BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi

Zarządzenie Nr 91/16

                                                         Wójta Gminy Zbójna

z dnia 19 grudnia 2016 r.

 

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi
                 Projektu
Uchwały Rady Gminy Zbójna w sprawie uchwalenia Programu
                   Współpracy Gminy Zbójna w 2017 r. z organizacjami pozarządowymi
                   oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
                   o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

Zgodnie z § 4 ust. 1- 3 i § 6 ust. 1 Uchwały Nr II/7/10 Rady Gminy Zbójna z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. (Dz. Urz. Województwa Podlaskiego Nr 2011.27.378 z dnia 28 stycznia 2011 r.), Wójt Gminy Zbójna informuje

o przeprowadzeniu konsultacji:

 

§ 1. Przedmiot i cel konsultacji:

           1/ przedstawienie Projektu Uchwały Rady Gminy Zbójna w sprawie uchwalenia
               Programu Współpracy Gminy Zbójna w 2017 r. z organizacjami pozarządowymi
               oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
               o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
stanowiącego załącznik Nr 1
               do zarządzenia,

           2/ zebranie opinii organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust.3
               ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

§ 2. Termin rozpoczęcie konsultacji w dniu 20 grudnia 2016 r. godzina 800

       i termin zakończenie konsultacji w dniu 27 grudnia 2016 r. godzina 1500.

 

§ 3. Forma i zasięg terytorialny konsultacji:

       1/ w konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa
           w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające
           na terenie Gminy Zbójna, których działalność statutowa obejmuje zadania ze sfery publicznej.

       2/ konsultacje przeprowadza się w formie pisemnej za pomocą formularza, stanowiącego
           załącznik Nr 2 do zarządzenia,
       3/ formularz konsultacji można złożyć bezpośrednio w sekretariacie Wójta Gminy Zbójna
           znajdującego się w Zbójnej przy ulicy Łomżyńskiej 64, pokój Nr 8
          lub przesłać w formie elektronicznej na adres ugzbojna@lo.home.pl

 

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) na stronie internetowej www.zbojnapowiatłomżyński.pl
oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Zbójna.

 

 

   Wójt Gminy Zbójna - Zenon Białobrzeski


                             

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 19 gru 2016 10:01
Data opublikowania: poniedziałek, 19 gru 2016 10:05
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 913 razy