BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 217/13 Wójta Gminy Zbójna

w sprawie ogłoszenia przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę działki gruntu będącą własnością Gminy Zbójna.
Zarządzenie Nr 217/13
Wójta Gminy Zbójna
z dnia 26 marca 2013 roku


w sprawie ogłoszenia przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę działki
gruntu będącą własnością Gminy Zbójna.


Na podstawie art. 30 ust.1, pkt 3 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
/ Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,
poz. 1458, i z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz.230
Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887,
Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) i art.37 ust.4, art. 38 ust.1-2, art. 40 ust. 1, pkt. 3 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323, z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 163, poz. 981, Nr 187, poz. 1110,
Nr 224, poz. 1337, z 2012 r. poz.908,poz. 951, poz. 1256) oraz § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz.U. Nr 207, poz. 2108, z 2009 r. Nr 55, poz. 450) i § 12 ust.1 oraz § 13 Uchwały Nr VI/34/99 Rady Gminy Zbójna z dnia 23 czerwca 1999 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i najmu na okres dłuższy niż trzy lata Wójt Gminy Zbójna zarządza, co następuje:

§ 1
Ogłasza się przetarg pisemny nieograniczony, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia, na dzierżawę na okres 20 lat od dnia 5 maja 2013 r. gruntu o powierzchni
150 m2, stanowiącego część działki Nr 727, położonej w Zbójnej, będącej własnością Gminy Zbójna, dla której założona jest Księgę Wieczystą KW.24962.

§ 2
Zarządzenie podlega ogłoszeniu przez okres 30 dni w siedzibie Urzędu Gminy Zbójna
i w Sołectwie Zbójna oraz na stronie internetowej www.zbojna.powiatlomzynski.pl.

§ 3
Przetarg przeprowadzi Komisja Przetargowa.

§ 4
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Wójt Gminy Zbójna
Zenon Białobrzeski
Załącznik do zarządzenia Nr 217/13 Wójta Gminy Zbójna z dnia 26 marca 2013 r.

Wójt Gminy Zbójna ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę na okres
20 lat, od dnia 5 maja 2013 r. działki gruntu, stanowiącej własność Gminy ZbójnaLp.

Nr działki
Pow. części dzierżawio-nej działki
w m2

Położenie
Nr księgi wieczystej
Wywoławcza Roczna opłata
za część działki
o pow. 150 m2 w zł
bez podatku VAT
Przeznaczenie
w planie miejscowym
i sposób zagospodarowania


1

727

150 m2

Zbójna

KW. 24963

1.000,00 zł
płatna
w terminie
do 31 marca każdego roku
i waloryzowana w I kwartale każdego roku
o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, publikowany przez Prezesa GUS.
--------------------
za 2013 r.
667,00 zł
płatna do
15 maja 2013 r.


BI (budowlane)

usługiPrzetarg pisemny nieograniczony przeprowadzi Komisja Przetargowa, powołana przez Wójta Gminy Zbójna, która otworzy oferty w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zbójna ul. Łomżyńska 64, pokój Nr 1. w dniu 26 kwietnia 2013 roku o godzinie 900 .
Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi zobowiązaniami i umowami.
Pisemne oferty udziału w przetargu, w zamkniętych kopertach, opisanych „Oferta dzierżawy" można składać w sekretariacie Urzędu Gminy Zbójna ul. Łomżyńska 64, pokój nr 8, w terminie do dnia 26 kwietnia 2013 r. do godz. 830.
Oferta powinna zawierać: 1) imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot, 2) datę sporządzenia oferty, 3) oświadczenie, że oferent zapoznał się
z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń, 4) oferowaną cenę opłaty rocznej z tytułu dzierżawy i sposób jej zapłaty, 5) proponowany sposób dodatkowych warunków przetargu.
Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium w wysokości 200,00zl tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy. Wadium powinno być wpłacone przelewem na konto Urzędu Gminy Zbójna Nr 16 8757 1011 2601 9653 2000 0020 w BS Łomża O/Nowogród do dnia 23 kwietnia 2013 roku do godz. 1400.
Jeżeli, ustalony w wyniku przetargu, dzierżawca nieruchomości uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy
w podanym terminie, Wójt Gminy może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Zastrzega się prawo zamknięcia przetargu bez wybrania dzierżawcy nieruchomości.
Dodatkowe informacja można uzyskać w godzinach 8-15 w Urzędzie Gminy Zbójna, pokój Nr 9,
tel: 0-86 214-00-60.
Wójt Gminy Zbójna – Zenon Białobrzeski
Data powstania: wtorek, 26 mar 2013 13:34
Data opublikowania: wtorek, 26 mar 2013 13:36
Data przejścia do archiwum: czwartek, 19 mar 2015 09:05
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 1790 razy