Waga Kryteria Waga
1. Cena oferty. 90 6. _____ _____
2. Termin wykonania przedmiotu
zamówienia.
10 7. _____ _____
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 21 / 30
Kryteria Waga Kryteria Waga
3. _____ _____ 8. _____ _____
4. _____ _____ 9. _____ _____
5. _____ _____ 10. _____ _____
IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna tak nie
(jeżeli tak, jeżeli dotyczy) Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:
_____
IV.3) Informacje administracyjne:
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą: (jeżeli dotyczy)
UE.271.14.2014
IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia:
tak nie
(jeżeli tak)
Wstępne ogłoszenie
informacyjne
Ogłoszenie o profilu nabywcy
Numer ogłoszenia w Dz.U.: _____ z dnia: ______ (dd/mm/rrrr)
Inne wcześniejsze publikacje(jeżeli dotyczy)
IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego: (w
przypadku dialogu konkurencyjnego)
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów
Data: ______ Godzina: _____
Dokumenty odpłatne tak nie
(jeżeli tak, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Podać cenę: _____ Waluta: _____
Warunki i sposób płatności:
_____
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 30/01/2015 Godzina: 10:00
IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom: (jeżeli
jest znana, w przypadku procedur ograniczonej i negocjacyjnej oraz dialogu konkurencyjnego)
Data: ______
IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu:
Dowolny język urzędowy UE
Język urzędowy (języki urzędowe) UE:
PL
Inny:
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 22 / 30
_____
IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą:
Do: : ______
albo
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
Data : 30/01/2015 (dd/mm/rrrr) Godzina10:15
(jeżeli dotyczy)Miejscowość: Urząd Gminy Zbójna, ul. Łomżyńska 64, 18-416 Zbójna, województwo podlaskie
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert (jeżeli dotyczy) :
tak nie
(jeżeli tak) Dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
_____
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 23 / 30
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia: (jeżeli dotyczy)
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się : tak nie
(jeżeli tak) Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń:
_____
VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej:
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej : tak nie
(jeżeli tak) Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów):
3. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2007 - 2013 (RPO
WP), Oś priorytetowa 5 – Rozwój infrastruktury ochrony środowiska, Działanie 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury
ochrony środowiska.
VI.3) Informacje dodatkowe: (jeżeli dotyczy)
. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ
UMOWY
1. Wszystkie istotne dla Zamawiającego postanowienia zostały zawarte we wzorze umowy stanowiącym
załącznik nr 8 do SIWZ.
2. Zamawiający będzie żądał, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie określonym w SIWZ.
3. Faktury częściowe za wykonane elementy robót wyspecyfikowane w harmonogramie rzeczowo-finansowym
będą wystawione na kwotę stanowiącą nie więcej niż 90% wartości brutto wykonanego etapu robót.
4. Faktura końcowa będzie wystawiona i opłacona, po zakończeniu wykonania przedmiotu umowy, w tym po
przeprowadzeniu rozruchu i obejmować będzie wynagrodzenie za ostatni element robót i pozostałe nieopłacone
w całości należności za wcześniej wykonane i odebrane etapy robót.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie ceny o kwotę wynikającą ze zmienionej stawki
tego podatku.
6. Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części przedmiotu zamówienia podwykonawcom, których
przedmiotem są roboty budowlane, do zawarcia umowy z podwykonawcą wymagane jest zachowanie procedur
określonych w SIWZ. W umowie pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą zostaną wskazane roboty, które
wykona każdy z Podwykonawców wraz ze wskazaniem wartości wykonywanych przez nich robót.
Ustanowiony przez Zamawiającego Inspektor Nadzoru nie dopuści do wykonania na placu budowy robót przez
niedopuszczonych zgodnie z ww. procedurą Podwykonawców.
7. W przypadku gdy Wykonawca zgodnie ze złożoną ofertą powierzył wykonie części robót podwykonawcy pod
warunkiem, że Podwykonawca posiada kwalifikacje do ich wykonania i uzyska pisemną zgodę Zamawiającego
Wykonawca jest obowiązany dokonać czynności określonych poniżej w pkt 8.
8. W przypadku określonym w pkt 8 Wykonawca jest obowiązany do:
a) przedłożenia projektu umowy lub projektu zmian umowy z podwykonawcą, który będzie uczestniczył w
realizacji przedmiotu umowy; Zamawiający zastrzega sobie prawo korekty postanowień umowy lub zmiany
umowy w szczególności zapisów dotyczących czasu trwania umowy, sposobu i terminu rozliczeń,
b) przedłożenia Zamawiającemu kopii umowy, poświadczonej za zgodność z oryginałem, zawartej z
podwykonawcą,
c) na żądanie zamawiającego Wykonawca przedłoży dokumenty potwierdzające kwalifikacje podwykonawcy,
d) w przypadku powierzenia przez Wykonawcę robót Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do
dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy, z zachowaniem terminów
płatności określonych w umowie z podwykonawcą.
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 24 / 30
e) przed dokonaniem kolejnej płatności wynagrodzenia Zamawiający wymagać będzie, aby Wykonawca
udokumentował rozliczenie wymagalnych zobowiązań z Podwykonawcą/ami (dokument przelewu lub
oświadczenie Podwykonawcy);
f) w przypadku braku udokumentowania rozliczenia się Wykonawcy z zobowiązań w stosunku do
Podwykonawcy/Podwykonawców, Zamawiający z kolejnej należności potrąci środki finansowe na rzecz
ewentualnych roszczeń Podwykonawcy/ów do wysokości świadczenia umownego(art. 6471 §5 KC).
9. Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji niniejszej
inwestycji.
10. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, zgodnie z wymaganiami określonymi przepisami art.144 ust.1
ustawy.
11. W szczególności dopuszczalne zmiany dotyczyć mogą:
1) W trakcie realizacji inwestycji Zamawiający może, w uzasadnionym przypadku, bądź na uzasadniony
wniosek Wykonawcy, dokonać bądź wyrazić zgodę na dokonanie zmian terminów realizacji poszczególnych
etapów robót wskazanych w uzgodnionym harmonogramie, pod warunkiem, że ostateczny termin zakończenia
robót nie przekroczy daty 31.05.2015 r.
2) Konieczność takich zmian może wynikać z:
a) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych
(fakt ten musi być potwierdzony przez Inspektora Nadzoru),
b) zaistnienia siły wyższej,
c) w innych okolicznościach, w których Wykonawca nie mógł wykonywać zobowiązania umownego z przyczyn
nie leżących po jego stronie
3) Uwaga: w sytuacji wcześniejszego lub późniejszego rozpoczęcia robót z przyczyn niezależnych od
Zamawiającego, jakie zaistnieją przed podpisaniem umowy, harmonogram przedłożony przez Wykonawcę
może zostać zweryfikowany przy zachowaniu w miarę możliwości długości cykli podanych przez Wykonawcę,
przy czym ostateczny termin zakończenia inwestycji nie może przekroczyć daty: 31.05.2015 r.
12. Warunki zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego:
1) Każda zmiana umowy wymaga aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2) Zmiany umowy będą mogły być wprowadzane w związku z zaistnieniem okoliczności, których wystąpienia
strony nie przewidywały w chwili zawarcia umowy. Okoliczności te nie mogą być wywołane przez którąkolwiek
ze Stron w wyniku ich nienależytej staranności, ani nie mogą być przez strony zawinione i muszą wywoływać
ten skutek, iż:
a) umowa nie może być wykonana wedle pierwotnej treści, w szczególności z uwagi na rażącą stratę grożącą
jednej bądź obu stronom, lub niemożność osiągnięcia celu umowy, albo też
b) wykonanie umowy będzie istotnie utrudnione dla jednej lub obu stron.
3) Zmiana umowy będzie mogła w szczególności nastąpić w przypadku wystąpienia jednej z okoliczności
wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:
3 a) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy:
1. zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi lub zaistnieniem siły wyższej, które uniemożliwiły
prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów;
2. zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczególności
odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, istnienie niezinwentaryzowanych
podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych
3. zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności:
a) wstrzymanie robót decyzją Zamawiającego;
b) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w przekazanej Wykonawcy dokumentacji
projektowej;
4. zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności:
a) niedotrzymanie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń,
itp.;
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 25 / 30
b) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w
dokumentacji projektowej przekazanej Wykonawcy przez Zamawiającego
3 b) Zmiana sposobu spełnienia świadczenia;
1. zmiany technologiczne, w szczególności:
a) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych / technologicznych
niż wskazane w dokumentacji technicznej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu;
b) odmienne od przyjętych w dokumentacji warunki geologiczne skutkujące niemożliwością zrealizowania
przedmiotu umowy przy założeniach technologicznych przyjętych w projekcie;
c) konieczność wykonania świadczenia umownego przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub
materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa.
d) propozycji Wykonawcy zastosowanie równoważnych urządzeń, w nowszej, lepszej technologicznie ich wersji,
jeżeli nie prowadzi to do zwiększenia ceny
Zmiany wskazywane w punkcie (c) będą wprowadzane wyłącznie w zakresie umożliwiającym oddanie
przedmiotu umowy do użytkowania, a ryzyko zwiększenia wynagrodzenia z tytułu takich zmian może ponieść
Zamawiający - wyłącznie w kwocie równej zwiększonym z tego powodu kosztom.
3 c) zmiany osobowe - zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne
legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami i kwalifikacjami, o których mowa w ustawie
Prawo budowlane lub innych ustawach, a także SIWZ, będzie wymagała również zaakceptowania przez
Zamawiającego
4) Pozostałe zmiany
1. zmiana obowiązującej stawki VAT; Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów
wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o
kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez wykonawcę.
2. kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku
zmiany w umowie zostaną ograniczone do wprowadzenia niezbędnych zmian umożliwiających uniknięcie
zaistniałej kolizji. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy może zostać zmienione, przy
czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane i zaakceptowane koszty,
które Wykonawca poniósł w związku z innym sposobem wykonywania zamówienia aniżeli wynikającymi z
umowy.
5) Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie
stanowią one jednak zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
VI.4) Procedury odwoławcze:
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze:
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 02-676 Państwo: Polska (PL)
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Faks: +48 224587800
Adres internetowy: (URL) _____
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne (jeżeli dotyczy)
Oficjalna nazwa: _____
Adres pocztowy: _____
Miejscowość: _____ Kod pocztowy: _____ Państwo: _____
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 26 / 30
Tel.: _____
E-mail: Faks: _____
Adres internetowy: (URL) _____
VI.4.2) Składanie odwołań: (proszę wypełnić pkt VI.4.2 lub, jeżeli jest to niezbędne, pkt VI.4.3)
POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU
PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów
ustawy, przysługują środki ochrony prawnej, o których mowa w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych
– Środki ochrony prawnej.
VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań:
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: _____
Miejscowość: _____ Kod pocztowy: _____ Państwo: Polska (PL)
Tel.: _____
E-mail: Faks: _____
Adres internetowy: (URL) _____
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/12/2014 (dd/mm/rrrr) - ID:2014-169481
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 27 / 30
Załącznik A
Dodatkowe adresy i punkty kontaktowe
I) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie można uzyskać dalsze informacje
Oficjalna nazwa: PPHU "JUWA" Jerzy Brynkiewicz,
Waldemar Filipkowski
Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
znany) _____
Adres pocztowy: ul. Orzeszkowej 32
Miejscowość: Białystok Kod pocztowy: 15-084 Państwo: Polska (PL)
Punkt kontaktowy: _____ Tel.: +48 857408780
Osoba do kontaktów: Jerzy Brynkiewicz
E-mail: juwa@juwa.pl Faks: +48 857408781
Adres internetowy: (URL) www.zbojna.powiatlomzynski.pl/bip
II) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie można uzyskać specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym
dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego i dynamicznego systemu zakupów)
Oficjalna nazwa: _____ Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
znany) _____
Adres pocztowy: _____
Miejscowość: _____ Kod pocztowy: _____ Państwo: _____
Punkt kontaktowy: _____ Tel.: _____
Osoba do kontaktów: _____
E-mail: Faks: _____
Adres internetowy: (URL) _____
III) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie należy przesyłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
Oficjalna nazwa: _____ Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
znany) _____
Adres pocztowy: _____
Miejscowość: _____ Kod pocztowy: _____ Państwo: _____
Punkt kontaktowy: _____ Tel.: _____
Osoba do kontaktów: _____
E-mail: Faks: _____
Adres internetowy: (URL) _____
IV) Adres innej instytucji zamawiającej, w imieniu której dokonuje zakupu instytucja zamawiająca
Oficjalna nazwa _____ Krajowy numer identyfikacyjny
( jeżeli jest znana ): _____
Adres pocztowy: _____
Miejscowość _____ Kod pocztowy _____
Państwo _____
-------------------- (Wykorzystać sekcję IV w załączniku A tyle razy, ile jest to konieczne) --------------------
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 28 / 30
Załącznik B
Informacje o częściach zamówienia
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą _____
Część nr : _____ Nazwa : _____
1) Krótki opis:
_____
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Słownik główny:
3) Wielkość lub zakres:
_____
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt
bez VAT: _____
Waluta:
albo
Zakres: między : _____ i: _____ Waluta:
4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 29 / 30
Załącznik C1 – Zamówienia ogólne
Kategorie usług, o których mowa w sekcji II Przedmiot zamówienia
Dyrektywa 2004/18/WE
Kategoria nr [1] Przedmiot
1 Usługi konserwacyjne i naprawcze
2 Usługi transportu lądowego [2] ,w tym usługi samochodów opancerzonych oraz usługi
kurierskie, z wyjątkiem przewozu poczty
3 Usługi transportu lotniczego pasażerów i towarów, z wyjątkiem transportu poczty
4 Transport poczty drogą lądową [3] i lotniczą
5 Usługi telekomunikacyjne
6 Usługi finansowe: a) Usługi ubezpieczeniowe b)Usługi bankowe i inwestycyjne [4]
7 Usługi komputerowe i usługi z nimi związane
8 Usługi badawcze i rozwojowe [5]
9 Usługi w zakresie księgowości, audytu oraz prowadzenia ksiąg rachunkowych
10 Usługi badania rynku i opinii publicznej
11 Usługi konsultacyjne w zakresie zarządzania [6] i usługi z nimi związane
12 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi inżynieryjne; usługi
urbanistyczne, architektury krajobrazu, związane z nimi usługi konsultacji naukowych i
technicznych; usługi badań i analiz technicznych
13 Usługi reklamowe
14 Usługi sprzątania budynków i usługi zarządzania mieniem
15 Usługi w zakresie publikowania i drukowania wykonywane z tytułu wynagrodzenia lub
umowy
16 Usługi w dziedzinie odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości; usługi sanitarne i
podobne
Kategoria nr [7] Przedmiot
17 Usługi hotelarskie i restauracyjne
18 Usługi transportu kolejowego
19 Usługi transportu wodnego
20 Dodatkowe i pomocnicze usługi transportowe
21 Usługi prawnicze
22 Usługi rekrutacji i pozyskiwania personelu [8]
23 Usługi detektywistyczne i ochroniarskie z wyjątkiem usług samochodów
opancerzonych
24 Usługi edukacyjne i szkoleniowe
25 Usługi społeczne i zdrowotne
26 Usługi rekreacyjne, kulturalne oraz sportowe [9]
27 Inne usługi
1 Kategorie usług w rozumieniu art. 20 i załącznika IIA do dyrektywy 2004/18/WE.
2 Z wyjątkiem usług transportu kolejowego, ujętych w kategorii 18.
3 Z wyjątkiem usług transportu kolejowego, ujętych w kategorii 18.
4 Z wyjątkiem usług finansowych związanych z wystawianiem, sprzedażą, zakupem lub transferem papierów
wartościowych albo innych instrumentów finansowych oraz usług banku centralnego. Również wyłączone:
usługi obejmujące nabycie, najem lub dzierżawę – bez względu na sposób finansowania – gruntów, istniejących
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 30 / 30
budynków lub innych nieruchomości, albo dotyczące praw do nich. Niemniej jednak przepisom dyrektywy
podlegają umowy o świadczenie usług finansowych zawarte, w dowolnej formie, równocześnie, przed lub po
zawarciu umowy nabycia, najmu lub dzierżawy.
5 Z wyjątkiem usług dotyczących badań i rozwoju innych niż takie, gdzie korzyści czerpie wyłącznie instytucja
zamawiająca w celu wykorzystania ich we własnej działalności, pod warunkiem że świadczona usługa została w
pełni wynagrodzona przez instytucję zamawiającą.
6 Z wyjątkiem usług arbitrażowych i koncyliacyjnych.
7 Kategorie usług w rozumieniu art. 21 i załącznika IIB do dyrektywy 2004/18/WE.
8 Z wyjątkiem umów o pracę.
9 Z wyjątkiem umów dotyczących nabycia, opracowania, produkcji i koprodukcji materiałów programowych
przez nadawców oraz umów dotyczących czasu emisji.
Pliki do pobrania: