BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ-Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Zbójna w 2015r.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Zbójna w 2015r.
29.12.2014r.
ZAWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz streszczenie oceny i porównania ofert w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zadanie:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Zbójna w 2015r.
Gmina Zbójna reprezentowana przez Wójta Gminy Zbójna na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, uprzejmie informuje, że w postępowaniu o udzielenie ww. zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
– zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp została wybrana oferta firmy:
MPO BIAŁYSTOK
ul. 42 Pułku Piechoty 48
15-950 Białystok
Uzasadnienie wyboru:
Oferta w/w firmy odpowiada wymaganiom przedstawionym SIWZ i została oceniona – jako najkorzystniejsza. W oparciu o określone w SIWZ kryterium wyboru (cena 99%, termin płatności faktury 10%) – otrzymała maksymalną ilość punktów (100 pkt).
Lista ofert wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert, zawierającym punktację przyznaną ofertom w przyjętym kryterium oceny ofert (cena 99%, termin płatności faktury 10%) :
Nr oferty
Firma oraz adres wykonawcy
Ocena oferty (w punktach)
1.
MPK Sp. z o.o.
ul. Kołobrzeska 5
07-401 Ostrołęka
89,96 pkt

2.
MPO BIAŁYSTOK
ul. 42 Pułku Piechoty 48
15-950 Białystok
100 pkt
3. STAUBACH Sp. Z o.o.
ul. Marszałkowska 111
00-102 Warszawa Wykonawca wykluczony.
Oferta odrzucona.
4. USŁUGI KOMUNALNE „BŁYSK”
Marianna Marczyk
18-400 Łomża,
ul. Przykoszarowa 22A 74,85 pkt

Na przedmiotowy przetarg wpłynęły 4 oferty.
Odrzucono 1 ofertę.
Wykluczono 1 Wykonawcę z postępowania.

Uzasadnienie faktyczne:
Wykonawca nie spełnił warunków udziału w postępowaniu.
Pomimo wezwania do uzupełnienia dokumentów zgodnie z art. 26 ust.3 Wykonawca nie uzupełnił wszystkich dokumentów potwierdzających spełnianie udziału warunków
w postępowaniu, t.j. nie przedstawił aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Zaświadczenie, które zostało dołączone przez w.w. Wykonawcę w odpowiedzi na wezwanie jest wg stanu na dzień 5.08.2014r. i przekracza dopuszczalny 3 miesięczny termin ważności.

Uzasadnienie prawne:
Wykonawca STAUBACH Sp. z o.o., ul. Marszałkowska 111, 00-102 Warszawa został wykluczony z przedmiotowego postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013, poz. 907 z późn. zm.), ponieważ nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Oferta w.w. Wykonawcy została uznana za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013, poz. 907 z późn. zm.).
Przewidywany termin podpisania umowy z wybranym Wykonawcą zgodnie z art. 94 ust.2 nie może być krótszy niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust.2, albo 10 dni jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w inny sposób.
Wójt Gminy Zbójna
Zenon Białobrzeski
Pliki do pobrania: