BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

                                                Zarządzenie Nr 19/18

                                              Wójta Gminy Zbójna

                                         z dnia 5 kwietnia 2018 roku

 

 

w sprawie  ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

                  

 

   Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875, 2232 i z 2018 r. poz. 130) i art.25, art. 35 ust. 1-2,
art. 37 ust. 2, pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2018 r. poz. 121) oraz § 5 ust. 3 uchwały Nr XXIV/131/13 Rady Gminy Zbójna
z dnia 20 sierpnia 2013 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy
niż trzy lata lub na czas nieoznaczony, Wójt Gminy Zbójna zarządza, co następuje:

 

§ 1

 

 1. Przeznacza się do sprzedaży działkę gruntu, położoną w Dobrym Lesie
  na nieruchomości oznaczonej Nr 542/2 o powierzchni 0,5424 ha,stanowiącą własność Gminy Zbójna, szczegółowo opisaną w wykazie - załącznik
  Nr 1
  do niniejszego zarządzenia.
 2. Przeznacza się do sprzedaży nieruchomość zabudowaną, stanowiącą własność Gminy Zbójna, położoną w Gawrychach na działce Nr 402/1 o powierzchni 0,2652 ha, szczegółowo opisaną w wykazie - załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 3. Przeznacza się do sprzedaży nieruchomość niezabudowaną, stanowiącą własność Gminy Zbójna, położoną w Gawrychach na działce Nr 98/4 o powierzchni
  0,8769 ha
  , szczegółowo opisaną w wykazie - załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
 4. Przeznacza się do sprzedaży nieruchomość niezabudowaną, stanowiącą własność Gminy Zbójna, położoną w Jurkach na działce Nr 110 o powierzchni 0,1260 ha, szczegółowo opisaną w wykazie - załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.
 5. Przeznacza się do sprzedaży nieruchomość niezabudowaną, stanowiącą własność Gminy Zbójna, położoną w Laskach na działce Nr 237 o powierzchni 0,6330 ha, szczegółowo opisaną w wykazie - załącznik Nr 5 do niniejszego zarządzenia.
 6. Przeznacza się do sprzedaży nieruchomość niezabudowaną, stanowiącą własność Gminy Zbójna, położoną w Laskach na działce Nr 280 o powierzchni 0,0530 ha, szczegółowo opisaną w wykazie - załącznik Nr 6 do niniejszego zarządzenia.
 7. Przeznacza się do sprzedaży nieruchomość niezabudowaną, stanowiącą własność Gminy Zbójna, położoną w Laskach na działce Nr 283 o powierzchni 0,0830 ha, szczegółowo opisaną w wykazie - załącznik Nr 7 do niniejszego zarządzenia.
 8. Przeznacza się do sprzedaży działkę gruntu, położoną w Laskach
  na nieruchomości oznaczonej Nr 83 o powierzchni 0,1280 ha stanowiącą własność Gminy Zbójna, szczegółowo opisaną w wykazie – załącznik Nr 8 do niniejszego zarządzenia.
 9. Przeznacza się do sprzedaży działkę gruntu, położoną w Piankach
  na nieruchomości oznaczonej Nr 151 o powierzchni 0,1440 ha stanowiącą własność Gminy Zbójna, szczegółowo opisaną w wykazie – załącznik Nr 9 do niniejszego zarządzenia.
 10. Przeznacza się do sprzedaży nieruchomość niezabudowaną, stanowiącą własność Gminy Zbójna, położoną w Kuziach na działce Nr 14/3 o powierzchni 0,1770 ha, szczegółowo opisaną w wykazie - załącznik Nr 10 do niniejszego zarządzenia.
 11. Przeznacza się do sprzedaży nieruchomość niezabudowaną, stanowiącą własność Gminy Zbójna, położoną w Siwikach na działce Nr 67 o powierzchni 0,2070 ha, szczegółowo opisaną w wykazie - załącznik Nr 11 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

       1. Wykazy, o których mowa w § 1 podlegają wywieszeniu na tablicach ogłoszeń
             w siedzibie Urzędu Gminy Zbójna i w Sołectwach, na obszarze, których położone są
           nieruchomości przeznaczone do sprzedaży oraz na stronie internetowej
           www.zbojnapowiatlomzynski.pl. przez okres 21 dni.
       2. Informacja o wywieszeniu wykazów, o których mowa w ust.1 zostanie opublikowana
           w internetowym serwisie prasowym: www.nieruchomościprzetargi.pl
  

§ 3

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

 

     Wójt Gminy Zbójna

                                                                                                                    Zenon Białobrzeski                                                                                                                                                                                              

 

 

                                                                                                          

 

 

Załącznik Nr 1

                                                                                                                                                                                                    do Zarządzenia Nr 19/18                                                                                                                                                                          Wójta Gminy Zbójna                                                                                                                                                                                          z dnia 5 kwietnia 2018 r.

 

 

W Y K A Z

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zbójna, którą przeznacza się
do sprzedaży  

 

 

 

 

Nr działki

 

 

Pow.
w ha

 

 

Położenie

 

Nr Księgi Wieczystej

 

Cena

nieruchomości

w zł

 

Przeznaczenie

w planie miejscowym

i sposób zagospodarowania

 

1

2

4

5

6

7

542/2

 

 

 

0,5424

 

 

 

Dobry Las

 

 

KW LM1L/000
24946/7

 

Cena gruntu

 

7.094,00 zł

+ należny podatek VAT wg 23 % stawki
w zależności od przeznaczenia działki
przez nabywcę

 

 

Brak jest planu zagospodarowania
na ten obszar. Nieruchomość niezabudowana, wykorzystywana
na cele rolne i leśne

 

   Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1-2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U
. z 2018 r. poz. 121) wynosi 6 tygodni, tj. do dnia 2018.05.21.

                                                                                                                                                                                  

             Nieruchomość częściowo zabudowana, położona około 1,2 km od zabudowanej części wsi Dobry Las. Na nieruchomości znajduje się stary budynek drewniany, w złym stanie technicznym, kwalifikujący się do rozbiórki oraz niewielka piwnica ziemna.
Dojazd do nieruchomości po nieutwardzonej drodze.
Działka użytkowana częściowo jako grunt rolny, w części zalesiona drzewostanem sosnowym
w wieku ok. 10 lat i brzozowym w wieku ok. 15 lat.
Wg ewidencji gruntów: RV – 0,1503 ha, LsVI – 0,1469 ha, Br-RVI – 0,2452 ha
Działka jest płaska i nie ogrodzona.

 

 

Wójt Gminy Zbójna

                                                                                                                    Zenon Białobrzeski                                                                                                                                                                                            

Załącznik Nr 2

                                                                                                                                                                                                     do Zarządzenia Nr 19/18                                                                                                                                                                          Wójta Gminy Zbójna                                                                                                                                                                                        z dnia 5 kwietnia 2018 r.

 

 

W Y K A Z

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zbójna, którą przeznacza się
do sprzedaży  

 

 

 

 

Nr działki

 

 

Pow.
w ha

 

 

Położenie

 

Nr Księgi Wieczystej

 

Cena

nieruchomości

w zł

 

Przeznaczenie

w planie miejscowym

i sposób zagospodarowania

 

1

2

4

5

6

7

402/1

 

 

 

0,2652

 

 

 

Gawrychy

 

 

KW LM1L/000
56025/8

 

 

71.407,00 zł

 

 

Brak jest planu zagospodarowania
na ten obszar. Nieruchomość   wykorzystywana
jako działka siedliskowa

 

   Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U
. z 2018 r. poz. 121) wynosi 6 tygodni, tj. do dnia 2018.05.21.

                                                                                                                                                                                  

             Nieruchomość zabudowana, płaska, nie ogrodzona, położona około 0,8 km
od zabudowanej części wsi Gawrychy. Na nieruchomości znajduje się mieszkalny budynek drewniany, murowany budynek gospodarczy oraz drewniana stodoła.
Dojazd do nieruchomości po nieutwardzonej drodze.
Wg ewidencji gruntów: PSVI – 0,0205 ha, Ls – 0,0905 ha, Br-RVI – 0,1542 ha

 

 

Wójt Gminy Zbójna

                                                                                                                    Zenon Białobrzeski                                                                                                                                                                                            

 

 

 

Załącznik Nr 3

                                                                                                                                                                                               do Zarządzenia Nr 19/18                                                                                                                                                                         Wójta Gminy Zbójna                                                                                                                                                                                          z dnia 5 kwietnia 2018 r.

 

W Y K A Z

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zbójna, którą przeznacza się
do sprzedaży  

 

 

 

Nr działki

 

 

Pow.
w ha

 

 

Położenie

 

Nr Księgi Wieczystej

 

Cena

nieruchomości

w zł

 

Przeznaczenie

w planie miejscowym

i sposób zagospodarowania

 

1

2

4

5

6

7

98/4

 

 

 

0,8769

 

 

 

Gawrychy

 

 

KW LM1L/000
24950/8

 

11.085,00 zł

+ należny podatek VAT wg 23 % stawki
w zależności od przeznaczenia działki
przez nabywcę

 

 

Brak jest planu zagospodarowania
na ten obszar. Nieruchomość niezabudowana, wykorzystywana
na cele rolne.

 

   Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1-2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U
. z 2018 r. poz. 121) wynosi 6 tygodni, tj. do dnia 2018.05.21.

                                                                                                                                                                                  

             Nieruchomość niezabudowana, położona około 100 m od zabudowanej części wsi Gawrychy. Dojazd do nieruchomości po nieutwardzonej drodze ok. 1 km od drogi wojewódzkiej Łomża -Myszyniec.
Działka wykorzystywana częściowo jako użytek zielony, w części zalesiona drzewostanem sosnowym w wieku ok. 10 lat.
Wg ewidencji gruntów: RVI – 0,3225 ha, PsV – 0,4816 ha, Lzr-RVI – 0,0728 ha
Działka jest płaska i nie ogrodzona.

 

Uprawnionymi do nabycia nieruchomości są tylko rolnicy, którzy potwierdzą osobiste posiadanie gospodarstwa i kwalifikacji rolniczych oraz zameldowanie na pobyt stały na terenie Gminy Zbójna, zgodnie z ustawą z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2017 r. poz.2196).

 

Wójt Gminy Zbójna

                                                                                                                    Zenon Białobrzeski

                                                                                                                                                                                          


 

Załącznik Nr 4

                                                                                                                                                                                                 do Zarządzenia Nr 19/18                                                                                                                                                                        Wójta Gminy Zbójna                                                                                                                                                                                          z dnia 5 kwietnia 2018 r.

 

 

W Y K A Z

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zbójna, którą przeznacza się
do sprzedaży  

 

 

 

 

Nr działki

 

 

Pow.
w ha

 

 

Położenie

 

Nr Księgi Wieczystej

 

Cena

nieruchomości

w zł

 

Przeznaczenie

w planie miejscowym

i sposób zagospodarowania

 

1

2

4

5

6

7

110

 

 

 

0,1260

 

 

 

Jurki

 

 

KW LM1L/000
24967/0

 

2.824,00 zł

+ należny podatek VAT wg 23 % stawki
w zależności od przeznaczenia działki
przez nabywcę

 

 

Brak jest planu zagospodarowania
na ten obszar. Nieruchomość niezabudowana, wykorzystywana
jako działka leśna.

 

 

   Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1-2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U
. z 2018 r. poz. 121) wynosi 6 tygodni, tj. do dnia 2018.05.21.

            

                                                                                                                                                                    

       Nieruchomość niezabudowana, o lekkim pochyleniu, nie ogrodzona, położona około 0,8 km od zabudowanej części wsi Jurki i ok. 50 m od kilku siedlisk kolonijnych.
Dojazd do nieruchomości po nieutwardzonej drodze.
Działka użytkowana jako las, o zwartym drzewostanie sosnowym w wieku ok. 30-35 lat. Znajduje się w otoczeniu kompleksu leśnego. Od strony wschodniej przylega do rzeki Pisy.
Wg ewidencji gruntów: LsVI – 0,1260 ha.

 

Wójt Gminy Zbójna

                                                                                                                    Zenon Białobrzeski                                                                                                                                                                                            

 

 

 

Załącznik Nr 5

                                                                                                                                                                                                 do Zarządzenia Nr 19/18                                                                                                                                                                        Wójta Gminy Zbójna                                                                                                                                                                                          z dnia 5 kwietnia 2018 r.

 

 

W Y K A Z

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zbójna, którą przeznacza się
do sprzedaży  

 

 

 

 

Nr działki

 

 

Pow.
w ha

 

 

Położenie

 

Nr Księgi Wieczystej

 

Cena

nieruchomości

w zł

 

Przeznaczenie

w planie miejscowym

i sposób zagospodarowania

 

1

2

4

5

6

7

237

 

 

 

0,6330

 

 

 

Laski

 

 

KW LM1L/000
24970

 

19.210,00 zł

+ należny podatek VAT wg 23 % stawki
w zależności od przeznaczenia działki
przez nabywcę

 

 

Brak jest planu zagospodarowania
na ten obszar. Nieruchomość niezabudowana, wykorzystywana
jako działka leśna.

 

 

   Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1-2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U
. z 2018 r. poz. 121) wynosi 6 tygodni, tj. do dnia 2018.05.21.

            

                                                                                                                                                                    

       Nieruchomość niezabudowana, płaska, nie ogrodzona, położona w zabudowanej części wsi Laski i ok. 50 m od kilku siedlisk kolonijnych.
Dojazd do nieruchomości po utwardzonej drodze powiatowej Zbójna - Dąbrówka.
Działka użytkowana jako las, o zwartym drzewostanie sosnowym w wieku ok. 35 lat.
Znajduje się w otoczeniu kompleksu leśnego i siedlisk wsi Laski. Przez działkę przebiega linia energetyczna.
Wg ewidencji gruntów: N – 0,6330 ha.

 

Wójt Gminy Zbójna

                                                                                                                    Zenon Białobrzeski                                                                                                                                                                                            

 

 

Załącznik Nr 6

                                                                                                                                                                                                do Zarządzenia Nr 19/18                                                                                                                                                                         Wójta Gminy Zbójna                                                                                                                                                                                          z dnia 5 kwietnia 2018 r.

 

 

W Y K A Z

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zbójna, którą przeznacza się
do sprzedaży  

 

 

 

 

Nr działki

 

 

Pow.
w ha

 

 

Położenie

 

Nr Księgi Wieczystej

 

Cena

nieruchomości

w zł

 

Przeznaczenie

w planie miejscowym

i sposób zagospodarowania

 

1

2

4

5

6

7

280

 

 

 

0,0530

 

 

 

Laski

 

 

KW LM1L/000
24970

 

1.391,00 zł

+ należny podatek VAT wg 23 % stawki
w zależności od przeznaczenia działki
przez nabywcę

 

 

Brak jest planu zagospodarowania
na ten obszar. Nieruchomość niezabudowana, wykorzystywana
jako działka leśna.

 

 

   Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1-2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U
. z 2018 r. poz. 121) wynosi 6 tygodni, tj. do dnia 2018.05.21.

            

                                                                                                                                                                    

       Nieruchomość niezabudowana, płaska, nie ogrodzona, położona w zabudowanej części wsi Laski.
Dojazd do nieruchomości po utwardzonej drodze powiatowej Zbójna - Dąbrówka.
Użytkowana jako działka leśna, o zwartym drzewostanie sosnowym w wieku ok. 20-25 lat.
Znajduje się w otoczeniu kompleksu leśnego i siedlisk wsi Laski.
Wg ewidencji gruntów: Br-R – 0,0530 ha.

 

Wójt Gminy Zbójna

                                                                                                                    Zenon Białobrzeski                                                                                                                                                                                            

 

 

 

Załącznik Nr 7

                                                                                                                                                                                                do Zarządzenia Nr 19/18                                                                                                                                                                        Wójta Gminy Zbójna                                                                                                                                                                                          z dnia 5 kwietnia 2018 r.

 

 

W Y K A Z

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zbójna, którą przeznacza się
do sprzedaży  

 

 

 

 

Nr działki

 

 

Pow.
w ha

 

 

Położenie

 

Nr Księgi Wieczystej

 

Cena

nieruchomości

w zł

 

Przeznaczenie

w planie miejscowym

i sposób zagospodarowania

 

1

2

4

5

6

7

283

 

 

 

0,0830

 

 

 

Laski

 

 

KW LM1L/000
24970

 

1.038,00 zł

+ należny podatek VAT wg 23 % stawki
w zależności od przeznaczenia działki
przez nabywcę

 

 

Brak jest planu zagospodarowania
na ten obszar. Nieruchomość niezabudowana, wykorzystywana
jako działka rolna.

 

 

   Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1-2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U
. z 2018 r. poz. 121) wynosi 6 tygodni, tj. do dnia 2018.05.21.

            

                                                                                                                                                                    

       Nieruchomość niezabudowana, płaska, nie ogrodzona, położona w zabudowanej części wsi Laski.
Dojazd do nieruchomości po utwardzonej drodze.
Użytkowana jako działka rolnicza.
Znajduje się w otoczeniu kompleksu leśnego i siedlisk wsi Laski.
Wg ewidencji gruntów: Br-R – 0,0830 ha.

 

Wójt Gminy Zbójna

                                                                                                                    Zenon Białobrzeski                                                                                                                                                                                            

 

 

 

Załącznik Nr 8

                                                                                                                                                                                                 do Zarządzenia Nr 19/18                                                                                                                                                                        Wójta Gminy Zbójna                                                                                                                                                                                          z dnia 5 kwietnia 2018 r.

 

 

W Y K A Z

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zbójna, którą przeznacza się
do sprzedaży  

 

 

 

 

Nr działki

 

 

Pow.
w ha

 

 

Położenie

 

Nr Księgi Wieczystej

 

Cena

nieruchomości

w zł

 

Przeznaczenie

w planie miejscowym

i sposób zagospodarowania

 

1

2

4

5

6

7

83

 

 

 

0,1280

 

 

 

Laski

 

 

KW LM1L/000
24970

 

1.804,00 zł

+ należny podatek VAT wg 23 % stawki
w zależności od przeznaczenia działki
przez nabywcę

 

 

Brak jest planu zagospodarowania
na ten obszar. Nieruchomość niezabudowana, wykorzystywana
jako działka leśna.

 

 

   Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1-2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U
. z 2018 r. poz. 121) wynosi 6 tygodni, tj. do dnia 2018.05.21.

            

                                                                                                                                                                    

       Nieruchomość niezabudowana, płaska, nie ogrodzona, położona w zabudowanej części wsi Laski.
Dojazd do nieruchomości po nieutwardzonej drodze.
Użytkowana jako działka leśna, o zwartym drzewostanie sosnowym na ok. 50% powierzchni,
w wieku ok. 5 lat. Na działce znajduje się słupowa stacja transformatorowa i przebiega przez nią linia energetyczna.
Znajduje się w otoczeniu kompleksu leśnego i siedlisk wsi Laski.
Wg ewidencji gruntów: RVI – 0,0130, Br-RVI – 0,1150 ha.

 

Wójt Gminy Zbójna

                                                                                                                      Zenon Białobrzeski                                                                                                                                                                                            

 

Załącznik Nr 9

                                                                                                                                                                                                 do Zarządzenia Nr 19/18                                                                                                                                                                         Wójta Gminy Zbójna                                                                                                                                                                                          z dnia 5 kwietnia 2018 r.

 

 

W Y K A Z

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zbójna, którą przeznacza się
do sprzedaży  

 

 

 

 

Nr działki

 

 

Pow.
w ha

 

 

Położenie

 

Nr Księgi Wieczystej

 

Cena

nieruchomości

w zł

 

Przeznaczenie

w planie miejscowym

i sposób zagospodarowania

 

1

2

4

5

6

7

151

 

 

 

0,1440

 

 

 

Pianki

 

 

KW LM1L/000
24969/4

 

4.921,00 zł

+ należny podatek VAT wg 23 % stawki
w zależności od przeznaczenia działki
przez nabywcę

 

 

Brak jest planu zagospodarowania
na ten obszar. Nieruchomość niezabudowana, wykorzystywana
jako działka leśna.

 

 

   Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1-2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U
. z 2018 r. poz. 121) wynosi 6 tygodni, tj. do dnia 2018.05.21.

            

                                                                                                                                                                    

       Nieruchomość niezabudowana, o lekkim pochyleniu, nie ogrodzona, położona ok. 1.2 km
od zabudowanej części wsi Pianki.
Dojazd do nieruchomości po nieutwardzonej drodze, zarośnięty drzewami i krzewami.
Użytkowana jako działka leśna, o zwartym drzewostanie sosnowym w wieku ok. 40 lat.

Znajduje się w otoczeniu kompleksu leśnego.
Wg ewidencji gruntów: Bz – 0,1440 ha.

 

Wójt Gminy Zbójna

                                                                                                                    Zenon Białobrzeski                                                                                                                                                                                            

 

 

 

Załącznik Nr 10

                                                                                                                                                                                                 do Zarządzenia Nr 19/18                                                                                                                                                                        Wójta Gminy Zbójna                                                                                                                                                                                          z dnia 5 kwietnia 2018 r.

 

 

W Y K A Z

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zbójna, którą przeznacza się
do sprzedaży  

 

 

 

 

Nr działki

 

 

Pow.
w ha

 

 

Położenie

 

Nr Księgi Wieczystej

 

Cena

nieruchomości

w zł

 

Przeznaczenie

w planie miejscowym

i sposób zagospodarowania

 

1

2

4

5

6

7

14/3

 

 

 

0,1770

 

 

 

Kuzie

 

 

KW LM1L/000
14100/2

 

5.162,00 zł

+ należny podatek VAT wg 23 % stawki
w zależności od przeznaczenia działki
przez nabywcę

 

 

Brak jest planu zagospodarowania
na ten obszar. Nieruchomość niezabudowana, wykorzystywana
jako działka leśna.

 

 

   Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1-2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U
. z 2018 r. poz. 121) wynosi 6 tygodni, tj. do dnia 2018.05.21.

            

                                                                                                                                                                    

       Nieruchomość niezabudowana, płaska, nie ogrodzona, położona ok. 100 m od zabudowanej części wsi Kuzie.
Dojazd do nieruchomości po nieutwardzonej drodze wiejskiej.
Użytkowana jako działka leśna, o zwartym drzewostanie sosnowym w wieku ok. 25 lat.

Znajduje się w otoczeniu kompleksu leśnego.
Wg ewidencji gruntów: Ls VI – 0,1770 ha.

 

Wójt Gminy Zbójna

                                                                                                                    Zenon Białobrzeski                                                                                                                                                                                            

 

 

 

Załącznik Nr 11

                                                                                                                                                                                                do Zarządzenia Nr 19/18                                                                                                                                                                         Wójta Gminy Zbójna                                                                                                                                                                                          z dnia 5 kwietnia 2018 r.

 

 

W Y K A Z

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zbójna, którą przeznacza się
do sprzedaży  

 

 

 

 

Nr działki

 

 

Pow.
w ha

 

 

Położenie

 

Nr Księgi Wieczystej

 

Cena

nieruchomości

w zł

 

Przeznaczenie

w planie miejscowym

i sposób zagospodarowania

 

1

2

4

5

6

7

67

 

 

 

0,2070

 

 

 

Siwiki

 

 

KW LM1L/000
24936/4

 

6994,00 zł

+ należny podatek VAT wg 23 % stawki
w zależności od przeznaczenia działki
przez nabywcę

 

 

Brak jest planu zagospodarowania
na ten obszar. Nieruchomość niezabudowana, wykorzystywana
jako działka leśna.

 

 

   Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1-2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U
. z 2018 r. poz. 121) wynosi 6 tygodni, tj. do dnia 2018.05.21.

            

                                                                                                                                                                    

       Nieruchomość niezabudowana, o lekkim pochyleniu, nie ogrodzona, położona ok. 1,3 km
od zabudowanej części wsi Siwiki.
Dojazd do nieruchomości po nieutwardzonej drodze wiejskiej, zarośnięty drzewami i krzewami.
Użytkowana jako działka leśna, o zwartym drzewostanie sosnowym w wieku ok. 35 -40 lat.

Znajduje się w otoczeniu kompleksu leśnego.
Wg ewidencji gruntów: Ls VI – 0,2070 ha.

 

Wójt Gminy Zbójna

                                                                                                                    Zenon Białobrzeski                                                                                                                                                                                            

 

 

Data powstania: piątek, 6 kwi 2018 09:34
Data opublikowania: piątek, 6 kwi 2018 09:35
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 1025 razy