BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 97/15 Wójta Gminy Zbójna z dnia 12 listopada 2015 roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

   Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015, poz. 1515) i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1774) oraz § 5 ust. 3 uchwały Nr XXIV/131/13 Rady Gminy Zbójna z dnia 20 sierpnia 2013 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony Wójt Gminy Zbójna zarządza, co następuje:

 

§ 1

 

Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość niezabudowaną, stanowiącą własność Gminy Zbójna, położoną w Dobrym Lesie na działce Nr 519/2 o pow.2,0060 ha, szczegółowo opisaną w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

 

§ 2

 

1. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu
   Gminy Zbójna i w Sołectwie Dobry Las oraz na stronie internetowej
   www.zbojnapowiatlomzynski.pl. przez okres 21 dni.
2. Informacja o wywieszeniu wykazu, o którym mowa w ust.1 zostanie opublikowana
   na internetowych serwisach prasowych PGN: www.nieruchomościprzetargi.pl
   i www.nieruchomościprzetargi.org.

 

§ 3

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

 

     Wójt Gminy Zbójna

Zenon Białobrzeski                                                                                                                                                                                               

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 12 lis 2015 14:35
Data opublikowania: czwartek, 12 lis 2015 14:38
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 973 razy