BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

„Budowa sieci wodociągowej w ramach projektu p.n.: Budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z kanalizacją oraz rozbudowa wodociągu na terenie gminy Zbójna.”.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. –                                           Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1579 z póżn. zm.)

 

 

Dotyczy: „Budowa sieci wodociągowej w ramach projektu p.n.: Budowa
i przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z kanalizacją oraz rozbudowa wodociągu

na terenie gminy Zbójna.”.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

W dniu 28.11.2017r. godz. 09:15 ustalonym, jako termin otwarcia ofert Zamawiający dokonał otwarcia ofert przetargowych w.w. zadania.

Otwarcia dokonano w siedzibie Zamawiającego: 18-416 Zbójna, ul. Łomżyńska 64.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał wysokość środków, jakie zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: 150 000, 00 zł

 

Do upływu terminu składania ofert (tj. 28.11.2017r. godz. 09:00) złożono następujące oferty:

 

 

Nr ofert

Nazwa Oferenta

Kwota brutto

Gwarancja

 

Firma Bartosz Sp.J Bujwicki, Sobiech, ul. Sejneńska 7,

15-399 Białystok

149 900,00

36 miesięcy

 

Wodociągi Podlaskie Sp. Z o.o.

ul. Elewatorska 31,

15-620 Białystok

198 032,02 zł

72 miesiące

3.

Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe WODMEL Sp. z o.o.,

18-200 Wysokie Mazowieckie,

ul. Zambrowska 8

 

198 257,27zł

60 miesięcy

4.

Zakład Budownictwa Sanitarnego SANBUD s.c. Antoni Żelechowski Kamil Żelechowski

ul. Poznańska 77, 18-400 Łomża

18-400 Łomża

212 980,58zł

72 miesiące

 

  1. Termin wykonania zamówienia: 30.05.2018r.
  2. Warunki płatności: płatność w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury VAT do siedziby Zamawiającego.
  3. Stosownie do art. 24 ust. 11 ustawy Pzp. zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności bądź braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożonym oświadczeniem wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadza do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia.
  4. Oświadczenie, należy przekazać w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.
  5. Wzór oświadczenia o przynależności bądź braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej stanowi załącznik Nr 4 do SIWZ.

 

Zbójna, dn. 28.11.2017r.

 

 

Pliki do pobrania: