BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

„Budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z kanalizacją oraz rozbudowa wodociągu na terenie gminy Zbójna".

Zbójna, dnia 3.10.2017r.

Gmina Zbójna

ul. Łomżyńska 64

18-416 Zbójna

UE.271.4.2017

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA.

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.: „Budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z kanalizacją oraz rozbudowa wodociągu na terenie gminy Zbójna".

 

Działając zgodnie z art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (DZ.U. z 2015r. 2164 ze zm.) Zamawiający zawiadamia, że unieważnia przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia za podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

 

 

Uzasadnienie faktyczne:

W w.w. postępowaniu w wyznaczonym terminie do składania ofert, tj. do dnia 03.10.2017r. do godziny 9:00 nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

 

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych – „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu”.

 

Pliki do pobrania: