BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o zwołaniu XII sesji Rady Gminy Zbójna

O G Ł O S Z E N I E

Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 28 marca 2012 roku o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zbójna odbędą się obrady XII sesji Rady Gminy Zbójna .

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku dziennego obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Gminy.
4. Sprawozdanie Wójta z działań między sesjami.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletnie Prognozy Finansowej Gminy Zbójna na lata 2011 - 2017.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.
8. Podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii „Zbójna - 2012”.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Planu Pracy Rady Gminy Zbójna.
11. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zbójna.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu GOPS w Zbójnej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia statutu Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Łomży.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III w Gminie Zbójna.
15. Sprawozdanie z Gminnego Programu Przeciwdziałania Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii „Zbójna - 2012”.
16. Sprawozdanie z działalności GOPS w Zbójnej za 2011 rok.
17. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Zbójna.
18. Wolne wnioski i sprawy różne.
19. Zamknięcie obrad.


Przewodniczący Rady

Jan Gawrych
Data powstania: wtorek, 20 mar 2012 08:59
Data opublikowania: środa, 4 lip 2012 11:21
Data przejścia do archiwum: środa, 4 lip 2012 11:22
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 1251 razy