BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie przetargów ustnych nieograniczonych na zbycie nieruchomości będących własnością Gminy Zbójna

Zarządzenie Nr 66/18

Wójta Gminy Zbójna

z dnia 28 sierpnia 2018 roku

 

w sprawie ogłoszenia przetargów ustnych nieograniczonych na zbycie nieruchomości
                   będących własnością Gminy Zbójna.

 

 

 

Na podstawie art. 30 ust.2, pkt 3 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2018 r. poz.994,1000,1349,1432/ i art. 38 ust.1-2, art. 39 ust. 1 i art. 40 ust. 1, pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2018, poz. 121/ oraz § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r, poz.1490) Wójt Gminy Zbójna zarządza, co następuje:

 

§ 1

 1. Ogłasza się IV przetarg ustny, nieograniczony, zgodnie z załącznikiem Nr 1
  do niniejszego zarządzenia, na zbycie nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Zbójna, położonej w Laskach na działce Nr 237 o powierzchni 0,6330 ha.

 

 1. Ogłasza się IV przetarg ustny, nieograniczony, zgodnie z załącznikiem Nr 2
  do niniejszego zarządzenia, na zbycie działki gruntu, położonej w Piankach
  na nieruchomości oznaczonej Nr 151 o powierzchni 0,1440 ha, stanowiącej własność Gminy Zbójna.

 

 1. Ogłasza się IV przetarg ustny, nieograniczony, zgodnie z załącznikiem Nr 3
  do niniejszego zarządzenia, na zbycie nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Zbójna, położonej w Kuziach na działce Nr 14/3 o powierzchni 0,1770 ha.

 

§ 2

Zarządzenie podlega ogłoszeniu przez okres 30 dni w siedzibie Urzędu Gminy Zbójna,
na stronie internetowej www.zbojna.powiatlomzynski.pl, w Sołectwach, na obszarze których położone są powyższe nieruchomości a także na internetowym serwisie prasowym PGN: www.nieruchomosciprzetargi.org.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Zbójna.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                                   Wójt Gminy Zbójna

                                                                                                    Zenon Białobrzeski

 

 

 

 

 

                                                                               Załącznik Nr 1

                                                                                                                                                                                                do Zarządzenia Nr 66/18                                                                                                                                                                        Wójta Gminy Zbójna                                                                                                                                                                                          z dnia 28 sierpnia 2018 r.

 

Wójt Gminy Zbójna

ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony

na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Zbójna.

 

 

 

Nr działki

 

 

Pow.
w ha

 

 

Położenie

 

Nr Księgi Wieczystej

 

Cena wywoławcza

nieruchomości

w zł

 

Przeznaczenie

w planie miejscowym

i sposób zagospodarowania

 

1

2

4

5

6

7

237

 

 

 

0,6330

 

 

 

Laski

 

 

KW LM1L/000
24970

 

19.800,00 zł

+ należny podatek VAT wg 23 % stawki
w zależności od przeznaczenia działki
przez nabywcę

 

 

Brak jest planu zagospodarowania
na ten obszar. Nieruchomość niezabudowana, wykorzystywana
jako działka leśna.

                                                                                                                                                                                  

       Nieruchomość niezabudowana, płaska, nie ogrodzona, położona w zabudowanej części wsi Laski i ok. 50 m od kilku siedlisk kolonijnych.
Dojazd do nieruchomości po utwardzonej drodze powiatowej Zbójna - Dąbrówka.
Działka użytkowana jako las, o zwartym drzewostanie sosnowym w wieku ok. 35 lat.
Znajduje się w otoczeniu kompleksu leśnego i siedlisk wsi Laski. Przez działkę przebiega linia energetyczna.
Wg ewidencji gruntów: N – 0,6330 ha.
I przetarg odbył się 21 czerwca 2018 r.

II przetarg odbył się 24 lipca 2018 r.

III przetarg odbył się 27 sierpnia 2018 r.

   Przetarg IV odbędzie się w dniu 1 października 2018 r. o godzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zbójna, ul. Łomżyńska 64.

Warunkiem niezbędnym uczestniczenia przez osoby fizyczne i prawne w ogłoszonym przetargu jest uiszczenie wadium w pieniądzu, w wysokości 1.000,00 zł, które należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Zbójna w Banku Spółdzielczym w Łomży, Oddział Nowogród Nr 92875710112601965320000010 nie później niż w dniu 28.09.2018 r. Wadium należy uiścić, podając położenie i nr działki. Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy sprzedaży.

 

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do jego odwołania z uzasadnionej przyczyny.

Szczegółowe informacje można uzyskać w godzinach 8-15 w Urzędzie Gminy Zbójna
ul. Łomżyńska 64, pokój Nr 9, tel.0-86 214-00-60.                                                                                        

Wójt Gminy Zbójna

                                                                                                                    Zenon Białobrzeski                                                                                                                                                                                            

                                                                              Załącznik Nr 2

                                                                                                                                                                                                                              do Zarządzenia Nr 66/18                                                                                                                                                                         Wójta Gminy Zbójna                                                                                                                                                                                          z dnia 28 sierpnia 2018 r.

 

Wójt Gminy Zbójna

ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony

na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Zbójna.

 

 

 

Nr działki

 

 

Pow.
w ha

 

 

Położenie

 

Nr Księgi Wieczystej

 

Cena wywoławcza

nieruchomości

w zł

 

Przeznaczenie

w planie miejscowym

i sposób zagospodarowania

 

1

2

4

5

6

7

151

 

 

 

0,1440

 

 

 

Pianki

 

 

KW LM1L/000
24969/4

 

5.500,00 zł

+ należny podatek VAT wg 23 % stawki
w zależności od przeznaczenia działki
przez nabywcę

 

 

Brak jest planu zagospodarowania
na ten obszar. Nieruchomość niezabudowana, wykorzystywana
jako działka leśna.

                                                                                                                                                                      

       Nieruchomość niezabudowana, o lekkim pochyleniu, nie ogrodzona, położona ok. 1.2 km
od zabudowanej części wsi Pianki.
Dojazd do nieruchomości po nieutwardzonej drodze, zarośnięty drzewami i krzewami.
Użytkowana jako działka leśna, o zwartym drzewostanie sosnowym w wieku ok. 40 lat.

Znajduje się w otoczeniu kompleksu leśnego.
Wg ewidencji gruntów: Bz – 0,1440 ha.

Przetarg I odbył się w dniu 21 czerwca 2018 r.

Przetarg II odbył się w dniu 24 lipca 2018 r.

Przetarg III odbył się w dniu 27 sierpnia 2018 r.


   Przetarg IV odbędzie się w dniu 1 października 2018 r. o godzinie 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zbójna, ul. Łomżyńska 64.

Warunkiem niezbędnym uczestniczenia przez osoby fizyczne i prawne w ogłoszonym przetargu jest uiszczenie wadium w pieniądzu, w wysokości 300,00 zł, które należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Zbójna w Banku Spółdzielczym w Łomży, Oddział Nowogród Nr 92875710112601965320000010 nie później niż w dniu 28.09.2018 r. Wadium należy uiścić, podając położenie i nr działki. Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy sprzedaży.

 

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do jego odwołania z uzasadnionej przyczyny.

Szczegółowe informacje można uzyskać w godzinach 8-15 w Urzędzie Gminy Zbójna
ul. Łomżyńska 64, pokój Nr 9, tel.0-86 214-00-60.                                                                                        

Wójt Gminy Zbójna

                                                                                                                      Zenon Białobrzeski                                                                                                                                                                                            

                                                                              Załącznik Nr 3

                                                                                                                                                                                                 do Zarządzenia Nr 66/18                                                                                                                                                                         Wójta Gminy Zbójna                                                                                                                                                                                          z dnia 28 sierpnia 2018 r.

 

Wójt Gminy Zbójna

ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony

na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Zbójna.

 

 

 

Nr działki

 

 

Pow.
w ha

 

 

Położenie

 

Nr Księgi Wieczystej

 

Cena wywoławcza

nieruchomości

w zł

 

Przeznaczenie

w planie miejscowym

i sposób zagospodarowania

 

1

2

4

5

6

7

14/3

 

 

 

0,1770

 

 

 

Kuzie

 

 

KW LM1L/000
14100/2

 

5.700,00 zł

+ należny podatek VAT wg 23 % stawki
w zależności od przeznaczenia działki
przez nabywcę

 

 

Brak jest planu zagospodarowania
na ten obszar. Nieruchomość niezabudowana, wykorzystywana
jako działka leśna.

                                                                                                                                                              

       Nieruchomość niezabudowana, płaska, nie ogrodzona, położona ok. 100 m od zabudowanej części wsi Kuzie.
Dojazd do nieruchomości po nieutwardzonej drodze wiejskiej.
Użytkowana jako działka leśna, o zwartym drzewostanie sosnowym w wieku ok. 25 lat.

Znajduje się w otoczeniu kompleksu leśnego.
Wg ewidencji gruntów: Ls VI – 0,1770 ha.
Przetarg I odbył się w dniu 21 czerwca 2018 r.

Przetarg II odbył się w dniu 24 lipca 2018 r.

Przetarg III odbył się w dniu 27 sierpnia 2018 r.


   Przetarg IV odbędzie się w dniu 1 października 2018 r. o godzinie 1100 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zbójna, ul. Łomżyńska 64.

Warunkiem niezbędnym uczestniczenia przez osoby fizyczne i prawne w ogłoszonym przetargu jest uiszczenie wadium w pieniądzu, w wysokości 300,00 zł, które należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Zbójna w Banku Spółdzielczym w Łomży, Oddział Nowogród Nr 92875710112601965320000010 nie później niż w dniu 28.09.2018 r. Wadium należy uiścić, podając położenie i Nr działki. Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy sprzedaży.

 

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do jego odwołania z uzasadnionej przyczyny.

Szczegółowe informacje można uzyskać w godzinach 8-15 w Urzędzie Gminy Zbójna
ul. Łomżyńska 64, pokój Nr 9, tel.0-86 214-00-60.                                                                                        

Wójt Gminy Zbójna

                                                                                                                    Zenon Białobrzeski           

Data powstania: wtorek, 28 sie 2018 14:15
Data opublikowania: wtorek, 28 sie 2018 14:17
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 1032 razy