BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ- ŻWIR

Dostawa 15.000 ton żwiru do budowy i remontu dróg na obszarze gminy Zbójna według wskazań zamawiającego w 2012r.
Zbójna, dnia 07.12.2011r.
ZAWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz streszczenie oceny i porównania ofert w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zadanie:
Dostawa 15.000 ton żwiru do budowy i remontu dróg na obszarze gminy
Zbójna według wskazań zamawiającego w 2012r.
Urząd Gminy Zbójna obsługujący Gminę Zbójna reprezentowaną przez Wójta Gminy Zbójna na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, uprzejmie informuje, że w postępowaniu o udzielenie ww. zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego - zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp została wybrana oferta firmy:
Pośrednictwo Handlowo-Ubezpieczeniowe
Barbara Skrodzka
ul. 250-lecia 11
18-420 Jedwabne
Uzasadnienie wyboru:
Oferta w/w firmy odpowiada wymaganiom przedstawionym SIWZ i została oceniona - jako najkorzystniejsza. W oparciu o określone w SIWZ kryterium wyboru (najniższa cena) - otrzymała maksymalną ilość punktów (100 pkt).
Lista ofert wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert, zawierającym punktację przyznaną ofertom w przyjętym kryterium oceny ofert (cena ):
Nr oferty
Firma oraz adres wykonawcy
Ocena oferty (w punktach)

1.
PHU „DAR-POL”
Sendrowski Dariusz Robert
Dobry Las 123
18-416 Zbójna 70,83pkt

2. USŁUGI TRANSPORTOWE
HANDEL, BUDOWA, REMONTY
Janusz Szlachetka, Dylewo 48,
07-420 Kadzidło 62,85pkt
3. FIRMA USŁUGOWA
Piaścik Adam
Gawrychy 5
18-416 Zbójna 73,78 pkt
4. Pośrednictwo Handlowo-Ubezpieczeniowe
Barbara Skrodzka
ul. 250-lecia 11
18-420 Jedwabne 100 pkt
5. USŁUGI TRANSPORTOWE
Jan Grzymała
Kobylin 26
18-421 Piątnica 68,98 pkt

6 Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe
Jarosław Walczyk,
18-416 Zbójna
Poredy 29 94,28 pkt
7. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „GOSK”
Iwona Gosk
Al. Legionów 152
18-400 Łomża 62,71pkt
8. P.H.U. „MARGO”
Mariusz Gosk
Al. Legionów 152
18-400 Łomża 55,40 pkt
9. „TALKOWEX” Władysław Talkowski
EXPORT-IMPORT
Ul. Krupki 11
07-437 Łyse 67,96 pkt
10. FIRMA KACZANOWSKI
Usługi Transportowe
Kaczanowski Jarosław
Ul. Kazimierzowska 2A/25
17-100 Bielsk Podlaski 55,20 pkt

Na przedmiotowy przetarg wpłynęło 10 ofert.
Nie odrzucono żadnej oferty.
Nie wykluczono żadnego Wykonawcy z postępowania.
Przewidywany termin podpisania umowy z wybranym Wykonawcą zgodnie z art. 94 ust.2 nie może być krótszy niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust.1, albo 10 dni jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w inny sposób.
Wójt Gminy Zbójna
Zenon Białobrzeski

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 8 gru 2011 11:38
Data opublikowania: czwartek, 8 gru 2011 11:41
Data przejścia do archiwum: czwartek, 19 mar 2015 08:39
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 1950 razy