BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU XIV SESJI RADY GMINY ZBÓJNA

O G Ł O S Z E N I E

 

 

            Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 23 października 2020 roku o godz. 1100 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zbójna odbędą się obrady XIV sesji  Rady Gminy Zbójna.

 

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku dziennego obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie Wójta z działań między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany WPF Gminy Zbójna.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr X/69/20 Rady Gminy Zbójna z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zbójna.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. "Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia w zakresie zadań własnych szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Zbójna w 2021 r. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 11. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019/2020.

 

                                                                                           Przewodniczący Rady

 

                                                                                              Andrzej Lemański

 

 

Data powstania: wtorek, 13 paź 2020 14:53
Data opublikowania: wtorek, 13 paź 2020 14:54
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 251 razy