Gmina Zbójna

so, 24 lutego 2024 Imieniny: Macieja i Bogusza

Wspieranie rodziny

W dniu 1 stycznia 2012r. weszła w życie Ustawa z dnia 09 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (t.j. Dz.U.2017.697), uchwalona dla dobra dzieci, które potrzebują szczególnej ochrony i pomocy ze strony dorosłych i dla dobra rodziny, która jest podstawową komórką społeczeństwa oraz naturalnym środowiskiem rozwoju.

 

Wspieranie rodziny jest zadaniem samorządu gminnego i polega w szczególności na:

 1. Analizie sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie
  2.     Wzmocnieniu roli i funkcji rodziny
  3.     Rozwijaniu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny,
  4.     Podniesieniu świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny,
  5.     Pomocy w integracji rodziny,
  6.     Przeciwdziałaniu marginalizacji i degradacji społecznej rodziny,
  7.     Dążeniu do reintegracji rodziny

Wspieranie rodziny jest prowadzone w formie:

 1. Pracy z rodziną tj:
  ·       konsultacji i poradnictwa specjalistycznego
  ·       terapii i mediacji
  ·       usług dla rodzin z dziećmi, w tym usług opiekuńczych i specjalistycznych
  ·       pomocy prawnej, szczególnie w zakresie prawa rodzinnego
  ·       organizowania dla rodzin spotkań, mających na celu wymianę ich doświadczeń oraz zapobieganie izolacji, zwanych dalej „grupami wsparcia” lub „grupami samopomocowymi”.
  ·      skierowaniu do rodziny Asystenta Rodziny
 2. Pomocy w opiece i wychowaniu dziecka polegającej na:
  ·        skierowania dziecka do placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego
  ·        wspieraniu rodziny przeżywającej trudności pomocą Rodziny Wspierającej

Realizatorem zadań wynikających z Ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej w Gminie Zbójna  jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnej.

Rodziny wspierające

W oparciu o art.  29 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz.U. z 2016r poz. 575 z późn.zm.)  rodzina przeżywająca trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych może zostać objęta pomocą rodziny wspierającej.

Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w:

 1. opiece i wychowaniu dziecka;
 2. prowadzeniu gospodarstwa domowego;
 3. kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

Rodzinę wspierającą ustanawia wójt właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspieranej po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika ośrodka pomocy społecznej wydanej na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Z rodziną wspierającą wójt właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspieranej zawiera umowę, która określa zasady zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy, o której mowa w art. 29 ust. 2 wyżej cytowanej  ustawy.

Wójt może upoważnić kierownika ośrodka pomocy społecznej do ustanawiania rodziny wspierającej lub zawierania i rozwiązywania umów.

Osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny wspierającej mogą zgłaszać swoją kandydaturę do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnej.

Powody wykluczające pełnienie funkcji rodziny wspierającej:

 • Problem alkoholowy;
 • Brak stałego źródła utrzymania;
 • Występowanie  problemów wychowawczych z własnymi dziećmi;
 • Odebranie  lub ograniczenie władzy rodzicielskiej nad własnymi dziećmi;
 • Nie wywiązywanie się z obowiązku alimentacyjnego;
 • Skazanie członka rodziny prawomocnym Wyrokiem Sądu;
 • Występowanie zaburzeń lub choroby psychicznej.


 

2017-09-12 12:45 Opublikował: Admin