BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU XV SESJI RADY GMINY ZBÓJNA

O G Ł O S Z E N I E

 

 

           Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 14 lutego 2017 roku o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zbójna odbędą się obrady XV sesji Rady Gminy Zbójna.

 

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku dziennego obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie Wójta z działań między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany WPF Gminy Zbójna.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie nie wyodrębniania funduszu sołeckiego w 2018 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie Planu Pracy Rady Gminy Zbójna.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii „Zbójna – 2017”.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zbójna.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Zbójna.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnej.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę.
 15. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 16. Sprawozdanie z działalności GOPS w Zbójnej, sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.
 17. Informacja dotycząca systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
 18. Informacja dotycząca systemu gospodarki wodociągowej.
 19. Wolne wnioski i sprawy różne.
 20. Zamknięcie obrad.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych dla Gminy Zbójna.

 

 

                                                                Z poważaniem

 

                                                                                                               Przewodniczący Rady

 

                                                                                                                   Andrzej Lemański

Data powstania: czwartek, 2 lut 2017 08:56
Data opublikowania: czwartek, 2 lut 2017 08:57
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 939 razy