BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU X SESJI RADY GMINY ZBÓJNA

O G Ł O S Z E N I E

 

 

           Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 31 marca 2016 roku o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zbójna odbędą się obrady X sesji Rady Gminy Zbójna.

 

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku dziennego obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie Wójta z działań między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok.
 6. Podjecie uchwały w sprawie zmiany WPF Gminy Zbójna na lata 2016-2025.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie nie wyodrębniania funduszu sołeckiego w 2017 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie Planu Pracy Rady Gminy Zbójna.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii „Zbójna – 2016”.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016 -2018.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Zbójna
 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru delegatów reprezentujących Gminę Zbójna w organach Stowarzyszenia p.n. Łomżyńskie Forum Samorządowe.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
 18. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 19. Sprawozdanie z działalności GOPS w Zbójnej, sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.
 20. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli.
 21. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.
 22. Informacja dotycząca systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
 23. Informacja dotycząca systemu gospodarki wodociągowej.
 24. Wolne wnioski i sprawy różne.
 25. Zamknięcie obrad.

                                

                                                                                          Przewodniczący Rady

 

                                                                                             Andrzej Lemański

Data powstania: poniedziałek, 21 mar 2016 14:10
Data opublikowania: poniedziałek, 21 mar 2016 14:10
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 976 razy