BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

O G Ł O S Z E N I E O ZWOŁANIU XXVIII SESJI RADY GMINY


Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 25 lutego 2014 roku o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zbójna odbędą się obrady XXVIII sesji Rady Gminy Zbójna .

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku dziennego obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Gminy.
4. Sprawozdanie Wójta z działań między sesjami.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie WPF Gminy.
7. Podjęcie uchwały w sprawie nie wyodrębniania funduszu sołeckiego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie Planu Pracy Rady Gminy Zbójna.
9. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego do udzielania pomocy w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania „ na lata 2014-2020.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
14. Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Zbójna na lata 2014-2020.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli Gminy Zbójna do realizacji projektu pod nazwą „Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Zbójna”.
16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.
17. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
18. Sprawozdanie z działalności GOPS w Zbójnej.
19. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli.
20. Wolne wnioski i sprawy różne.
21. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady

Jan Gawrych
Data powstania: czwartek, 13 lut 2014 14:46
Data opublikowania: czwartek, 13 lut 2014 14:48
Data przejścia do archiwum: piątek, 7 lis 2014 14:32
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 1103 razy