BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY oraz odrzuceniu oferty

„Zielona Gmina Zbójna- produkcja energii z OZE na potrzeby mieszkańców”

Zbójna, dnia 22.03.2018r.

Gmina Zbójna

ul. Łomżyńska 64

18-416 Zbójna

UE.271.9.2017

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ORAZ ODRZUCENIU OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późń. zm.) zawiadamia się,
że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie p.n. „Zielona Gmina Zbójna- produkcja energii z OZE na potrzeby mieszkańców”, za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez:

ANTINUS Sp. Z o.o. ,

ul. Sobieskiego 39 B5

96-100 Skierniewice.

 

Liczba punktów wybranej oferty wynosi: 100 pkt.

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej - zgodnie z przyjętymi kryteriami (cena 60 pkt., gwarancja 40 pkt.) w/w oferta uzyskała najwyższą ilość punktów.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 

Nr oferty

Złożone oferty

Cena

Gwarancja

Razem

 

ANTINUS Sp. Z o.o. ,

ul. Sobieskiego 39 B5

96-100 Skierniewice.

60 pkt

40 pkt

100 pkt

 

EkoEnergia Polska Sp. Z o.o.

ul. Olszewskiego 6

25-663 Kielce.

OFERTA ODRZUCONA

 

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późń. zm.) informuje się,
że w przedmiotowym postępowaniu:

  • nie został wykluczonyżaden Wykonawca,
  • została odrzucona 1 oferta Wykonawcy: EkoEnergia Polska Sp. Z o.o.,

ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielcezgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, z późn. zm.), ponieważ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w terminie określonym w art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późń. zm.).