BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU XII SESJI RADY GMINY ZBÓJNA

O G Ł O S Z E N I E

 

 

            Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 7 lipca 2020 roku o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zbójna odbędą się obrady XII sesji  Rady Gminy Zbójna.

 

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku dziennego obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie Wójta z działań między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany WPF Gminy Zbójna.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok.
 7. Raport o stanie Gminy Zbójna za 2019 r. - podjęcie uchwały
  w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Zbójna wotum zaufania.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Zbójna.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Zbójna jest organem prowadzącym.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie projektu regulaminu dostarczenia wody na terenie Gminy Zbójna w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zbójna.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku skargi Prokuratora Rejonowego w Łomży wraz z odpowiedzią na skargę.
 15. Ocena zasobów pomocy społecznej.
 16. Wolne wnioski i sprawy różne.
 17. Zamknięcie obrad.

 

                                                                                           Przewodniczący Rady

 

                                                                                              Andrzej Lemański

 

 

 

Data powstania: wtorek, 30 cze 2020 09:27
Data opublikowania: wtorek, 30 cze 2020 09:28
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 106 razy