BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 60.000 EURO

SG.341-9/04 ; Zbójna, dnia 2004.09.14
1.Zamawiający: Wójt Gminy Zbójna 18-416 Zbójna ul. Łomżyńska 64, pokój Nr 8 woj. podlaskie, tel./fax. ( 0-86) 214-00-29, e-mail: ugzbojna@lo.home.pl

pkt. 2 otrzymuje nową treść:

„2. Ogłasza przetarg nieograniczony na : usługi bankowe, polegające na udzieleniu kredytu obrotowego na wydatki bieżące, nie znajdujące pokrycia w dochodach Gminy Zbójna w wysokości 1.000.000,00 zł
( słownie : jeden milion złotych) na następujących warunkach spłaty:
1/ spłata kredytu w okresie 36 miesięcy, w ratach miesięcznych, w tym w 2005 r. wysokość spłat ogółem 50.000,00 zł , w 2006 roku wysokość spłat ogółem 300.000,00 zł i w 2007 r. wysokość spłat ogółem 650.000,00 zł,
2/ karencja w spłacie rat 3 miesiące,

3/ pierwsza rata płatna 01.01.2005 r.,
4/ Pozostałe punkty ogłoszenia pozostają bez zmian
5/ Zmiana treści ogłoszenia zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego oraz umieszczenie na stronie internetowej www.zbojna.powiatlomzyński.pl/bip

3. Termin realizacji zamówienia : od 5 października 2004 r. do 01 września 2007 r.

4. Miejsce realizacji zamówienia: Urząd Gminy Zbójna.

5. Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.

6. Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z oferentami jest Elżbieta Parzych – Skarbnik Gminy, w godzinach 8 –15, tel. (0-86) 214-00-03, pokój Nr 10 w Urzędzie Gminy Zbójna.

7. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest spełnienie warunków z art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych:

1/ posiadanie uprawnień do występowania w obrocie prawnym, i prowadzenie działalności bankowej zgodnie z wymaganiami ustawowymi ( uwierzytelniona kopia ),

2/ oświadczenie wykonawcy, że nie jest wykluczony z postępowania na podstawie art.24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych,

3/ oferta powinna zawierać łączny koszt udzielenia kredytu, w ciągu całego okresu spłaty, z uwzględnieniem odsetek, wszelkich prowizji bankowych, marż itp. oraz harmonogram spłaty kredytu.

8. Miejsce i termin składania ofert: siedziba zamawiającego – pokój Nr 8 w terminie do dnia 28 września 2004 r. godzina 1000.

9. Termin i miejsce otwarcia ofert: 28 wrzesień 2004 r. godzina 10 00 w siedzibie zamawiającego - pokój Nr 8.

10. Kryteria wyboru ofert: Jedynym kryterium wyboru ofert – 100 % , po spełnieniu warunków przez oferenta, jest łączny koszt kredytu w całym okresie spłaty na warunkach określonych w pkt 2 i z uwzględnieniem wszystkich odsetek ( przy wysokości oprocentowania z zastosowaniem wskaźnika VIBOR 1-miesięcznego na dzień 08.09.2004 r. ), marż, prowizji i innych opłat bankowych.

11. Oferta powinna być sporządzona w 1 egzemplarzu w formie pisemnej, w języku polskim. Ewentualne poprawki i skreślenia muszą być sygnowane podpisem wykonawcy. Oferta i wszelkie oświadczenia muszą zawierać nazwę i adres wykonawcy, pieczątkę nagłówkową banku oraz podpis i pieczątkę imienną osób upoważnionych do występowania w imieniu wykonawcy.

Zamknięta koperta zawierająca ofertę powinna być oznaczona „ Usługi bankowe
nie otwierać przed 2004.09.28 godz. 1000”

12. Ogłoszenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego w terminie od dnia 2004.09.14 do 2004.09.28 oraz umieszczenie na stronie internetowej www.zbojna.powiatlomzyński.pl/bip

Wójt Gminy Zbójna: Zenon Białobrzeski
Data powstania: środa, 15 wrz 2004 08:58
Data opublikowania: środa, 15 wrz 2004 09:02
Data edycji: piątek, 17 wrz 2004 14:28
Data przejścia do archiwum: środa, 30 lis 2005 14:44
Opublikował(a): Mateusz Banach
Zaakceptował(a): Mateusz Banach
Artykuł był czytany: 2591 razy
Ilość edycji: 1