BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU II SESJI RADY GMINY ZBÓJNA

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

           Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 17 grudnia 2018 roku o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zbójna odbędą się obrady II sesji Rady Gminy Zbójna.

 

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku dziennego obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie Wójta z działań między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany WPF Gminy Zbójna.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia WPF Gminy Zbójna na lata 2019 -2026.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zbójna na 2019 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zbójna.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Zbójna.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetowej Rady Gminy Zbójna.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Zbójna na lata 2019-2024.
 15. Informacja o podmiotach wyznaczonych do przyjęcia skazanych w celu wykonywania pracy społecznie użytecznej – opinia Prezesa Sądu Rejonowego.
 16. Wolne wnioski i sprawy różne.
 17. Zamknięcie obrad.

 

                                                                                           Przewodniczący Rady

 

                                                                                            Andrzej Lemański

 

 

Data powstania: poniedziałek, 10 gru 2018 18:40
Data opublikowania: poniedziałek, 10 gru 2018 18:40
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 715 razy