BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół

z przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami projektów Uchwał Rady Gminy Zbójna w sprawie statutów sołectw położonych na terenie Gminy Zbójna.
1. Obowiązek konsultacji wynika z art.35 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz.594, 645, z późn. zm.)

2. Konsultacje przeprowadzono na podstawie:
1/ Uchwały Nr IV/10//15 Rady Gminy Zbójna z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Zbójna (Dz. Urz. Województwa Podlaskiego z dnia 21 maja 2015 r. poz. 1737),
2/ Zarządzenia Nr 42/15 Wójta Gminy Zbójna z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami projektów Uchwał Rady Gminy Zbójna
w sprawie statutów sołectw położonych na terenie Gminy Zbójna.

3. Przedmiotem konsultacji były projekty Uchwał Rady Gminy Zbójna w sprawie statutów Sołectw, stanowiące Załączniki od Nr 1 do Nr 19 do powyższego zarządzenia:
1/ Załącznik Nr 1 – statut Sołectwa Bienduszka,
2/ Załącznik Nr 2 – statut Sołectwa Dębniki,
3/ Załącznik Nr 3 – statut Sołectwa Dobry Las,
4/ Załącznik Nr 4 – statut Sołectwa Gawrychy,
5/ Załącznik Nr 5 – statut Sołectwa Gontarze,
6/ Załącznik Nr 6 – statut Sołectwa Jurki,
7/ Załącznik Nr 7 – statut Sołectwa Kuzie,
8/ Załącznik Nr 8 – statut Sołectwa Laski,
9/ Załącznik Nr 9 – statut Sołectwa Osowiec,
10/ Załącznik Nr 10 – statut Sołectwa Pianki,
11/ Załącznik Nr 11 – statut Sołectwa Piasutno Żelazne,
12/ Załącznik Nr 12 – statut Sołectwa Popiołki,
13/ Załącznik Nr 13 – statut Sołectwa Poredy,
14/ Załącznik Nr 14 – statut Sołectwa Ruda Osowiecka,
15/ Załącznik Nr 15 – statut Sołectwa Siwiki,
16/ Załącznik Nr 16 – statut Sołectwa Stanisławowo,
17/ Załącznik Nr 17 – statut Sołectwa Tabory,
18/ Załącznik Nr 18 – statut Sołectwa Wyk,
19/ Załącznik Nr 19 – statut Sołectwa Zbójna.

4. Celem konsultacji było zebranie opinii, propozycji, uwag mieszkańców na temat zapisów projektu statutów Sołectw położonych na terenie Gminy Zbójna.

5. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach projektu Uchwały Rady Gminy Zbójna
w sprawie statutu danego Sołectwa były osoby stale zamieszkałe na terenie tego Sołectwa, które posiadały prawo wybierania w wyborach do organów Gminy Zbójna.

6. Konsultacje przeprowadzono w terminie od dnia 9 czerwca 2015 r. godzina 800 do dnia 22 czerwca 2015 r. godzina 1500 .

7. Konsultacje przeprowadzono w formie pisemnej za pomocą formularza, stanowiącego załącznik Nr 20 do powyższego zarządzenia, o którym mowa w pkt 1 ppkt 2 protokołu. Formularz konsultacji dostępny był w Urzędzie Gminy Zbójna przy ulicy Łomżyńskiej 64, pokój Nr 8 lub u Sołtysów poszczególnych Sołectw, a także w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) na stronie internetowej www.zbojnapowiatłomżyński.pl. Formularz konsultacji można było złożyć bezpośrednio w Urzędzie Gminy Zbójna przy ulicy Łomżyńskiej 64, pokój Nr 8, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub przesłać
w formie elektronicznej na adres: ugzbojna@lo.home.pl

8. Wyniki konsultacji:

1/ W wyznaczonym terminie wpłynął 1 wniosek z propozycjami zmian w Statucie Sołectwa Ruda Osowiecka, za pośrednictwem poczty elektronicznej, który również został złożony bezpośrednio w Sekretariacie Wójta Gminy w dniu 22 czerwca 2015 r. na formularzu ustalonym zarządzeniem, o następującej treści:

FORMULARZ
KONSULTACJI

Wskazanie projektu aktu prawa miejscowego, który jest konsultowany
1 Projekt Uchwały Rady Gminy Zbójna w sprawie Statutu Sołectwa

Ruda Osowiecka
………………………….………..
/ nazwa Sołectwa /

2 Proponowane zmiany brzmienia zapisu lub treści nowego przepisu (w przypadku propozycji dodania nowego przepisu, w polu 3 wpisać należy: NOWY PRZEPIS
1. W § 5 dodać kolejny ustęp w brzmieniu:
„3. Zaprzestanie pełnienia funkcji Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej może nastąpić w wyniku:
1) upływu kadencji,
2) odwołania,
3) złożenia na ręce Wójta pisemnej rezygnacji,
4) pozbawienia praw publicznych, pozbawienia praw wyborczych lub ubezwłasnowolnienia na
podstawie prawomocnego wyroku sądu,
5) śmierci.
2. W § 7 ust. 1 dodać kolejny punkt w brzmieniu:
„8/ uchwalanie zasad korzystania z mienia gminnego przekazanego sołectwu.”
Treść ust 2 usunąć z uwagi na uregulowanie w § 16 ust. 4.
Treść ust. 3 przenieść do § 16 i zapisać jako ust. 5.
3. W § 8 dotychczasowe brzmienie ująć jako ust. 1 a zapis „Do obowiązków Sołtysa należy” zmienić na brzmienie „Do zakresu działania Sołtysa należy w szczególności:” i dodać kolejne punkty 5 – 6 wraz z ustępami do 2 i 3 w brzmieniu:
„5/ reprezentowanie sołectwa przed organami Gminy,
6/ kierowanie akcjami pomocy/współpracowanie ze służbami ratowniczymi w sołectwie w razie wypadków losowych i klęsk żywiołowych, w szczególności poprzez wykonywanie zarządzeń Wójta,
7/ przygotowywanie projektów uchwał Zebrania Wiejskiego,
8/ uczestniczenie w spotkaniach z Wójtem i Radą Gminy poświęconych realizacji zadań Gminy,
9/ załatwianie bieżących spraw związanych z zarządzaniem mieniem gminnym/komunalnym,
10/ organizowanie spotkań radnych gminy i Wójta z mieszkańcami sołectwa
2. Pełnienie obowiązków Sołtysa ma charakter społeczny, z zastrz. ust.3.
3. Za udział w pracach Rady Sołtysowi przysługuje prawo do diety oraz zwrotu kosztów podróży na zasadach określonych uchwałą Rady.
4. Sołtys może pisemnie i za zgodą Wójta upoważnić członka Rady Sołeckiej do prowadzenia w określonym czasie w jego imieniu spraw, o których mowa w ust. 1.
5. Członkowi Rady Sołeckiej, o którym mowa w ust. 4, za udział w pracach Rady przysługuje dieta na zasadach określonych uchwałą Rady. Ustęp 2 stosuje się odpowiednio.
4. W § 10 dotychczasowe brzmienie ująć jako ust 1 i dodać kolejne ustępy w brzmieniu:
„2. W Zebraniu Wiejskim uczestniczyć mogą zaproszeni goście i inne osoby zainteresowane tematyką, bez prawa wynikającego z ust. 3 pkt. 1 i 4 – 6.
3. Uczestnicy Zebrania Wiejskiego są uprawnieni do:
1) zgłaszania inicjatyw uchwałodawczych,
2) zabierania głosu w dyskusji,
3) zadawania pytań,
4) żądania utrwalenia w protokole własnych wniosków i wypowiedzi,
5) zgłaszania kandydatur i kandydowania,
6) głosowania.
5. W § 14 po słowie „Wójt…” dodać wyrazy „lub osoba przez niego upoważniona…”
6. W § 15 ust. 4 przed określeniem „…15 minut” dodać wyraz „co najmniej…”
7. W § 16 ust. 3 na końcu zdania postawić przecinek i dodać brzmienie „w terminie 14 dni od ich podjęcia.”. Dodać ust. 5 w brzmieniu:
„5. Wójt, w zależności od charakteru spraw, załatwia je we własnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady, a o sposobie załatwienia spraw informuje Sołtysa, z zastrz. § 27 ust. 2.”
8. W § 17 ust 2 dodać kolejne zdanie w brzmieniu”:
„Krąg osób uprawnionych do głosowania na Zebraniu Wiejskim ustala się na podstawie spisu wyborców, sporządzonego w celu przeprowadzenia wyborów do organów gminy w bieżącej kadencji” oraz dodać ust. 4:
„ 4. W przypadku zmiany Sołtysa lub członków Rady Sołeckiej w trakcie trwania kadencji, kadencja nowo wybranych władz upływa wraz z końcem trwającej kadencji
9. § 18 ust. 3 nieprecyzyjny, nie określa dalszej procedury przy braku wymaganego kworum tj. minimum 6 mieszkańców.
10. W § 19 w ust. 7 obecnemu brzmieniu nadać numer jako punkt 1) i dodać kolejne:
„2) w przypadku, gdy żaden z kandydatów nie otrzymał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów, w ponownym głosowaniu wyboru dokonuje się spośród dwóch kandydatów, którzy w pierwszym głosowaniu otrzymali największą liczbę ważnie oddanych głosów. W sytuacji, gdy w drugim glosowaniu kandydaci otrzymają równą ilość głosów wyboru dokonuje komisja skrutacyjna w drodze losowania.
3) losowanie przeprowadza się w następujący sposób:
a) na dwóch oddzielnych kartach zapisuje się imię i nazwisko kandydata;
b) karty te komisja skrutacyjna umieszcza w dwóch jednolitych kopertach;
c) Wójt lub osoba przez niego upoważniona dokonuje losowania jednej z 2 kopert, w której umieszczone jest imię i nazwisko kandydata;
4) w przypadku jednego kandydata, który nie uzyskał określonej w pkt.1 ilości głosów, należy
ponownie przeprowadzić procedurę wyboru w innym terminie.
11. Rozdział VI proponuję zapisać w brzmieniu:
„§ 26. 1 Kontrolę i nadzór nad działalnością Sołectwa prowadzą: Rada Gminy i Wójt.
2. Kontrola działalności Sołectwa sprawowana jest na podstawie kryteriów: zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.
3. Do podstawowych środków nadzoru należy:
1) rozpatrywanie sprawozdań z działalności gospodarczej, finansowej i społecznej Sołectwa,
2) zarządzanie, dokonywanie lustracji i oceny stanu Sołectwa,
3) żądanie niezbędnych wyjaśnień, informacji i danych dotyczących funkcjonowania
sołectwa.
§ 27. 1. Uchwała Zebrania Wiejskiego sprzeczna z prawem jest nieważna.
2. Wójt/Rada Gminy przyjmuje wykonanie uchwały w całości lub w części, zawiesza jej wykonanie na okres nie dłuższy niż 1 rok lub odrzuca jej realizację, o czym pisemnie informuje Sołtysa w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od dnia wpływu – uzasadniając swoją decyzję.
12. W Rozdziale VII po § 27 proponuję zapisać kolejne w brzmieniu:
„§ 28. Organem właściwym do wniesienia skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego i reprezentowania sołectwa jest Sołtys, działający na podstawie stosownej uchwały Zebrania wiejskiego.
§ 29. Organem właściwym do rozpatrzenia skargi na Sołtysa jest Rada Gminy.
Obecna numeracja § 28 – 31 ulegnie zmianie.
13.
3 Uzasadnienie wprowadzenia zmiany/wprowadzenia nowego zapisu
Ad. 1. Proponowany zapis jest dopełnieniem Rozdziału IV projektu statutu.

Ad. 2. Uchwalane przez Zebranie Wiejskie zasady w zakresie zarządzania mieniem należałoby określić jako wytyczne wiążące organ wykonawczy sołectwa co do sposobu dysponowania mieniem zgodnie z „zasadą prawidłowej gospodarki”.

Ad. 3. Proponowane w pkt. 5 – 10 zapisy są jedynie uzupełnieniem katalogu zadań i obowiązków sołtysa. Z uwagi, iż przepisy prawne nie regulują kwestii absencji organu wykonawczego sołectwa jakim jest Sołtys, umocowanie zagadnienia zawartego w ust. 4 w akcie prawa miejscowego wydaje się być uzasadnionym. Ust. 3 i 5 jest dopełnieniem normy prawnej wynikającej z fakultatywnego zapisu art. 37b usg.

Ad. 4. Z zapisu § 10 można prezentować pogląd, iż mieszkańcy sołectwa mają prawo jedynie do biernego udziału w zebraniu. Dodanie ust 2 rozszerza katalog ich praw pozwalających do czynnego udziału w Zebraniu Wiejskim.

Ad. 8. Z uwagi na dużą migrację społeczeństwa, często prowadzący Zebranie Wiejskie staje przed realnym problemem identyfikacji osób upoważnionych do udziału w zebraniu. Stąd w statucie jednostki pomocniczej powinny znaleźć się choćby minimalne regulacje, pozwalające rozstrzygnąć ewentualne wątpliwości.

Ad. 9 -10. Są to zapisy stricte porządkowe mające na celu wyeliminowanie ewentualnych wątpliwości.

Ad. 11. Obecny zapis § 26 ust. 1 jest sprzeczny z intencją art. 86 usg, zaś § 27 ust. 1 niezgodny z art. 18a ust. 1.
Zgodnie z publikacjami prawniczymi z brzmienia art. 35. ust. 3 pkt. 5 wynikają dwa ważne wnioski. Po pierwsze, zasady związane z nadzorem i kontrolą nad jednostkami pomocniczymi powinny zostać określone w statucie jednostki pomocniczej. Po drugie, z powyższego zapisu wynika, iż nadzór i kontrolę nad działalnością jednostek pomocniczych sprawują organy gminy.

Ad. 12. 1. Postanowienie NSA z 20 maja 1991 r. (SA / Wr 381/91).
2.Kodeks postępowania administracyjnego w dziale VIII nie reguluje kwestii, którą można by wprost odnieść do skarg na działalność sołtysa w jednostce pomocniczej. Skoro przepis szczególny tej kwestii nie reguluje, a zgodnie z art. 15 ust.1 usg organem stanowiącym i kontrolnym w gminie jest Rada Gminy, należałoby przyjąć, iż to właśnie rada jest właściwa do rozpatrywania skarg na działalność sołtysa.


2/ W wyniku analizy proponowanych zmian, uwzględniono częściowo propozycję zmiany określoną w pkt. 8 formularza konsultacji i wprowadzono zmianę w projekcie Uchwały Rady Gminy Zbójna w sprawie Statutu Sołectwa Ruda Osowiecka polegającą na dodaniu w § 17
ust. 4. w następującym brzmieniu „ ust. 4. Liczbę uprawnionych do głosowania mieszkańców Sołectwa określa Wójt na podstawie stałego rejestru wyborców co najmniej 5 dni przed terminem Zebrania Wiejskiego.”

3/ Pozostałych propozycji zmian, określonych w formularzu konsultacji, nie uwzględniono
ze względu na to, ze są one powtórzeniem przepisów aktów prawnych wyższej rangi, takich jak:
a) ustawa zasadnicza – Konstytucja RP,
b) ustawa o samorządzie gminy,
c) ustawa – Kodeks wyborczy,
d) ustawa – Kodeks postępowania administracyjnego.

4/ Projekt Uchwały Rady Gminy Zbójna w sprawie statutu Sołectwa Ruda Osowiecka
z uwzględnieniem zmian wymienionych w pkt 2 zostanie przedłożony do uchwalenia przez Radę Gminy Zbójna na najbliższej sesji.

5/ W projektach statutów pozostałych Sołectwa Gminy Zbójna zmian nie wprowadzono, ponieważ w terminie ustalonym dla konsultacji tych projektów, nie wpłynęły żadne wnioski od mieszkańców z proponowanymi zmianami.


9. Protokół podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) na stronie internetowej www.zbojnapowiatłomżyński.pl.
Protokół zostanie przedłożony na sesji Rady Gminy Zbójna, przedmiotem której będzie uchwalenie statutów Sołectw Gminy Zbójna.


Zbójna, dnia 2015.06.25
Wójt Gminy Zbójna
Zenon Białobrzeski

Data powstania: czwartek, 25 cze 2015 09:37
Data opublikowania: czwartek, 25 cze 2015 09:46
Opublikował(a): Marta Poreda
Zaakceptował(a): Marta Poreda
Artykuł był czytany: 1265 razy