BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

„Dostawa 100 000 litrów oleju opałowego o wartości opałowej nie mniejszej niż 42,6MJ/kg do kotłowni komunalnych na terenie gminy Zbójna według wskazań zamawiającego w 2020r."

Zbójna, dnia 11.12.2019r.

Gmina Zbójna

ul. Łomżyńska 64

18-416 Zbójna

UE.271.2.2019

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z późń. zm.) zawiadamia się,
że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie p.n. „Dostawa 100 000 litrów oleju opałowego o wartości opałowej nie mniejszej niż 42,6MJ/kg do kotłowni komunalnych na terenie gminy Zbójna według wskazań zamawiającego w 2020r.", za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę:

BENZOL Sp. Z o.o.

ul. Graniczna 7

07-410 Ostrołęka

Liczba punktów wybranej oferty wynosi: 100.

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej - zgodnie z przyjętymi kryteriami (cena 60 pkt., termin dostawy 40 pkt.) w/w oferta uzyskała najwyższą ilość punktów.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 

Nr oferty

Złożone oferty

Cena

Termin dostawy

Razem

 

„ARAN” Sp. z o.o.

w Wyszkowie Sp. k.

ul. Serocka 39,

07-200 Wyszków

58,64 pkt.

40 pkt.

98,64 pkt.

 

BENZOL Sp. Z o.o.

ul. Graniczna 7

07-410 Ostrołęka

60,00 pkt.

40 pkt.

100 pkt.

 

HESSO-OIL Sp. z o.o.

01-366 Warszawa, ul. Oświatowa 34A

56,26 pkt

40 pkt.

96,26 pkt

 

F.T.H.U. EURODOREX SP.J.

B.K. CZECHOWSCY,

D.A. ZGLEC

UL. SIENKIEWICZA 7

07-200 WYSZKÓW

59,21pkt

40 pkt.

99,21 pkt.

 

P.T.H.U. PRYMA 1

Hanna Gosk

Al. Legionów 147F,

18-400 Łomża

58,45pkt

40 pkt

98,45pkt

 

DEPTUŁA SP.J.

Stacja Paliw Deptuła Sp. J.

ul. Trasa Mazurska 56

07-420 Kadzidło

OFERTA ODRZUCONA

 

Falko Oil, P.H.U. Falko Oil Krzysztof Falkowski, Białostoczek 19, 15-592 Białystok

57,52 pkt

40 pkt

97,52 pkt

 

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późń. zm.) informuje się,
że w przedmiotowym postępowaniu:

  • nie został wykluczonyżaden Wykonawca,
  • została odrzuconaoferta 1 Wykonawcy DEPTUŁA SP.J. Stacja Paliw Deptuła Sp. J. ul. Trasa Mazurska 56, 07-420 Kadzidło zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843, z późn. zm.), ponieważ wadium Wykonawcy zostało wniesione po terminie składania ofert.

Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w terminie określonym w art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. Poz. 1843 z późń. zm.).

 

Pliki do pobrania: