BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Zbójna

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. –                                           Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z póżn. zm.)

 

 

Dotyczy: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Zbójna".

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

W dniu 11.07.2017r. godz. 09:15 ustalonym, jako termin otwarcia ofert Zamawiający dokonał otwarcia ofert przetargowych w.w. zadania.

Otwarcia dokonano w siedzibie Zamawiającego: 18-416 Zbójna, ul. Łomżyńska 64.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał wysokość środków, jakie zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: 780 000,00 zł brutto

Do upływu terminu składania ofert (tj. 11.07.2017r. godz. 09:00) złożono następujące oferty:

 

 

Nr oferty

Nazwa Oferenta

Cena brutto za całość zamówienia.

Termin Płatności Faktury

Ekologiczne Spotkania Edukacyjne

 

MPO Sp. z o.o.

ul. 42 Pułku Piechoty 48,

15-950 Białystok

1 010 880,00 zł

30 dni

6 spotkań

 

ZAKŁAD USŁUGOWY „WINPOL” S.C.

Lech Jan Wiśniewski, Sebastian Wiśniewski

ul. Kazańska 1,

18-400 Łomża

1 300 000,00 zł

30 dni

6 spotkań

 

STAUBACH Sp. Z o.o.

ul. Marszałkowska 111

00-102 Warszawa

1 040 000,00 zł

30 dni

6 spotkań

 

  1. Termin wykonania zamówienia: 01.08.2017-30.09.2019r.
  2. Warunki płatności: płatność w terminie 30dni od daty dostarczenia faktury VAT do siedziby Zamawiającego.
  3. Stosownie do art. 24 ust. 11 ustawy Pzp. zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności bądź braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
    o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożonym oświadczeniem wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadza do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia.
  4. Oświadczenie, należy przekazać w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.
  5. Wzór oświadczenia o przynależności bądź braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej stanowi załącznik Nr 4 do SIWZ.

 

Zbójna, dn.11.07.2017r.

 

 

Pliki do pobrania: