BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ-DROGA W DOBRYM LESIE

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz streszczenie oceny i porównania ofert w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zadanie: Rozbudowa z przebudową drogi gminnej nr 104473B w Dobrym Lesie.
09.12.2010r.
ZAWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz streszczenie oceny i porównania ofert w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zadanie:
Rozbudowa z przebudową drogi gminnej nr 104473B w Dobrym Lesie.
Urząd Gminy Zbójna obsługujący Gmina Zbójna reprezentowaną przez Wójta Gminy Zbójna na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. Zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, uprzejmie informuje, że w postępowaniu o udzielenie ww. zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego – zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp została wybrana oferta firmy:
BIK-PROJEKT Sp. Z o.o. w Łomży
18-400 Łomża
ul. Poligonowa 32
Uzasadnienie wyboru:
Oferta w/w firmy odpowiada wymaganiom przedstawionym SIWZ i została oceniona – jako najkorzystniejsza. W oparciu o określone w SIWZ kryterium wyboru (najniższa cena) – otrzymała maksymalną ilość punktów (100 pkt).
Lista ofert wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert, zawierającym punktację przyznaną ofertom w przyjętym kryterium oceny ofert (cena ):
Nr oferty
Firma oraz adres wykonawcy
Ocena oferty (w punktach)
1. Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Białymstoku z/s w Hryniewiczach, 15-213 Białystok3, skr.poczt. 30 z/s w Hryniewiczach.
66,68 pkt

2.
BIK-PROJEKT Sp. Z o.o.
w Łomży
18-400 Łomża
ul. Poligonowa 32
100 pkt

3. Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego sp. z o.o.
18-400 Łomża
ul. Sikorskiego 156.
94,74 pktNa przedmiotowy przetarg wpłynęły 3 oferty.
Nie odrzucono żadnej oferty.
Nie wykluczono żadnego Wykonawcy z postępowania.

Przewidywany termin podpisania umowy z wybranym Wykonawcą zgodnie z art. 94 ust.2 nie może być krótszy niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust.1, albo 10 dni jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w inny sposób.

Wójt Gminy Zbójna
Zenon Białobrzeski

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 9 gru 2010 15:41
Data opublikowania: czwartek, 9 gru 2010 15:45
Data przejścia do archiwum: czwartek, 19 mar 2015 08:34
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 1861 razy