BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE Nr 33/15 WÓJTA GMINY ZBÓJNA z dnia 28 kwietnia 2015 roku

ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013, poz. 594, 645, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1074) i art.25, art. 35 ust. 1-2, art. 37 ust. 2, pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2014 r. poz. 518, 659, 805, 906, 822,1200) oraz § 5 ust. 3 uchwały Nr XXIV/131/13 Rady Gminy Zbójna z dnia 20 sierpnia 2013 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony Wójt Gminy Zbójna zarządza, co następuje:

§ 1

Przeznacza się do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomość niezabudowaną, stanowiącą własność Gminy Zbójna, położoną w Kuziach na działce Nr 462/11 o pow. 0,1677 ha, szczegółowo opisaną w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.


§ 2

1. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu
Gminy Zbójna i w Sołectwie Kuzie oraz na stronie internetowej
www.zbojnapowiatlomzynski.pl. przez okres 21 dni.
2. Informacja o wywieszeniu wykazu, o którym mowa w ust.1 zostanie opublikowana w prasie
lokalnej.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Wójt Gminy Zbójna
Zenon Białobrzeski
Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 29 kwi 2015 13:47
Data opublikowania: środa, 29 kwi 2015 13:51
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 1078 razy