BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O OPŁACIE ZA ZMNIEJSZENIE NATURALNEJ RETENCJI TERENOWEJ

W dniu 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017r., poz. 1566 ze zm.), wprowadzająca istotne zmiany w dotychczasowym systemie gospodarowania wodami w Polsce. Do takich zmian należy wprowadzenie opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. Ustawa nakłada na Wójta obowiązek związany z poborem opłat za usługi wodne związane ze zmniejszeniem retencji.

Art. 269. ustawy Prawo wodne nakłada obowiązek uiszczenia opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji, przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej, na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej. Wysokość opłaty, zgodnie z art. 272 ust. 8 w/w ustawy, ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty, wyrażonej w m2 wielkości utraconej powierzchni, rozumianej jako powierzchnia zabudowana wyłączona z powierzchni biologicznie czynnej (powierzchnia dachów budynków, powierzchnia utwardzona np. kostka) oraz czasu wyrażonego w latach.

W związku z powyższym:

  • Wszyscy właściciele działek są zobowiązani do złożenia oświadczenia o posiadaniu lub nieposiadaniu działki o powierzchni powyżej 3500m2, na której, na skutek wykonywania robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, wyłączone zostało powyżej 70% z powierzchni biologicznie czynnej.

  • Właściciel będący posiadaczem wyżej wymienionej działki, jest zobowiązany do złożenia informacji, o wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej na tej działce (nr działki, powierzchnia działki w m2 i powierzchnia utracona m2).

 

Oświadczenie dostępne jest w formie elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy Zbójna oraz w BIP Gminy Zbójna, a także w formie papierowej w siedzibie Urzędu Gminy – pokój nr 12.

Wójt Gminy Zbójna, w formie informacji, przekaże podmiotom obowiązanym do ponoszenia opłat za usługi wodne, wysokość przedmiotowej opłaty, zawierającej także sposób jej obliczenia. Wniesienie opłaty powinno nastąpić w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji, na wskazany r-k bankowy Urzędu Gminy Zbójna. Opłatę należy wnosić za okresy kwartalne.

Jednostkowe stawki opłat za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne wynoszą:

1) bez urządzeń do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,50 zł za 1 m2 na 1 rok;

2) z urządzeniami do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych o pojemności:

a) do 10% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,30 zł za 1 m2 na 1 rok,

b) od 10 do 30% odpływu rocznego z obszarów uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,15 zł za 1 m2 na 1 rok,

c) powyżej 30% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,05 zł za 1 m2 na 1 rok.

 

 

Wójt Gminy Zbójna

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 19 mar 2018 11:05
Data opublikowania: poniedziałek, 19 mar 2018 11:06
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 826 razy