BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

O G Ł O S Z E N I E O ZWOŁANIU II SESJI RADY GMINY ZBÓJNA

O G Ł O S Z E N I E


Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 15 grudnia 2010 roku o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zbójna odbędą się obrady II sesji Rady Gminy Zbójna .

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku dziennego obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Gminy.
4. Powołanie Komisji Rewizyjnej.
5. Powołanie Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójtowi Gminy Zbójna.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dla Wójta Gminy Zbójna miesięcznego limitu kilometrów na jazdy lokalne.
8. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Zbójna z Organizacjami Pozarządowymi na 2011 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizacje zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
12. Wolne wnioski i sprawy różne.
13. Zamknięcie obrad.


Przewodniczący Rady

Jan Gawrych

Data powstania: czwartek, 9 gru 2010 14:22
Data opublikowania: czwartek, 9 gru 2010 14:31
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 27 gru 2010 08:34
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 1501 razy