BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi

projektu Uchwały Rady Gminy Zbójna w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Zbójna w 2020 r. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Zgodnie z § 4 ust. 1- 3 i § 6 ust. 1 Uchwały Nr II/7/10 Rady Gminy Zbójna z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Województwa Podlaskiego Nr 2011.27.378 z dnia 28 stycznia 2011 r.), Wójt Gminy Zbójna informuje o przeprowadzeniu konsultacji: 

§ 1. Przedmiot i cel konsultacji:      

1) przedstawienie Projektu Uchwały Rady Gminy Zbójna w sprawie uchwalenia
               Programu Współpracy Gminy Zbójna w 2020 r.
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
stanowiącego załącznik Nr 1 do zarządzenia;

2) zebranie opinii organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3
              ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 2. Termin rozpoczęcie konsultacji w dniu 8 października 2019 r. godzina 800 i termin zakończenie konsultacji w dniu 23 października 2019 r. godzina 1500

§ 3. Forma i zasięg terytorialny konsultacji:      

1) w konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa
          w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające
          na terenie Gminy Zbójna, których działalność statutowa obejmuje zadania ze sfery publicznej;

2) konsultacje przeprowadza się w formie pisemnej za pomocą formularza, stanowiącego
          załącznik Nr 2 do zarządzenia;

3) formularz konsultacji można złożyć bezpośrednio w sekretariacie Wójta Gminy Zbójna
           znajdującego się w Zbójnej przy ulicy Łomżyńskiej 64, pokój Nr 8 
           lub przesłać w formie elektronicznej na adres ugzbojna@lo.home.pl

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi USC.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) na stronie internetowej www.zbojnapowiatłomżyński.pl  
oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Zbójna.

Wójt


Elżbieta Parzych

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 7 paź 2019 14:29
Data opublikowania: poniedziałek, 7 paź 2019 14:32
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 256 razy