BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU III SESJI RADY GMINY ZBÓJNA

Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 16 lutego 2015 roku o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zbójna odbędą się obrady III sesji Rady Gminy Zbójna .

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku dziennego obrad.
3. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Gminy.
4. Sprawozdanie Wójta z działań między sesjami.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok.
6. Podjecie uchwały w sprawie zmiany WPF Gminy Zbójna na lata 2015-2024.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”.
9. Podjęcie uchwały w sprawie nie wyodrębniania funduszu sołeckiego w 2016 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie Planu Pracy Rady Gminy Zbójna.
11. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii „Zbójna – 2015”.
12. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
13. Sprawozdanie z działalności GOPS w Zbójnej.
14. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli.
15. Wolne wnioski i sprawy różne.
16. Zamknięcie obrad.Przewodniczący Rady

Andrzej Lemański

Data powstania: wtorek, 10 lut 2015 08:21
Data opublikowania: wtorek, 10 lut 2015 08:23
Opublikował(a): Marta Poreda
Zaakceptował(a): Marta Poreda
Artykuł był czytany: 1115 razy