BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

„Budowa sieci wodociągowej w ramach projektu p.n.: Budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z kanalizacją oraz rozbudowa wodociągu na terenie gminy Zbójna.".

Zbójna, dnia 01.12.2017r.

Gmina Zbójna

ul. Łomżyńska 64

18-416 Zbójna

 

UE.271.6.2017

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA.

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.: „Budowa sieci wodociągowej w ramach projektu p.n.: Budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z kanalizacją oraz rozbudowa wodociągu na terenie gminy Zbójna.".

 

Działając zgodnie z art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (DZ.U. z 2017r. 1579 ze zm.) Zamawiający zawiadamia, że unieważnia przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia za podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

 

 

Uzasadnienie faktyczne:

W w.w. postępowaniu w wyznaczonym terminie do składania ofert, tj. do dnia 28.11.2017r. do godziny 9:00 zostały złożone cztery oferty, w których zaproponowano ceny ryczałtowe brutto i długość gwarancji w wysokości:

- oferta nr 1 – 149 900,00 zł, gwarancja 36 miesięcy;

- oferta nr 2 – 198 032,02zł, gwarancja 72 miesiące;

- oferta nr 3 – 198 257,27zł, gwarancja 60 miesięcy

- oferta nr 4 – 212 980,58zł, gwarancja 72 miesiące.

Zgodnie z przyjętymi kryteriami (cena 60%., gwarancja 40%.) cena oferty najkorzystniejszej przekracza możliwości finansowe Zamawiającego, który zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto w wysokości 150 000,00zł. Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na realizację zamówienia do ceny oferty najkorzystniejszej.

 

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych – „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
4) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia chyba, że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

 

Pliki do pobrania: