BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o zwołaniu XXV sesji Rady Gminy.

O G Ł O S Z E N I E


Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 16 października 2013 roku o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zbójna odbędą się obrady XXV sesji Rady Gminy Zbójna .

Proponowany porządek obrad:


1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku dziennego obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Gminy.
4. Sprawozdanie Wójta z działań między sesjami.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie WPF Gminy Zbójna.
7. Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Zbójna.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia cen i stawek opłat zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Gminie Zbójna.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony.
10. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w Gminie Zbójna.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Zbójna.
12. Informacja z realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2012/2013.
13. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2012 rok.
14. Informacja z wykonania budżetu za I-półrocze 2013 r.
15. Wolne wnioski i sprawy różne.
16. Zamknięcie obrad.


Przewodniczący Rady

Jan GawrychData powstania: czwartek, 10 paź 2013 11:18
Data opublikowania: czwartek, 10 paź 2013 11:19
Data przejścia do archiwum: wtorek, 26 lis 2013 13:32
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 1103 razy