BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ-OLEJ OPAŁOWY

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz streszczenie oceny i porównania ofert w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zadanie: Dostawa 180.000 litrów oleju opałowego o wartości opałowej nie mniejszej niż 42,6MJ/kg do kotłowni komunalnych na terenie gminy Zbójna według wskazań zamawiającego w 2011r.
Zbójna, dn. 16.12.2010r.

ZAWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz streszczenie oceny i porównania ofert w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zadanie:
Dostawa 180.000 litrów oleju opałowego o wartości opałowej nie mniejszej niż 42,6MJ/kg do kotłowni komunalnych na terenie gminy Zbójna według wskazań zamawiającego w 2011r.
Urząd Gminy Zbójna obsługujący Gmina Zbójna reprezentowaną przez Wójta Gminy Zbójna na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.),zwanej dalej ustawą Pzp, uprzejmie informuje, że w postępowaniu o udzielenie ww. zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego - zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp została wybrana oferta firmy:
Benzol Sp. z o.o.,
ul. Graniczna 7 ,
07-410 Ostrołęka
Uzasadnienie wyboru:
Oferta w/w firmy odpowiada wymaganiom przedstawionym SIWZ i została oceniona - jako najkorzystniejsza. W oparciu o określone w SIWZ kryterium wyboru (najniższa cena) - otrzymała maksymalną ilość punktów (100 pkt).
Lista ofert wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert, zawierającym punktację przyznaną ofertom w przyjętym kryterium oceny ofert (cena ):

Nr oferty
Firma oraz adres wykonawcy
Ocena oferty (w punktach)

1
Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe
„KURPIEWSKI” Jan Kurpiewski
ul. Strusia 9,
18-400 Łomża. 95,74 pkt

2 Benzol Sp. Z o.o.,
ul. Graniczna 7 ,
07-410 Ostrołęka 100 pkt

3 P.T.H.U. PRYMA1,
Hanna Gosk,
Aleja Legionów 147F,
18-400 Łomża. 99,32 pkt

Na przedmiotowy przetarg wpłynęły 3 oferty.
Nie odrzucono żadnej oferty.
Nie wykluczono żadnego Wykonawcy z postępowania.
Przewidywany termin podpisania umowy z wybranym Wykonawcą zgodnie z art. 94 ust.2 nie może być krótszy niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust.1, albo 10 dni jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w inny sposób.

Wójt Gminy Zbójna
Zenon Białobrzeski

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 16 gru 2010 12:27
Data opublikowania: czwartek, 16 gru 2010 12:49
Data przejścia do archiwum: czwartek, 19 mar 2015 08:34
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 1902 razy