BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 90/17 Wójta Gminy Zbójna z dnia 23 listopada 2017 r.

w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Zbójna.

                                                 Zarządzenie Nr 90/17

                                                 Wójta Gminy Zbójna

                                             z dnia 23 listopada 2017 roku

 

 

w sprawie  ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,

                   stanowiących własność Gminy Zbójna.

 

                                 Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) i art. 25 ust. 1, art. 35 ust. 1-2 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 624,820 i 1509) oraz § 5 ust.3 uchwały Nr XXIV/131/13 Rady Gminy Zbójna z dnia 20 sierpnia 2013 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony Wójt Gminy Zbójna zarządza, co następuje:

 

§ 1

 

 1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomość niezabudowaną, stanowiącą własność Gminy Zbójna, położoną w Rudzie Osowieckiej
  na działce Nr 12/3 o pow. 0,0291 ha, KW. LM1L/00024940/5, szczegółowo opisaną
  w wykazie, stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 2. Przeznacza się do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomość niezabudowaną, stanowiącą własność Gminy Zbójna, położoną w Gawrychach na działce Nr 109/2
  o pow. 0,2249 ha, KW. LM1L/00024950/8, szczegółowo opisaną w wykazie, stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 1. Przeznacza się do sprzedaży w formie przetargowej wyodrębnione własnościowe prawo
  do lokalu mieszkalnego Nr 4 o pow. 36,00 m2 w budynku domu nauczyciela w Kuziach Nr 35 na I piętrze wraz z przynależną do lokalu piwnicą o pow. 8,68 m i udziałem 1375/10000 w częściach wspólnych budynku oraz w działce położonej w Kuziach
  Nr 462/9 o powierzchni 1314 m2 stanowiącej własność Gminy Zbójna, zapisanej
  w Księdze Wieczystej KW LM1L/00069936/1, szczegółowo opisane w wykazie stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

1. Wykazy, o których mowa w § 1 podlegają wywieszeniu na tablicach ogłoszeń w siedzibie
     Urzędu Gminy Zbójna i w sołectwach, w których położone są nieruchomości przez okres
     21 dni, oraz na stronie internetowej www.zbojnapowiatlomzynski.pl.
2. Informacja o wywieszeniu wykazu, o którym mowa w ust.1 zostanie opublikowana
     na internetowym serwisie prasowym PGN: www.nieruchomosciprzetargi.org.
  

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

 

     Wójt Gminy Zbójna

                                                                                                                     Zenon Białobrzeski                                                                                                                                                                                              

                                                                              Załącznik Nr 1

                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                        do Zarządzenia Nr 90/17

                                                                                                                                                                            Wójta Gminy Zbójna

                                                                                                                                                                                      z dnia 23 listopada 2017 r.

 

 

 

W Y K A Z

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zbójna, którą przeznacza się do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na rzecz Państwa Marzeny
i Rafała Banach na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej Nr 23/2 w Rudzie Osowieckiej,
na podstawie art. 37 ust.1 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami

 

 

 

 

 

 

Nr działki

 

 

Pow. w ha

 

 

Położenie

 

Nr Księgi Wieczystej

 

Cena

nieruchomości

w zł

1

2

2

4

5

6

 

 

 

12/3

 

 

0,0291

 

Ruda Osowiecka

 

KW. LM1L/00024940/5

 

3.009,00 zł

 

 

     Nieruchomość niezabudowana w centralnej części wsi, nieurządzona, nieogrodzona
o regularnym kształcie trójkąta. Działka z dobrym dojazdem, z dostępem do linii energetycznej i wodociągu. W otoczeniu działki znajdują się tereny pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i zagrodową. Działka o znacznym nachyleniu stanowi nieutwardzona część drogi gminnej. Brak jest planu zagospodarowania na ten obszar. Nieruchomość była przeznaczona jako droga gminna.

 

 

 

Wójt Gminy Zbójna

Zenon Białobrzeski

 

 

 

 

                                                                              Załącznik Nr 2

                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                      do Zarządzenia Nr 90/17

                                                                                                                                                                              Wójta Gminy Zbójna

                                                                                                                                                                                      z dnia 23 listopada 2017 r.

 

 

           

W Y K A Z

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zbójna, którą przeznacza się do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na rzecz Państwa Teresy i Jana Gawrych na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej Nr 139/2, na podstawie art.37 ust.1 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami

 

 

 

 

 

Nr działki

 

 

Pow. w ha

 

 

Położenie

 

Nr Księgi Wieczystej

 

Cena

nieruchomości

w zł

1

2

2

4

5

6

 

 

 

109/2

 

 

0,2249

 

Gawrychy

 

KW. LM1L/00024950/8

 

3.967,00

 

 

     Nieruchomość niezabudowana w centralnej części wsi, bezpośrednio przy drodze wojewódzkiej Łomża – Myszyniec, nieogrodzona, płaska. W otoczeniu działki znajdują się tereny wykorzystywane rolniczo. Brak jest planu zagospodarowania na ten obszar. Nieruchomość była przeznaczona do użytkowania rolniczego PSV.

 

 

 

            Wójt Gminy Zbójna

Zenon Białobrzeski

 

 

                                       Załącznik Nr 3

                                                                                                                                                                                           do Zarządzenia Nr 90/17

                                                                                                                                                                                    Wójta Gminy Zbójna

                                                                                                                                                                                    z dnia 23 listopada 2017 r.

 

 

W Y K A Z

 

 

lokalu mieszkalnego Nr 4 w budynku domu nauczyciela w Kuziach Nr 35 na I piętrze wraz

z przynależną do lokalu piwnicą i udziałem w częściach wspólnych budynku oraz w działce położonej w Kuziach Nr 462/9 o powierzchni 1314 m2 stanowiącej własność Gminy Zbójna, zapisanej w Księdze Wieczystej KW LM1L/00069936/1 przeznaczonego
do sprzedaży w formie przetargowej.

 

 

 

 

 

 

Nr lokalu

 

 

 

Powierzchnia

użytkowa mieszkania

w   m2

 

 

 

Powierzchnia użytkowa piwnicy

w m2

 

 

Udział

w częściach wspólnych budynku

i w gruncie

 

Cena lokalu mieszkalnego
wraz z piwnicą

i udziałami

w częściach wspólnych budynku oraz w działce

w zł

 

 
 

 

 

4

 

 

36,00

 

 

8,68

 

 

1375/10000

 

 

43.400,00

 

 

                                                  

 

 

Lokal składa się z 1 pokoju, kuchni, przedpokoju, łazienki z wc. Położony w budynku wielorodzinnym dwukondygnacyjnym, wykonanym w technologii tradycyjnej. Stan techniczny budynku średni, wyposażony w podstawowe media komunalne. Dostępność komunikacyjna dobra, w centralnej części wsi, przy szkole i drodze wojewódzkiej.

 

 

 

Wójt Gminy Zbójna

Zenon Białobrzeski

Data powstania: czwartek, 23 lis 2017 15:28
Data opublikowania: czwartek, 23 lis 2017 15:29
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 827 razy