BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 88/16 Wójta Gminy Zbójna z dnia 14 grudnia 2016 roku

ogłoszenia przetargów ustnych nieograniczonych na zbycie nieruchomości.

Na podstawie art. 30 ust.1, pkt 3 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2016 r. poz. 446./ i art. 38 ust.1-2, art. 39 ust. 1 i art. 40 ust. 1, pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2015, poz. 1774/ oraz § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz.U. z 2014 r., poz. 1490 ) Wójt Gminy Zbójna zarządza, co następuje:

 

§ 1

1.Ogłasza się V przetarg ustny nieograniczony, zgodnie z załącznikiem Nr 1do niniejszego
zarządzenia, na zbycie wyodrębnionego, własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego Nr 4 o pow. 36 m2 w budynku domu nauczyciela w Kuziach Nr 35 na I piętrze wraz z przynależną do lokalu piwnicą o pow. 8,68 m2 i udziałem 1375/10000 w częściach wspólnych budynku oraz w działce Nr 462/9 o pow. 1314 m2, położnej w Kuziach, stanowiącej własność Gminy Zbójna, posiadającej Księgę Wieczystą KW.LM1L/00069936/1.

 

2. Ogłasza się V przetarg ustny nieograniczony, zgodnie z załącznikiem Nr 2do niniejszego
zarządzenia, na zbycie nieruchomości zabudowanej budynkiem byłego ośrodka zdrowia wzniesionym w 1976 r. 2-kondygnacyjnym, podpiwniczonym o pow. zabudowy 134 m2
i budynkiem gospodarczym o pow. 72,2 m2,położonej na działce Nr 871/2 o pow. 2.050 m2
w Dobrym Lesie, KW. LM1L/00008124/1.

 

§ 2

Zarządzenie podlega ogłoszeniu przez okres 30 dni w siedzibie Urzędu Gminy Zbójna,
na stronie internetowej www.zbojna.powiatlomzynski.pl, w sołectwach, na obszarze
których położone są powyższe nieruchomości, a także na internetowym serwisie prasowym
PGN: www.nieruchomosciprzetargi.org.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Zbójna.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

                                                                                                   Wójt Gminy Zbójna

                                                                                                     Zenon Białobrzeski

 

 

                                                                                  Załącznik Nr 1

                                                                                                           do Zarządzenia Nr 88/16

                                                                                                               Wójta Gminy Zbójna

                                                                                                           z dnia 14 grudnia 2016 r.

 

 

Wójt Gminy Zbójna

ogłasza V przetarg ustny nieograniczony

 

 

na zbycie wyodrębnionego, własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego Nr 4 o pow. 36 m2 w budynku domu nauczyciela w Kuziach Nr 35 na I piętrze wraz
z przynależną do lokalu piwnicą o pow. 8,68 m2 i udziałem 1375/10000
w częściach wspólnych budynku oraz w działce Nr 462/9 o pow. 1314 m2, położnej w Kuziach, stanowiącej własność Gminy Zbójna, posiadającej Księgę Wieczystą KW. LM1L/00069936/1.

Obecnie brak planu zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru.
Faktyczne przeznaczenie: budynek mieszkalny wielorodzinny, wzniesiony 40 lat temu, w średnim stanie technicznym, dwukondygnacyjny, podpiwniczony.

Terminy poprzednich przetargów:

I -   18 lipca 2016 r.

II -   2 września 2016 r.

III - 24 października 2016 r.

IV – 6 grudnia 2016 r.

 

Przetarg V odbędzie się w dniu 16 stycznia 2017 r. o godzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zbójna, ul. Łomżyńska 64.

Cena wywoławcza lokalu: 39.000,00 zł

Warunkiem niezbędnym uczestniczenia przez osoby fizyczne i prawne
w ogłoszonym przetargu jest uiszczenie wadium w pieniądzu, w wysokości 2.000,00 zł, które należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Zbójna w Banku Spółdzielczym w Łomży, Oddział Nowogród

Nr 92875710112601965320000010 nie później niż w dniu 12 stycznia 2017 r.
Wadium należy uiścić, podając nr lokalu.
Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy sprzedaży.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do jego odwołania z uzasadnionej przyczyny.

Wylicytowana cena sprzedaży nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Szczegółowe informacje można uzyskać w godzinach 8-15 w Urzędzie Gminy Zbójna ul. Łomżyńska 64, pokój Nr 9, tel.0-86 214-00-60.                                                                                        

 

 

                                                                                             Wójt Gminy Zbójna

                                                                                             Zenon Białobrzeski

                                                                                 Załącznik Nr 2

                                                                                                          do Zarządzenia Nr 88/16

                                                                                                               Wójta Gminy Zbójna

                                                                                                            z dnia 14 grudnia 2016 r.

 

Wójt Gminy Zbójna

ogłasza V przetarg ustny nieograniczony

 

 

na zbycie nieruchomości zabudowanej budynkiem byłego ośrodka zdrowia wzniesionym w 1976 r. 2-kondygnacyjnym podpiwniczonym o pow. zabudowy 134 m2 i budynkiem gospodarczym o pow. 72,2 m2,położonej na działce
Nr 871/2 o pow. 2.050 m2 w Dobrym Lesie, KW. LM1L/00008124/1.

Działka ogrodzona z bardzo dobrym dojazdem, położona w centralnej części wsi letniskowej nad rzeką Pisą, uzbrojona w linię energetyczną i wodociąg. Faktyczne przeznaczenie: budynek mieszkalny wielorodzinny. W otoczeniu działki znajdują się tereny pod zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną i zagrodową. W planie obowiązującym do 31.12.2003 r. nieruchomość była przeznaczona pod usługi zdrowia. Obecnie brak planu zagospodarowania przestrzennego na ten obszar.

Terminy poprzednich przetargów:

I -  18 lipca 2016 r.

II - 2 września 2016 r.

III - 24 października 2016 r.

IV – 6 grudnia 2016 r.

 

Termin i miejsce V przetargu: 2017.01.16, godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zbójna, ul. Łomżyńska 64.

Cena wywoławcza: 140.000,00 zł, wadium – 7.000,00 zł.

Warunkiem niezbędnym uczestniczenia przez osoby fizyczne i prawne
w ogłoszonym przetargu jest uiszczenie wadium w pieniądzu, które należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Zbójna w Banku Spółdzielczym w Łomży, Oddział Nowogród Nr 92875710112601965320000010 nie później niż w dniu
12 stycznia 2017 r. Wadium należy uiścić, podając nr nieruchomości.
Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg,
od zawarcia umowy sprzedaży.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do jego odwołania z uzasadnionej przyczyny.

Wylicytowana cena sprzedaży nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Szczegółowe informacje można uzyskać w godzinach 8-15 w Urzędzie Gminy Zbójna ul. Łomżyńska 64, pokój Nr 9, tel.0-86 214-00-60.                                                                                        

 

 

                                                                                               Wójt Gminy Zbójna

                                                                             Zenon Białobrzeski

Data powstania: środa, 14 gru 2016 14:39
Data opublikowania: środa, 14 gru 2016 14:40
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 811 razy