BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

„Zielona Gmina Zbójna- produkcja energii z OZE na potrzeby mieszkańców”.

LANGUAGE:
PL
CATEGORY:
ORIG
FORM:
F02
VERSION:
R2.0.9.S02
SENDER:
ENOTICES
CUSTOMER:
gminazbojna
NO_DOC_EXT:
2017-185781
SOFTWARE VERSION:
9.6.5
ORGANISATION:
ENOTICES
COUNTRY:
EU
PHONE:
/
E-mail:
niewiadomska.zbojna@gmail.com
NOTIFICATION TECHNICAL:
YES
NOTIFICATION PUBLICATION:
YES
1 / 10
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Zbójnaul. Łomżyńska 64Zbójna18-416PolskaOsoba do kontaktów: Małgorzata NiewiadomskaTel.: +48 862140029E-mail: ugzbojna@lo.home.pl Faks: +48 862140029Kod NUTS: PL842
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zbojna.powiatlomzynski.pl/bip
I.2)
Wspólne zamówienie
I.3)
Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie podadresem: www.zbojna.powiatlomzynski.pl/bip
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)
Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)
Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)
Nazwa:
„Zielona Gmina Zbójna- produkcja energii z OZE na potrzeby mieszkańców”.
Numer referencyjny: UE.271.9.2017
II.1.2)
Główny kod CPV
09332000
II.1.3)
Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)
Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest:
„Zielona Gmina Zbójna- produkcja energii z OZE
na potrzeby mieszkańców.
2 / 10
Przedmiotem zamówienia jest instalacja 120 zestawów paneli fotowoltaicznych, każdy o mocy 2,72kWp, nawytypowanych budynkach prywatnych, na który składają się:
- zakup układów fotowoltaicznych oraz koniecznego wyposażenia dodatkowego niezbędnego do prawidłowegofunkcjonowania zaproponowanych rozwiązań oraz specyfikacji zawartej w dalszej części opracowania.
- wpięcie układów fotowoltaicznych w istniejące systemy sieci energetycznej i uruchomienie techniczne
- wykonanie odpowiednich zabezpieczeń przeciwprądowych, przeciwprzepięciowych i odgromowych,
- wykonanie i dostarczenie dokumentacji powykonawczej wraz z niezbędnymi protokołami uruchomienia wyżejwymienionych instalacji.
II.1.5)
Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)
Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
45311200
45311000
09300000
09330000
09331200
45261215
45000000
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL842
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Zbójna
II.2.4)
Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest:
„Zielona Gmina Zbójna- produkcja energii z OZE
na potrzeby mieszkańców.
Przedmiotem zamówienia jest instalacja 120 zestawów paneli fotowoltaicznych, każdy o mocy 2,72kWp, nawytypowanych budynkach prywatnych, na który składają się:
- zakup układów fotowoltaicznych oraz koniecznego wyposażenia dodatkowego niezbędnego do prawidłowegofunkcjonowania zaproponowanych rozwiązań oraz specyfikacji zawartej w dalszej części opracowania.
- wpięcie układów fotowoltaicznych w istniejące systemy sieci energetycznej i uruchomienie techniczne
- wykonanie odpowiednich zabezpieczeń przeciwprądowych, przeciwprzepięciowych i odgromowych,
- wykonanie i dostarczenie dokumentacji powykonawczej wraz z niezbędnymi protokołami uruchomienia wyżejwymienionych instalacji.
W ramach prac wykonawczych do obowiązków Wykonawcy należy:
- Pozyskanie niezbędnych materiałów i elementów wymaganych do realizacji zadania
- Uzyskanie prawomocnych pozwoleń na budowę lub zgłoszenia do właściwych urzędów;
- Pozyskanie i pokrycie opłat za uzgodnienia branżowe;
- Pozyskanie wszelkich wymaganych oraz pokrycie opłat za decyzje i pozwolenia administracyjne;
- Pokrycie wszystkich innych kosztów związanych z opracowaniem projektu powykonawczego;
- Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej;
3 / 10
- Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej w przypadku jej braku;
- Wykonywanie raportów operacyjnych dla Instytucji Realizującej i Zarządzającej,
- Wykonanie kosztorysów ofertowych prac budowlanych, montażowych, zakupu sprzętu;
W ramach prac budowlanych, wykonawczych do obowiązków Wykonawcy należy:
- Dostawa elementów składowych i materiałów potrzebnych na realizację zadania (kompletne układyfotowoltaiczne wraz z przyłączem do sieci energetycznej)
- Montaż układów fotowoltaicznych na połaci dachu obiektów objętych, elewacji tych obiektów lub montażu nakonstrukcjach naziemnych wolnostojących zlokalizowanych w pobliżu zakwalifikowanych projektów. Dopuszczasię również wykonanie montażu na budynkach sąsiadujących.
- Wykonanie rurarzu i połączeń
- Montaż armatury towarzyszącej
- Wykonanie izolacji termicznych oraz prac zabezpieczających
- Wykonanie prac pomocniczych budowlanych (przebicia otwory montażowe, przejścia instalacyjne przezprzegrody budowlane)
- Wykonanie układu automatyki i sterowania
- Kontrole, próby, uruchomienie i regulacja instalacji.
Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zadania w trybie „dostawa i montaż”, na bazie PFU i wzorcowychdokumentacji projektowych opracowanych na podstawie przeprowadzonych wizji lokalnych na każdym zadresów co jest potwierdzone protokołem uzgodnień który otrzyma Wykonawca w celu poprawnej weryfikacjimiejsca montażu i wielkości instalacji. Na potrzeby realizacji niniejszego przedsięwzięcia zaplanowanojeden typ zestawu ogniw fotowoltaicznych „typ A o mocy 2,72 kWp” oraz „podtypy oznaczone A1, A2,A3,” uzależnione od lokalizacji. Istotnym elementem efektywnej realizacji Projektu jest prawidłowy dobórinstalowanych urządzeń, spełniających wymagania określone w normach technicznych, efektywnościowychoraz bezpieczeństwa. Koncepcja zakłada dostawę i montaż kompletnych instalacji paneli fotowoltaicznychoraz podłączenie ich do istniejących już systemów. Istotnym jest, aby instalacje były trwałe, bezpieczne wużytkowaniu i bezawaryjne. Sukcesywnie po przeanalizowaniu projektów technicznych oraz PFU Wykonawcazamontuje instalacje układów fotowoltaicznych na budynkach we wskazanych lokalizacjach na podstawiedostarczonych protokołów uzgodnień podpiętych pod wzorcowe dokumentacje projektowe stanowiące załącznikdo programu funkcjonalno-użytkowego. Prace te należy wykonać zgodnie z obowiązującym prawem i normamibudowlanymi. Wykaz przepisów oraz norm znajduje się w części informacyjnej niniejszego programu.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 10/05/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
4 / 10
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata2014 – 2020,Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1.Energetyka oparta na odnawialnychźródłach energii; Prioryte
II.2.14)
Informacje dodatkowe
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)
Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestruzawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1. nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy
1.2. nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1, ustawy tj.:
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątkulub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Praworestrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub któregoupadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzonyprawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacjęmajątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz.615);
1.3. spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego
w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ, dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów,
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
III.1.2)
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Na potwierdzenie tego warunku wymagane jest dołączenie dokumentów potwierdzających,
że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż
1 000 000,00zł.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1. Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy - Załącznik nr 1 do SIWZ wraz z dowodem wpłaty wadium orazkosztorysem ofertowym.
2. W celu wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 24 ust. 5 pkt1 ustawy oraz wstępnego wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22ust. 1b ustawy Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oświadczenia w formie Jednolitego EuropejskiegoDokumentu Zamówienia – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ.
3. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa
w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tejsamej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 -Załącznik nr 3 do SIWZ.
Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania
5 / 10
z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
4. Informacja o wystąpieniu u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie
z przepisami o podatku od towarów i usług (Załącznik nr 4 do SIWZ).
5. Zakres rzeczowy oraz wartość robót budowlanych, usług lub dostaw objętych przedmiotem zamówieniapublicznego, które zostaną powierzone do realizacji podwykonawcom (wzór załącznik Nr 8) -jeżeli dotyczy;
1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:20 000 zł ( słownie: dwadzieścia tysięcy złotych)
2. Wykonawca może wnieść wadium jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym żeporęczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r.poz. 978 i 1240).
3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.
4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego:
Bank BS Łomża Nr 79875710112601965320000050
5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje terminuznania kwoty na rachunku Zamawiającego.
6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającegowniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert
w siedzibie Zamawiającego Urząd Gminy Zbójna, ul. Łomżyńska 64, 18-416 Zbójna, woj. podlaskie pok. 8 lubdołączyć do oferty: z tym, że do oferty należy załączyć kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem,natomiast oryginał Wykonawca składa wraz
z ofertą w tej samej kopercie, ale (jako oddzielny nie spięty z ofertą) pozwalający na jego zwrot bezdekompletowania oferty.
7. Nie wniesienie wadium w terminie w sposób określony w SIWZ lub jego wniesienie
w sposób nieprawidłowy spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy.
III.1.3)
Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Na potwierdzenie tego warunku wymagane jest wykazanie przez wykonawcę:
- realizacji w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzeniadziałalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej:
jednej roboty budowlanej polegającej na dostawie i montażu ogniw fotowoltaicznych w ilości co najmniej 60instalacji dla budynków mieszkalnych o łącznej mocy zainstalowanych ogniw fotowoltaicznych min. 300 kWpw ramach jednego zadania o charakterze oraz złożoności porównywalnej z zakresem niniejszego zamówieniao wartości powyżej 1 000 000,00 zł brutto wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania ipodmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te robotybudowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodniez przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencjebądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeliz uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –inne dokumenty (Wzór załącznik nr 5 do SIWZ).
6 / 10
- osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w szczególnościodpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacjizawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, atakże zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.(Wzór załącznik nr 6 do SIWZ).
Wymagane jest wskazanie min.: jednego pracownika posiadającego uprawnienia do sprawowania funkcjikierownika budowy i robót w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych,
2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części,zgodnie art. 22a ustawy, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lubekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
2.1.Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu,że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególnościprzedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzebyrealizacji zamówienia.
Zobowiązanie lub każdy inny dokument, z którego będzie jednoznacznie wynikać uprawnienie do dysponowaniazasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia należy złożyć do oferty w formie oryginału.
2.2. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lubzawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełnianiawarunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, októrych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 ustawy, wskazane w SIWZ i ogłoszeniu.
2.3 W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lubusługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
2.4. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarniez podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającegopowstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
2.5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którymmowa w ust. 2, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodząwobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie o
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, niekrótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów:
a) potwierdzających brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania:
• zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy:
- odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębneprzepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia napodstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
b) potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu:
• warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej określonego w rozdziale V pkt. 1.3., ppkt. 2 SIWZ:
- dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresieprowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000000,00zł.
• warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej określonego w rozdziale V pkt. 1.3., ppkt. 3 SIWZ:
7 / 10
- wykazania przez wykonawcę realizacji w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, ajeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej:
jednej roboty budowlanej polegającej na dostawie i montażu ogniw fotowoltaicznych w ilości co najmniej 60instalacji dla budynków mieszkalnych o łącznej mocy zainstalowanych ogniw fotowoltaicznych min. 300 kWp wramach jednego zadania o charakterze oraz złożoności porównywalnej z zakresem niniejszego zamówienia owartości powyżej 1 000 000,00 zł brutto
wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostaływykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie,w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego iprawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawioneprzez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny oobiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. (Załączniknr 5 do SIWZ).
- wykazania osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w szczególnościodpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacjizawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, atakże zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.(Załącznik nr 6 do SIWZ).
Wymagane jest wskazanie min.:
- jednego pracownika posiadającego uprawnienia do sprawowania funkcji kierownika budowy i robót w zakresieinstalacji i urządzeń elektrycznych,
c) potwierdzających, że oferowane urządzenia odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego:
- certyfikat potwierdzający zgodność modułu PV z normą PN-EN 61215 lub PN-EN 61646 lub z normamirównoważnymi wydany przez jednostkę oceniającą zgodność zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy Pzp,
- kartę techniczną ogniwa fotowoltaicznego obejmującą informacje potwierdzające spełnienie przez oferowaneurządzenie parametrów zawartych w PFU,
- kartę techniczną oferowanego inwertera fotowoltaicznego obejmującą informacje potwierdzające spełnienieprzez oferowane urządzenie parametrów zawartych w PFU,
- certyfikat potwierdzający że oferowane konstrukcje do montażu paneli fotowoltaicznych zostały wykonane zelementów konstrukcyjnych zgodnych z normą PN-EN 1090-1:200-+A1:2011 lub równoważną,
- kartę techniczną oferowanych konstrukcji montażowych.
III.1.5)
Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)
Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)
Warunki realizacji umowy:
Zgodnie z pkt XVI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA....SIWZ oraz projektem umowy stanowiącymzałącznik nr 7 do SIWZ .
III.2.3)
Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)
Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)
Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)
Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)
Informacje na temat aukcji elektronicznej
8 / 10
IV.1.8)
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)
Informacje administracyjne
IV.2.1)
Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 09/02/2018
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)
Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)
Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)
Warunki otwarcia ofert
Data: 09/02/2018
Czas lokalny: 09:15
Miejsce:
Urząd Gminy Zbójna, ul. Łomżyńska 64, 18-416 Zbójna, województwo podlaskie
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)
Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)
Informacje dodatkowe:
VI.4)
Procedury odwoławcze
VI.4.1)
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczejul. Postępu 17aWarszawa02-676PolskaTel.: +48 224587801E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Faks: +48 224587800
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)
Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli miał lub ma interesw uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przezzamawiającego przepisów ustawy.
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy działuVI ustawy – Środki ochrony prawnej (art. 179 – 198 g ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieńpublicznych Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.).
9 / 10
2. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a takżeinnemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieśćszkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.
3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ, przysługują również organizacjomwpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną prze zPrezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
4. Terminy wnoszenia odwołań:
1) Odwołanie wnosi się:
w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jegowniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy zdanie drugie albo w terminie10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób,
2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie:
5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub SIWZ na stronie internetowej.
3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się:
w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąćwiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej wpostępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany napodstawie ustawy.
1) Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzucasię niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie orazwskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
2) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznympodpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
3) Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:
a) nie zawiera braków formalnych;
b) uiszczono wpis (wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jegouiszczenia dołącza się do odwołania).
4) Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołaniaw taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeliprzesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacjielektronicznej.
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze:
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwołania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 22 458 78 01
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 22 458 78 00
VI.4.4)
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczejul. Postępu 17a
10 / 10
Warszawa02-676PolskaTel.: +48 224587801E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Faks: +48 224587800
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/12/2017

Pliki do pobrania: