BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU XVII SESJI RADY GMINY ZBÓJNA

O G Ł O S Z E N I E

 

 

            Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 22 marca 2021 roku o godz. 1200 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Zbójnej odbędą się obrady XVII sesji  Rady Gminy Zbójna.

 

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku dziennego obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie Wójta z działań między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany WPF Gminy Zbójna na lata 2021-2032.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zbójna.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii „Zbójna – 2021”.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej „Alarm –STOP zabójczemu GMO –STOP niebezpiecznej szczepionce”.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej przeprowadzenia Referendum Ludowego.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej poparcia Rządu Tymczasowego.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Zbójna na lata 2021-2026.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Zbójna.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia/ wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2022 r.
 7. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.
 8. Sprawozdanie z działalności stałych  Komisji Rady Gminy Zbójna za 2020 r.
 9. Informacja dotycząca systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz zaopatrzenia w wodę.
 10. Wolne wnioski i sprawy różne.
 11. Zamknięcie obrad.

 

                                                                                           Przewodniczący Rady

 

                                                                                              Andrzej Lemański

 

Data powstania: piątek, 12 mar 2021 18:17
Data opublikowania: piątek, 12 mar 2021 18:18
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 295 razy