Gmina Zbójna

so, 24 lutego 2024 Imieniny: Macieja i Bogusza

Ogólna klauzula informacyjna

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – zwanym dalej RODO – ustala się niniejszą klauzulę:

1.Administrator danych osobowych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnej, ul. Łomżyńska 64, 18-416 Zbójna.

2.Inspektor Ochrony Danych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnej, ul. Łomżyńska 64, 18-416 Zbójna.

gops@gopszbojna.pl

3. Cele i podstawy przetwarzania

Celem przetwarzania danych jest realizacja zadań statutowych zgodnie z Uchwałą Nr XV/9/2017 Rady Gminy Zbójna z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnej.

4. Podstawą przetwarzania jest, w szczególności:

a)      Ustawa dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2017 r. poz. 1851 z późn.zm.),

b)      Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2018r. poz.554 z późn.zm.),

c)      Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2017 r. poz.1952 z późn.zm.),

d)      Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz.1769 z późn.zm.)

e)      Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U. z 2017r. poz.2092 z późn.zm.),

f)       Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2017 r. poz.1832 z późn.zm.),

g)      Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2015 r. poz.1390),

h)      Ustawa z 9 czerwca 2011 r. o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2017 r. poz.697 z późn.zm.)

i)       Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz.1938 z późn.zm.),

5. Podstawą przetwarzania jest także art. 6 ust.1 RODO, w szczególności:

a)      zgoda osoby, której dane dotyczą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO):

W każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

b)      jest to niezbędne w celu zawarcia bądź wykonania umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

c)      jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

d)      jest to niezbędne do ochrony Pana/Pani żywotnych interesów lub żywotnych interesów innej osoby (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. d RODO);

e)      jest to niezbędne do wykonania zadania, które Administrator realizuje w interesie publicznym lub w ramach powierzonej władzy publicznej (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. e RODO);

 

 

6. Okres przechowywania danych

Zebrane dane będą przechowywane do chwili realizacji zadania zgodnie z celem i podstawą przetwarzania.

7. Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom, z którymi Administrator ma zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz innym podmiotom upoważnionym na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

8. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Panu/Pani:

a)       prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b)       prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c)       prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d)       prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e)       prawo do przenoszenia danych;

f)        prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

a)      Podanie przez Pana/Panią danych jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji usługi/zadania.

b)      W przypadku umowy podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne w celu jej zawarcia.

c)      Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

 

Zapoznałem/am się:

………………………………………………………..

(data i podpis)

 

 

2018-07-03 22:32 Opublikował: Admin