BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ_II

„Zielona Gmina Zbójna- produkcja energii z OZE na potrzeby mieszkańców”.

Zbójna, dnia 19.01.2018r.

 

 

 

 

WYJAŚNIENIA II

 

treści SIWZ znak UE.271.9.2017

dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

 

„Zielona Gmina Zbójna- produkcja energii z OZE

na potrzeby mieszkańców”.

 

 

W odpowiedzi na pytania do SIWZ, znak: UE.271.9.2017, Zamawiający:

Gmina Zbójna reprezentowana przez Wójta Gminy Zbójna, 18-416 Zbójna,
ul. Łomżyńska 64
, na podstawie art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, z późn. zm.), udziela wyjaśnienia na następujące pytania i wątpliwości Wykonawców:

 

1 W związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym pn. „Zielona Gmina Zbójna- produkcja energii z OZE na potrzeby mieszkańców”.

Zwracamy się o zmianę warunku jaki został określony przez Zamawiającego w rozdziale V pkt. 1.3., ppkt. 3 SIWZ dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający w ramach spełnienia warunku żąda przedstawienie referencji (wykazania doświadczenia realizacji)na jedną robotę budowlaną polegającą na dostawie i montażu ogniw fotowoltaicznych w ilości co najmniej 60 instalacji dla budynków mieszkalnych o łącznej mocy zainstalowanych ogniw fotowoltaicznych min. 300 kWp w ramach jednego zadania o charakterze oraz złożoności porównywalnej z zakresem niniejszego zamówienia o wartości powyżej 1 000 000,00 zł brutto .

Naszym zdaniem warunek ten ogranicza możliwości konkurencji, co nie jest zgodne z przepisami prawa przy realizacji zamówień publicznych.

Oczywiście zgodnym jest iż Zamawiający ma prawo zwrócić się do potencjalnych Wykonawców o wykazanie kompetencji i doświadczenia w zakresie jakim planuje wykonanie danego zadania i określić warunki jakie Ci wykonawcy muszą spełniać, w imię troski o jak najlepsze wykonanie tego zadania.

Nie mniej jednak twierdzimy iż Wykonawca, który wykonał np. 60 szt. instalacji w jednym zadaniu o wartości powyżej 1 000 000,00zł brutto a nie przekroczył mocy zainstalowanej 300kWp, również posiada kompetencje i zdolność techniczna do wykonania tego zadania a Zamawiający ogranicza jego udział swoim zapisem.

W związku z tym wnosimy o zmianę zapisu dotyczącego zdolności technicznej na „jedną robotę budowlaną polegającą na dostawie i montażu ogniw fotowoltaicznych w ilości co najmniej 60 instalacji dla budynków mieszkalnych o łącznej mocy zainstalowanych ogniw fotowoltaicznych min. 300 kWp w ramach jednego zadania o charakterze oraz złożoności porównywalnej z zakresem niniejszego zamówienia o wartości powyżej 1 000 000,00 zł brutto lub na dwie roboty budowlane, które spełnią łącznie ten wymóg z czego jedna musi być zrealizowana na co najmniej 60 instalacji i wartości 900 000,00zł brutto.

 

 

Odpowiedź:

Ad.1

Zamawiający podtrzymuje zapis, warunek zawarty w rozdziale V pkt. 1.3., ppkt. 3 SIWZ.

 

Wobec udzielanych odpowiedzi na pytania i wątpliwości Wykonawców na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, z późn. zm.), wyjaśnienia te umieszcza się również na stronie internetowej : www.zbojna.powiatlomzynski.pl/bip w menu tematycznym Przetargi.

 

                                                                                            Zenon Białobrzeski

 

     Wójt Gminy Zbójna

 

Pliki do pobrania: