BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANU DANYCH OSOBOWYCH SESJI RADY GMINY ZBÓJNA

Urząd Gminy Zbójna spełniając obowiązek informacyjny towarzyszący zbieraniu danych osobowych art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - zwane dalej Rozporządzeniem, informuje że:

1. Obrady Rady Gminy Zbójna są transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Uczestnicząc w sesji Rady Gminy wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie i upublicznianie swoich danych osobowych i wizerunków.

2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Zbójna z siedzibą w Zbójnej, ul. Łomżyńska 64, 18-416 Zbójna, reprezentowany przez Wójta Gminy Zbójna.

3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym skontaktować się można poprzez numer telefonu 86 214 00 23oraz email: iodo@ug.zbojna.wrotapodlasia.pl , w sprawach dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania Państwa danych osobowych, a także przysługujących uprawnieniach.

4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań i obowiązków prawnych nałożonych ustawą o samorządzie gminnym art. 20 poz. 1b (tj Dz.U. 2018 poz. 994 ) na Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, oraz art. 9 ust. 2 lit e Rozporządzenia, a dotyczących jawności działalności organów miasta w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, za pomocą BIP i strony Internetowej Urzędu Gminy Zbójna.

5. Administrator danych nie planuje przekazywać danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, organizacji międzynarodowej, lub do państwa trzeciego.

6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji obowiązku ustawowego, lecz nie krócej niż przez czas wskazany w przepisach o archiwizacji w organach administracji publicznej.

7. Osoba objęta monitoringiem, która uczestnicząc w obradach sesji nie pełni funkcji publicznej, ma prawo do informacji o dokonywanej transmisji i istniejącym nagraniu, prawo dostępu do nagrań oraz prawo do anonimizacji wizerunku na zarejestrowanych obrazach – o ile inne przepisy prawa nie uniemożliwiają Administratorowi realizacji tych praw.

8. Mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy powyższego Rozporządzenia.

10. Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym, Konsekwencja ich niepodania będzie brak możliwości realizacji zadania nałożonego ustawą na Administratora. W zakresie danych dodatkowych ułatwiających kontakt z Państwem, ich podanie jest z reguły dobrowolne.

11. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

12. Państwa dane osobowe na podstawie przepisów prawa mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym lub uprawnionym organom.

Data powstania: wtorek, 2 kwi 2019 09:46
Data opublikowania: wtorek, 2 kwi 2019 09:47
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 373 razy