BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA-UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT!!!

W związku z uzupełnieniem brakującego załącznika do OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU (SIWZ) wydłuża się termin składania ofert na zadanie p.n.„Budowa sieci wodociągowej w ramach projektu p.n.: Budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z kanalizacją oraz rozbudowa wodociągu na terenie gminy Zbójna.
Ogłoszenie nr 500056163-N-2017 z dnia 09-11-2017 r.
Zbójna:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 611810-N-2017
Data: 07/11/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Zbójna, Krajowy numer identyfikacyjny 45067002500000, ul. ul. Łomżyńska  64, 18416   Zbójna, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 86 214 00 29, e-mail niewiadomska.zbojna@gmail.com, faks 86 214 00 29.
Adres strony internetowej (url): www.zbojna.powiatlomzynski.pl/bip
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6
Punkt: 2
W ogłoszeniu jest: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-11-23, godzina: 09:00,
W ogłoszeniu powinno być: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-11-28, godzina: 09:00,