BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA. CZĘŚĆ II.BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ.

„Budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z kanalizacją oraz rozbudowa wodociągu na terenie gminy Zbójna"

Zbójna, dnia 30.10.2017r.

Gmina Zbójna

ul. Łomżyńska 64

18-416 Zbójna

UE.271.5.2017

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA.

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.: „Budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z kanalizacją oraz rozbudowa wodociągu na terenie gminy Zbójna". CZĘŚĆ II. Budowa sieci wodociągowej.

 

Działając zgodnie z art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (DZ.U. z 2017r. 1579 ze zm.) Zamawiający zawiadamia, że unieważnia przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia za podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

 

 

Uzasadnienie faktyczne:

W w.w. postępowaniu w wyznaczonym terminie do składania ofert, tj. do dnia 27.10.2017r. do godziny 9:00 zostało złożonych pięć ofert, w których zaproponowano ceny ryczałtowe brutto w wysokości: oferta nr 1 – 327 180,00zł; oferta nr 2 – 245 576,76zł; oferta nr 3 – 235 907,58zł, oferta nr 4 – 224 983,05zł; oferta nr 5- 285 831,91zł. Ceny tych ofert znacznie przekraczają możliwości finansowe Zamawiającego, który zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto w wysokości 149 917,00zł. Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na realizację zamówienia do ceny oferty najkorzystniejszej.

 

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych – „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
4) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia chyba, że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.