BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

„Zielona Gmina Zbójna- produkcja energii z OZE na potrzeby mieszkańców”.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. –                                           Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1579 z póżn. zm.)

 

Dotyczy: „Zielona Gmina Zbójna- produkcja energii z OZE na potrzeby mieszkańców”.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

W dniu 09.02.2018r. godz. 09:15 ustalonym, jako termin otwarcia ofert Zamawiający dokonał otwarcia ofert przetargowych w.w. zadania.

Otwarcia dokonano w siedzibie Zamawiającego: 18-416 Zbójna, ul. Łomżyńska 64.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał wysokość środków, jakie zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: 2 100 000,00 zł brutto.

Do upływu terminu składania ofert (tj. 09.02.2018r. godz. 09:00) złożono następujące oferty:

 

 

Nr ofert

Nazwa Oferenta

Kwota brutto za realizację zamówienia.

Gwarancja

 

ANTINUS Sp. Z o.o. ,

ul. Sobieskiego 39 B5

96-100 Skierniewice.

2 211 366,00

90 miesięcy

 

EkoEnergia Polska Sp. Z o.o.

ul. Olszewskiego 6

25-663 Kielce.

1 967 752,50

90 miesięcy

 

  1. Termin wykonania zamówienia: 10.05.2018r.
  2. Warunki płatności: płatność w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury VAT do siedziby Zamawiającego.
  3. Stosownie do art. 24 ust. 11 ustawy Pzp. zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności bądź braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożonym oświadczeniem wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadza do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia.
  4. Oświadczenie, należy przekazać w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.
  5. Wzór oświadczenia o przynależności bądź braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej stanowi załącznik Nr 3 do SIWZ.

 

Zbójna, dn. 09.02.2018r.

 

 

Pliki do pobrania: