BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

„Budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z kanalizacją oraz rozbudowa wodociągu na terenie gminy Zbójna”.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. –                                           Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z póżn. zm.)

 

 

Dotyczy: „Budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z kanalizacją oraz rozbudowa wodociągu na terenie gminy Zbójna”.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

W dniu 27.10.2017r. godz. 09:15 ustalonym, jako termin otwarcia ofert Zamawiający dokonał otwarcia ofert przetargowych w.w. zadania.

Otwarcia dokonano w siedzibie Zamawiającego: 18-416 Zbójna, ul. Łomżyńska 64.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał wysokość środków, jakie zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia:

- dla części I. Rozbudowa stacji uzdatniania wody: 1 409 174,60 zł brutto.

- dla części II. Budowa sieci wodociągowej: 149 917,00 zł brutto.

 

Do upływu terminu składania ofert (tj. 27.10.2017r. godz. 09:00) złożono następujące oferty:

 

dla części I. Rozbudowa stacji uzdatniania wody:

 

Nr ofert

Nazwa Oferenta

Kwota brutto

Gwarancja

 

Firma Bartosz Sp.J. Bujwicki, Sobiech,

ul. Sejneńska 7

15-399 Białystok

1 896 732,42

40 miesięcy

 

  1. Termin wykonania zamówienia: 15.06.2018r.
  2. Warunki płatności: płatność w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury VAT do siedziby Zamawiającego.
  3. Stosownie do art. 24 ust. 11 ustawy Pzp. zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności bądź braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożonym oświadczeniem wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadza do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia.
  4. Oświadczenie, należy przekazać w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.
  5. Wzór oświadczenia o przynależności bądź braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej stanowi załącznik Nr 4 do SIWZ.

 

dla części II. Budowa sieci wodociągowej:

 

Nr ofert

Nazwa Oferenta

Kwota brutto

Gwarancja

 

Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Karwowski-Lipa

Sp. Jawna

ul. Polna 2a, 19-500 Gołdap

327 180,00

72 miesiące

 

Zakład Instalacji Sanitarnych i C.O.

mgr inż. Andrzej Konarzewski

ul. 33 Pułku Piechoty 10

18-400 Łomża

245 576,76 zł

72 miesiące

3.

„Wodociągi Wiejskie”

Spółka z o.o. w Łomży

ul. Akademicka 18

18-402 Łomża

 

235 907,58zł

72 miesiące

4.

Zakład Budownictwa Sanitarnego SANBUD s.c. Antoni Żelechowski Kamil Żelechowski

ul. Poznańska 77

18-400 Łomża

224 983,05zł

72 miesiące

5.

Jemielity Inżynieria Sanitarna s.c.

Witold i Andrzej Jemielity

ul. Szeroka 33

18-400 Łomża

285 831,91zł

72 miesiące

 

  1. Termin wykonania zamówienia: 15.06.2018r.
  2. Warunki płatności: płatność w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury VAT do siedziby Zamawiającego.
  3. Stosownie do art. 24 ust. 11 ustawy Pzp. zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności bądź braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożonym oświadczeniem wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadza do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia.
  4. Oświadczenie, należy przekazać w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.
  5. Wzór oświadczenia o przynależności bądź braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej stanowi załącznik Nr 4 do SIWZ.

 

Zbójna, dn. 27.10.2017r.

 

 

Pliki do pobrania: