BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

O G Ł O S Z E N I E O ZWAŁANIU xxxiii SESJI RADY GMINY ZBÓJNAPodaję do publicznej wiadomości, że w dniu 12 listopada 2014 roku o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zbójna odbędą się obrady XXXIII sesji Rady Gminy Zbójna .

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku dziennego obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Gminy.
4. Sprawozdanie Wójta z działań między sesjami.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia cen i stawek opłat zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zbójna.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu p.n. „Stworzenie siłowni plenerowej z elementami małej architektury w miejscowości Zbójna”.
8. P odjęcie uchwały w sprawie przyjęcia środków z Funduszu Spójności.
9. Informacja o podmiotach wyznaczonych do przyjęcia skazanych w celu wykonywania pracy społecznie użytecznej – opinia Prezesa Sądu Rejonowego.
10. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych złożonych z 2013 rok
11. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2013/2014.
12. Wolne wnioski i sprawy różne.
13. Zamknięcie obrad.


Przewodniczący Rady

Jan Gawrych


Data powstania: piątek, 7 lis 2014 14:32
Data opublikowania: piątek, 7 lis 2014 14:33
Opublikował(a): Elżbieta Parzych
Zaakceptował(a): Elżbieta Parzych
Artykuł był czytany: 1256 razy