BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

„Dostawa 40.000 litrów oleju napędowego do zbiornika przy Urzędzie Gminy Zbójna w 2020 roku."

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. –                                           Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 1843 z póżn. zm.)

 

Dotyczy: Dostawa 40.000 litrów oleju napędowego do zbiornika przy Urzędzie Gminy

               Zbójna w 2020 roku."

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

W dniu 05.12.2019r. godz. 10:15 ustalonym, jako termin otwarcia ofert Zamawiający dokonał otwarcia ofert przetargowych w.w. zadania.

Otwarcia dokonano w siedzibie Zamawiającego: 18-416 Zbójna, ul. Łomżyńska 64.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał wysokość środków, jakie zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: 180 000,00 zł brutto.

Do upływu terminu składania ofert (tj. 05.12.2019r. godz. 10:00) złożono następujące oferty:

 

 

Nr ofert

Nazwa Oferenta

Kwota brutto za 1 litr oleju opałowego.

Termin dostawy

 

BENZOL Sp. z o.o.

ul. Graniczna 7

07-410 Ostrołęka

4,76

1 dzień

 

HESSO – OIL Sp. Z o.o.

01-366 Warszawa,

ul. Oświatowa 34 A

4,87

1 dzień

 

F.T.H.U. EURODOREX SP.J.

B.K. CZECHOWSCY,

D.A. ZGLEC

UL. SIENKIEWICZA 7

07-200 WYSZKÓW

4,78 zł

1 dzień

 

P.T.H.U. PRYMA 1 Hanna Gosk

Al. Legionów 147F

18-400 Łomża

4,78zł

1 dzień

 

DEPTUŁA SP.J.

Stacja Paliw Deptuła Sp. J.

ul. Trasa Mazurska 56

07-420 Kadzidło

07-420 Kadzidło

4,72zł

1 dzień

 

Falko Oil, P.H.U. Falko Oil Krzysztof Falkowski, Białostoczek 19, 15-592 Białystok

4,76zł

1 dzień

 

  1. Termin wykonania zamówienia: 02.01.2020r.-31.12.2020r.
  2. Warunki płatności: płatność w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury VAT do siedziby Zamawiającego.
  3. Stosownie do art. 24 ust. 11 ustawy Pzp. zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności bądź braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożonym oświadczeniem wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadza do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia.
  4. Oświadczenie, należy przekazać w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.
  5. Wzór oświadczenia o przynależności bądź braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej stanowi załącznik Nr 4 do SIWZ.

 

Zbójna, dn. 05.12.2019r.

 

 

Pliki do pobrania: