BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

„Budowa sieci wodociągowej w ramach projektu p.n.: Budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z kanalizacją oraz rozbudowa wodociągu na terenie gminy Zbójna.

Zbójna, dnia 13.11.2017r.

 

 

WYJAŚNIENIA

treści SIWZ znak UE.271.6.2017

dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

 

„Budowa sieci wodociągowej w ramach projektu

p.n.: Budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody

wraz z kanalizacją oraz rozbudowa wodociągu

na terenie gminy Zbójna.

 

 

Gmina Zbójna reprezentowana przez Wójta Gminy Zbójna, 18-416 Zbójna,
ul. Łomżyńska 64
, na podstawie art. 38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579, z późn. zm.),

 

prostuje błąd zawarty w załączniku nr 11 do SIWZ - Szczegółowej Specyfikacji Technicznej w pkt.5.1. dotyczący zapisu wymagań w stosunku do oferenta i wyjaśnia oraz potwierdza, że zgodnie z zapisami w SIWZ i ogłoszeniu o zamówieniu w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającegona potwierdzenie warunku zdolności technicznej lub zawodowej wymagane jest wykazanie przez wykonawcę:

-           realizacji w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej:

jednej roboty budowlanej polegającej na budowie lub rozbudowie sieci wodociągowej o charakterze oraz złożoności porównywalnej z zakresem niniejszego zamówienia o wartości powyżej 200 000,00 zł brutto.

wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty (Wzór załącznik nr 6 do SIWZ).

Co oznacza, że w tym zakresie należy trzymać się zapisów SIWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu.

W związku z w.w. informacją na podstawie art. 38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, z późn. zm.), wyjaśnienia te umieszcza się również na stronie internetowej : www.zbojna.powiatlomzynski.pl/bip w menu tematycznym Przetargi.

 

                                                                                                                   Zenon Białobrzeski

 

     Wójt Gminy Zbójna

Pliki do pobrania: