BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

„Dostawa 40.000 litrów oleju napędowego do zbiornika przy Urzędzie Gminy Zbójna w 2017 roku ".

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. –                                          Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z póżn. zm.)

 

 

Dotyczy: Dostawa 40.000 litrów oleju napędowego do zbiornika przy Urzędzie  

                                                   Gminy Zbójna w 2017 roku ".

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

W dniu 07.12.2016r. godz. 09:00 ustalonym, jako termin otwarcia ofert Zamawiający dokonał otwarcia ofert przetargowych w.w. zadania.

Otwarcia dokonano w siedzibie Zamawiającego: 18-416 Zbójna, ul. Łomżyńska 64.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał wysokość środków, jakie zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: 170 000,00 zł brutto

Do upływu terminu składania ofert (tj. 07.12.2016r. godz. 09:00) złożono następujące oferty:

 

 

Nr ofert

Nazwa Oferenta

Kwota brutto za 1 litr oleju napędowego.

Termin dostawy

 

PHU MARGO MARIUSZ GOSK

18-400 Łomża

ul. Al. Legionów 152

 

4,36

1 dzień

 

„BENZOL” Sp. z o.o.

ul. Graniczna 7

07-410 Ostrołęka

4,06

1 dzień

 

  1. Termin wykonania zamówienia: 02.01.2017-31.12.2017.
  2. Warunki płatności: płatność w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury VAT do siedziby Zamawiającego.
  3. Stosownie do art. 24 ust. 11 ustawy Pzp. zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności bądź braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożonym oświadczeniem wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadza do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia.
  4. Oświadczenie, należy przekazać w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.
  5. Wzór oświadczenia o przynależności bądź braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej stanowi załącznik Nr 4 do SIWZ.

 

Zbójna, dn.07.12.2016r.

 

 

Pliki do pobrania: