BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi

Projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zbójna w 2018 r.

Zgodnie z § 4 ust. 1- 3 i § 6 ust. 1 Uchwały Nr II/7/10 Rady Gminy Zbójna z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Województwa Podlaskiego Nr 2011.27.378 z dnia 28 stycznia 2011 r.), Wójt Gminy Zbójna informuje o przeprowadzeniu konsultacji:

§ 1. Przedmiot i cel konsultacji:
1) przedstawienie Projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zbójna w 2018 r. stanowiącego załącznik Nr 1 do zarządzenia;
2) zebranie opinii organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust.3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 2. Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:
1) rozpoczęcie konsultacji w dniu 8 lutego 2018 r. (czwartek) godzina 800 - zakończenie konsultacji w dniu 15 lutego 2018 r. (czwartek) godzina 1500.
§ 3. Forma i zasięg terytorialny konsultacji:
1) w konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające
na terenie Gminy Zbójna, których działalność statutowa obejmuje zadania ze sfery publicznej;
2) konsultacje przeprowadza się w formie pisemnej za pomocą formularza, stanowiącego
załącznik Nr 2 do zarządzenia;
3) formularz konsultacji można złożyć bezpośrednio w sekretariacie Wójta Gminy Zbójna
znajdującego się w Zbójnej przy ulicy Łomżyńskiej 64, pokój Nr 8 lub przesłać w formie elektronicznej na adres ugzbojna@lo.home.pl.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi Urzędu Gminy Zbójna, zatrudnionemu na stanowisku do spraw rolnictwa, leśnictwa i łowiectwa, który jest odpowiedzialny za przeprowadzenie konsultacji.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) na stronie internetowej www.zbojnapowiatłomżyński.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Zbójna.

                                                                                                          

 Wójt Gminy Zbójna

Zenon Białobrzeski

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 7 lut 2018 09:14
Data opublikowania: środa, 7 lut 2018 09:17
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 745 razy