BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

TRYB ROZPATRYWANIA PETYCJI

Petycje rozpatrywane są zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 poz. 1195), a o tym co jest petycją, a co wnioskiem nie decyduje forma pisma, lecz treść konkretnego wystąpienia.

Petycja może być złożona:

  1. w formie pisemnej - podpisana przez podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów — przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
  2. za pomocą środków komunikacji elektronicznej - opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu; powinna zawierać adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.

Do petycji może być dołączona zgoda na ujawnienie na stronie internetowej tutejszego Urzędu, danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję, w przypadku braku takiej zgody dane będą zanonimizowane.

Petycja powinna być rozpatrzona nie później niż na trzy miesiące od dnia jej złożenia.

Petycje rozpatrywane przez Wójta Gminy Zbójna

Petycje wpływające do Urzędu są ewidencjonowane w Rejestrze Petycji, zgodnie z dekretacją Wójta są przekazywane do komórki odpowiedzialnej za jej załatwienie.

Komórka odpowiedzialna za załatwienie petycji uzyskuje stanowiska innych merytorycznych komórek lub jednostek organizacyjnych dotyczące zakresu ich działania oraz w miarę potrzeb dokumentację przez nie prowadzoną.

Pracownik odpowiedzialny za załatwienie petycji niezwłocznie przekazuje dane dotyczące przebiegu postępowania w sprawie rozpatrzenia petycji, w szczególności dotyczące zasięganych opinii i przewidywanego terminu załatwienia sprawy, a po jego zakończeniu - kopię zawiadomienia o sposobie załatwienia petycji.

Petycje rozpatrywane przez Radę Gminy Zbójna

Komisja skarg, wniosków i petycji rozpatruje wstępnie wpływające do rady skargi, wnioski i petycje oraz przygotowuje w tej sprawie opinię oraz projekt uchwały.
Przy rozpatrywaniu skarg, wniosków i petycji Komisja kieruje się zasadami legalności, obiektywizmu i rzetelności oraz wnikliwości.
Wpływające do rady skargi, wnioski i petycje Przewodniczący Rady kieruje do Przewodniczącego Komisji.
Pracami Komisji kieruje jej Przewodniczący. W celu wykonania swoich obowiązków Komisja może zwrócić się do organu wykonawczego lub kierownika jednostki organizacyjnej o pisemne zajęcie stanowiska w sprawie będącej przedmiotem skargi, wniosku i petycji.
Jeżeli okoliczności sprawy tego wymagają Przewodniczący Komisji może zaprosić na jej posiedzenie podmioty, których dotyczy skarga, wniosek lub petycja.
Z przeprowadzonych czynności sporządza się protokół a okoliczności w nim wskazane stanowią podstawę sformułowania opinii i projektu uchwały w sprawie skargi, wniosku lub petycji.
Opinia zawiera krótki opis przedmiotu sprawy, stwierdzenie co do zasadności lub niezasadności skargi i wniosku lub propozycję stanowiska rady w zakresie dalszego procedowania w sprawie petycji, wraz z uzasadnieniem.
Komisja skarg, wniosków i petycji proceduje w sposób umożlwiający radzie zachowanie ustawowych terminów rozpatrywania skarg, wniosków i petycji.
Komisja skarg, wniosków i petycji rozpatruje i rozstrzyga sprawy na posiedzeniach zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Komisji

 

Data powstania: wtorek, 31 gru 2019 15:27
Data opublikowania: piątek, 22 sty 2021 15:28
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 381 razy