Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2 0 2 1
Wersja nr       1
Zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 25.01.2021 nr 2021/BZP 00002638/01/P
(aktualizacja Planu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych; w dniu […] nr […])1
Zamawiający:
Nazwa: Gmina Zbójna Krajowy numer identyfikacyjny:2 7182027616
Adres: Łomżyńska 64
Miejscowość: Zbójna Kod pocztowy: 18-416 Kraj: Polska
Adres strony internetowej: www.zbojna.powiatlomzynski.pl/bip
Adres poczty elektronicznej: ugzbojna@lo.home.pl Numer telefonu kontaktowego: +48 86 214 00 29
Rodzaj zamawiającego:3 Zamawiający publiczny | jednostka sektora finansów publicznych | jednostka samorządu terytorialnego
 
1 Należy wypełnić w przypadku aktualizacji Planu postępowań o udzielenie zamówień.
2 Numer NIP lub REGON.
3 Zamawiający publiczni, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2 ustawy, oraz ich związki albo inny zamawiający. Należy wskazać rodzaj zamawiającego spośród następującej listy:
 1. 1) jednostka sektora finansów publicznych: organ władzy publicznej, w tym organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej), organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał, jednostka samorządu terytorialnego, związek jednostek samorządu terytorialnego, związek metropolitalny, jednostka budżetowa, samorządowy zakład budżetowy, agencja wykonawcza, instytucja gospodarki budżetowej, państwowy fundusz celowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz zarządzane przez nie fundusze, Narodowy Fundusz Zdrowia, samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, uczelnia publiczna, Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne, państwowe i samorządowe instytucje kultury, inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych;
 2. 2) inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej;
 3. 3) związki podmiotów, o których mowa w pkt 1 i 2;
 4. 4) inny zamawiający (proszę określić).
 
1. Zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne
Pozycja Planu Przedmiot zamówienia Przewidywany tryb albo procedura udzielenia zamówienia9 Orientacyjna wartość zamówienia10 Przewidywany termin wszczęcia postępowania11 Informacje dodatkowe12 Informacja na temat aktualizacji13
1 2 3 4 5 6 7
1    .    R    O    B    O    T    Y        B    U    D    O    W    L    A    N    E
1.1.1 Przebudowa dróg gminnych. Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy 3 000 000,00 PLN III-IV KWARTAŁ Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP: TAK
Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE
Zamówienie zastrzeżone: NIE
Charakter zamówienia: zamówienia klasyczne
 
2    .    D    O    S    T    A    W    Y
1.2.1 Dostawa 40.000 litrów oleju napędowego do zbiornika przy Urzędzie Gminy Zbójna w 2022 roku. Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy 135 600,00 PLN IV KWARTAŁ Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP: TAK
Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE
Zamówienie zastrzeżone: NIE
Charakter zamówienia: zamówienia klasyczne
 
1.2.2 Dostawa 100 000 litrów oleju opałowego o wartości opałowej nie mniejszej niż 42,6MJ/kg do kotłowni komunalnych na terenie gminy Zbójna według wskazań zamawiającego w 2022r. Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy 232 000,00 PLN IV KWARTAŁ Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP: TAK
Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE
Zamówienie zastrzeżone: NIE
Charakter zamówienia: zamówienia klasyczne
 
1.2.3 Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.– dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy 39 270,00 PLN III-IV KWARTAŁ Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP: NIE
Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE
Zamówienie zastrzeżone: NIE
Charakter zamówienia: zamówienia klasyczne
Informacje dodatkowe: Udział w Łomżyńskiej Grupie Zakupowej. Postępowanie przetargowe przeprowadzi Lider Łomżyńskiej Grupy zakupowej w procedurze unijnej.
 
1.2.4 Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.– dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego. Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy 39 324,00 PLN III-IV KWARTAŁ Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP: NIE
Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE
Zamówienie zastrzeżone: NIE
Charakter zamówienia: zamówienia klasyczne
Informacje dodatkowe: Udział w Łomżyńskiej Grupie Zakupowej. Postępowanie przetargowe przeprowadzi Lider Łomżyńskiej Grupy zakupowej w procedurze unijnej.
 
1.2.5 Dostawa żwiru do budowy i remontu dróg na terenie Gminy Zbójna w 2022r. Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy 244 000,00 PLN III-IV KWARTAŁ Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP: TAK
Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE
Zamówienie zastrzeżone: NIE
Charakter zamówienia: zamówienia klasyczne
 
3    .    U    S    Ł    U    G    I
1.3.1 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Zbójna. Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy 575 200,00 PLN II-III KWARTAŁ Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP: TAK
Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE
Zamówienie zastrzeżone: NIE
Charakter zamówienia: zamówienia klasyczne
 
1.3.2 Usługa udzielenia kredytu w wysokości 1 500 000,00zł Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy 403 000,00 PLN III KWARTAŁ Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP: NIE
Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE
Zamówienie zastrzeżone: NIE
Charakter zamówienia: zamówienia klasyczne
 
 
4 Należy wskazać spośród następującej listy tryb albo procedurę udzielania zamówień:
 1. 1) tryb podstawowy ˗ bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy);
 2. 2) tryb podstawowy ˗ negocjacje fakultatywne (art. 275 pkt 2 ustawy);
 3. 3) tryb podstawowy ˗ negocjacje obligatoryjne (art. 275 pkt 3 ustawy);
 4. 4) partnerstwo innowacyjne;
 5. 5) negocjacje bez ogłoszenia;
 6. 6) zamówienie z wolnej ręki;
 7. 7) konkurs;
 8. 8) umowa ramowa.
5 Należy podać kwotę bez podatku od towarów i usług.
6 Należy wskazać w ujęciu miesięcznym lub kwartalnym w danym roku kalendarzowym.
7 Zamawiający może zamieścić inne dodatkowe informacje dotyczące, np. wstępnych konsultacji rynkowych, innowacyjnych zamówień, zrównoważonych zamówień (uwzględniających aspekty społeczne, aspekty środowiskowe).
8 Należy wskazać czy aktualizacja polega na: zmianie, dodaniu lub rezygnacji z pozycji planu.
 
2. Zamówienia o wartości równej lub przekraczającej progi unijne
Pozycja Planu Przedmiot zamówienia Przewidywany tryb albo procedura udzielenia zamówienia9 Orientacyjna wartość zamówienia10 Przewidywany termin wszczęcia postępowania11 Informacje dodatkowe12 Informacja na temat aktualizacji13
1 2 3 4 5 6 7
 
9 Należy wskazać spośród następującej listy tryb albo procedurę udzielania zamówień:
 1. 1) przetarg nieograniczony;
 2. 2) przetarg ograniczony;
 3. 3) negocjacje z ogłoszeniem;
 4. 4) dialog konkurencyjny;
 5. 5) partnerstwo innowacyjne;
 6. 6) negocjacje bez ogłoszenia;
 7. 7) zamówienie z wolnej ręki;
 8. 8) konkurs;
 9. 9) umowa ramowa;
 10. 10) dynamiczny system zakupów.
10 Należy podać kwotę bez podatku od towarów i usług.
11 Należy wskazać w ujęciu miesięcznym lub kwartalnym w danym roku kalendarzowym.
12 Zamawiający może zamieścić inne dodatkowe informacje dotyczące, np. wstępnych konsultacji rynkowych, innowacyjnych zamówień, zrównoważonych zamówień (uwzględniających aspekty społeczne, aspekty środowiskowe).
13 Należy wskazać czy aktualizacja polega na: zmianie, dodaniu lub rezygnacji z pozycji planu.